Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina obecně) temps mNemám čas.Je n'ai pas le temps.zub časuoutrages m pl du tempsjednotka časuunité f de tempsubíhání časuécoulement m du temps
  2. (objektivně měřený) heure fzměna času z letního na zimní a naopakchangement m d'heure
  3. (časový úsek) temps m
  4. (příhodná, přiměřená doba) temps m, moment m
  5. (termín, lhůta) heure f, moment m, temps mčas odjezdu/odletuheure f de départčas příjezdu/příletuheure f d'arrivée
  6. (volná doba) temps m
  7. (naměřený ap.) temps mv rekordním časeen un temps record
  8. (gramatická kategorie) temps m (verbal)čas přítomný/minulý/budoucíprésent m/passé m/futur mčas předminulýplus-que-parfait msouslednost časůconcordance f des temps
  9. časy (poměry) temps m pl

Vyskytuje se v

předbudoucí: předbudoucí časfutur antérieur

budoucí: budoucí časfutur

dávný: za dávných časůau temps jadis

greenwichský: greenwichský střední častemps moyen de Greenwich G. M. T.

hvězdný: astron. hvězdný častemps sidéral

jednotka: jednotka váhy/objemu/hustoty/časuunité de poids/volume/masse/temps

měřit: měřit čas komuchronométrer qqn, chronométrer le temps de qqn

oddechový: sport. oddechový častemps mort

odlet: čas odletuheure de départ

práce: práce přes časheures supplémentaires

pravý: v pravý časau moment opportun, au bon moment

průběh: v průběhu časuau fil du temps

předbíhat: předbíhat časdevancer son temps

přítomný: ling. přítomný čas(temps) présent

sdílení: výp. sdílení časutemps partagé

správný: ve správný čas na správném místěen temps et lieu

středoevropský: astron. středoevropský časheure de l'Europe centrale

světový: astron. světový čas S.U.temps universel T.U.

trávit: trávit čas čímpasser son temps à faire qqch

volný: volný častemps libre , loisir

volný: trávení volného času, aktivity ve volném časeloisirs

všechen, všechna, všechno: Všechno má svůj čas.Il y a un temps pour tout.

za: jednou za časde temps en temps

zabíjet: zabíjet častuer le temps

závod: závod na čas, přen. závod s časemcourse contre la montre

zbytek: po zbytek časule reste du temps

zlatý: staré zlaté časybon vieux temps

ztráta: ztráta časutemps perdu

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám.Si j'ai du temps, je t'appelle.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

málo: Máme málo peněz/času.On a peu d'argent/de temps.

přílet: let. čas příletuheure d'arrivée

úspora: úspory času/energie/palivaéconomies de temps/d'énergie/de combustible

ušetřit: ušetřit časépargner son temps

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zvednout se: Je na čase se zvednout. a jítIl est temps de partir.

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

hojit: Čas zahojí všechny rány.Le temps guérit tous les maux.

otázka: To je otázka cti/peněz/času.C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.

peníze: Čas jsou peníze.Le temps c'est de l'argent.

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

zastavit: Čas nezastavíš.On ne peut pas arrêter/suspendre le temps.

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

antérieur: passé antérieurpředminulý čas

antérieur: futur antérieurpředbudoucí čas

coûteux: coûteux en tempsnáročný na čas, stojící hodně času

de: de temps en tempsčas od času

distance: à distances odstupem času

écoute: heure de grande écoutehlavní vysílací čas

été: heure d'étéletní čas

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

juste: l'heure justepřesný čas

montre: sport. (course) contre-la-montre závod na čas

oublier: oublier l'heureztratit pojem o čase

passé: passé composéminulý čas složený, perfektum složené

passé: passé simpleminulý čas jednoduchý, perfektum jednoduché

passer: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

rude: en voir de rudeszažít těžké časy

temps: avec le tempsčasem, postupně, postupem doby

temps: temps réelreálný čas

temps: temps partagésdílení času

temps: tuer le tempszabíjet čas

temps: prendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchat

temps: passer son temps à (faire) qqchtrávit čas čím

temps: du temps de qqn/qqchza časů koho/čeho

usure: usure du tempszub času

vendange: vendanges(čas) vinobraní

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

plupart: la plupart du tempsvětšinu času, nejčastěji

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

fuite: fuite du tempsběh času

jour: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.Časy se mění, co bylo, není.

mérinos: hovor. laisser pisser le mérinosnechat to uležet, dá(va)t si na čas

moins: Il était moins une.Byl nejvyšší čas.

perdre: y perdre son latinmarně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tom

qui: Qui vivra verra.To se uvidí., Časem uvidíme.

temps: Le temps c'est de l'argent.Čas jsou peníze.

tuer: tuer le tempszabíjet čas