Hlavní obsah

temps [tɑ̃]

Podstatné jméno mužské

 1. čas veličinaen peu de tempsrychleavec le tempsčasem, postupně, postupem dobytemps réelreálný častemps partagésdílení časudepuis ce temps-làod té dobyen ce temps-làtehdy, tenkráttuer le tempszabíjet čas
 2. čas časový úsek, chvíle, dobaprendre (tout) son tempsdávat si na čas, nespěchatpasser son temps à (faire) qqchtrávit čas čímemploi du temps(časový) rozvrhpendant ce tempszatím, mezi tím
 3. de faire qqch čas na co, jen co
 4. doba, takt, tempo
 5. sport.tempo v šermu
 6. tech.doba, fáze, takt
 7. vhodný čas, (vhodná) doba
 8. doba, věk obdobídu temps de qqn/qqchza časů koho/čehode tous les tempsodjakživa, vždycky
 9. (pravidelná roční) doba, de qqch čas čeho
 10. de faire qqch (vhodný) čas, (vhodná) doba na co
 11. ling.čas slovesný
 12. počasí

Vyskytuje se v

emploi: rozvrh hodinemploi du temps

laps: časový úsek, (určitá) dobalaps de temps

mi-temps: na půl úvazkuà mi-temps

plein: na plný úvazekà plein temps

reste: jindy, po zbytek časule reste du temps

rien: za chviličku, v momentě, raz dvaen un rien de temps

scratch: nejlepší čas ve všech kategoriíchtemps scratch

temps: včasà temps

adverbe: adverbium místa/času/míry/způsobuadverbe de lieu/temps/quantité/manière

arrêt: přestávka, pauza v něčemtemps d'arrêt

bouder: Je ošklivo.Le temps boude.

coûteux: náročný na čas, stojící hodně časucoûteux en temps

de: čas od časude temps en temps

équivoque: nejisté počasítemps équivoque

immémorial: od nepamětide temps immémorial

jadis: (staro)dávný, ze starých dobdu temps jadis

même: současně, zároveňen même temps

menaçant: počasí (vypadající) na bouřkutemps menaçant

par: dnes, nyní, v současné doběpar les temps qui courent

passer: trávit čas čímpasser son temps à faire qqch

pendant: zatímpendant ce temps

pose: (doba) expozicetemps de pose

prendre: dá(va)t si na časprendre son temps

radoucissement: otepleníradoucissement du temps

saignement: doba krvácivosti, krvácivostmed. temps de saignement

travail: práce na poloviční/částečný úvazektravail à mi-temps/à temps partiel

usure: zub časuusure du temps

utile: ve vhodné chvílien temps utile

aménager: upravit si svůj rozvrhaménager son emploi du temps

déplorer: naříkat nad nepřízní dobydéplorer les malheurs du temps

être: Je čas k odchodu.Il est temps de partir.

nuageux: zamračeno, zataženo, oblačnotemps nuageux

ouf: Nestačil ani hlesnout.Il n'a pas eu le temps de dire ouf.

partiel: práce na částečný úvazektravail à temps partiel

plupart: většinu času, nejčastějila plupart du temps

rattraper: dohnat ztracený časrattraper le temps perdu

réfléchir: Dejte mi čas na rozmyšlenou.Laissez-moi le temps de réfléchir.

souffler: Nechte mě chvíli vydechnout.Laissez-moi le temps de souffler.

air: žít ze vzduchuvivre de l'air du temps

fuite: běh časufuite du temps

mœurs: jiná doba, jiný mravautres temps, autres mœurs

nuit: šerý dávnověknuit des temps

pluie: mít hlavní slovo, být všemocným pánemfaire la pluie et le beau temps

trois: jedna dvě, raz dva, co by dupen deux temps, trois mouvements

tuer: zabíjet častuer le temps

a: tu a tamde temps en temps

bájný: bájné dobytemps mythiques/fabuleux

bouřka: počasí (vypadající) na bouřkutemps menaçant

celý: po celou dobutout le temps

čas: Nemám čas.Je n'ai pas le temps.

časově: časově určitlocaliser (dans le temps)

časový: časový intervaldistance /entre-temps

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dávný: za dávných časůau temps jadis

doba: od té dobydepuis ce temps-là, dès lors

dorazit: dorazit včas/se zpožděnímarriver à temps/en retard

dosloužit: Auto dosloužilo.La voiture a fait son temps.

greenwichský: greenwichský střední častemps moyen de Greenwich G. M. T.

hodina: rozvrh hodinemploi du temps

hvězdný: astron. hvězdný častemps sidéral

chladno: chladno počasítemps froid

chvíle: ve vhodné chvílien temps utile

jednotka: jednotka váhy/objemu/hustoty/časuunité de poids/volume/masse/temps

concordance: časová souslednostconcordance des temps

krátce: krátce předtím/potompeu de temps avant/après

měřit: měřit čas komuchronométrer qqn, chronométrer le temps de qqn

mír: v (době) míruen (temps de) paix

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

načase: Je načase udělat co.Il est temps de faire qqch.

oblačný: meteor. oblačné počasítemps couvert

oddechový: sport. oddechový častemps mort

ošklivý: ošklivé počasívilain temps

pěkný: pěkné počasíbeau temps

počasí: za každého počasípar n'importe quel temps

poloviční: práce na poloviční úvazektravail à mi-temps

postupně: postupně časemavec le temps

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

pracovní: pracovní dobatemps de travail

pršet: Bude pršet.Le temps est à la pluie.

průběh: v průběhu časuau fil du temps

předběhnout: předběhnout (svou) dobudevancer son temps

předbíhat: předbíhat časdevancer son temps

předstih: časový předstihavance , gain de temps

přítomný: ling. přítomný čas(temps) présent

rozvrh: rozvrh hodinemploi du temps

sdílení: výp. sdílení časutemps partagé

souslednost: ling. souslednost časováconcordance des temps

správný: ve správný čas na správném místěen temps et lieu

světový: astron. světový čas S.U.temps universel T.U.

takt: dvoudobý taktmesure à deux temps

trávit: trávit čas čímpasser son temps à faire qqch

tříčtvrteční: tříčtvrteční taktmesure à trois-quatre, mesure à trois temps

úsek: časový úseklaps de temps

válka: za válkyen temps de guerre

volný: volný častemps libre , loisir

všechen, všechna, všechno: Všechno má svůj čas.Il y a un temps pour tout.

za: jednou za časde temps en temps

zabíjet: zabíjet častuer le temps

zbytek: po zbytek časule reste du temps

zlatý: staré zlaté časybon vieux temps

ztráta: ztráta časutemps perdu

ale: To je ale počasí!Quel temps !

hezky: Je hezky.Il fait beau., Le temps est au beau.

jak: Jak dlouho to trvalo?Ça a duré combien de temps ?

jaký: Jaké bude počasí?Quel temps fera-t-il ?

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám.Si j'ai du temps, je t'appelle.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

málo: Máme málo peněz/času.On a peu d'argent/de temps.

na: pracovat na plný úvazektravailler à temps plein

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

oblačno: Bude oblačno.Le temps sera nuageux.

okno: mít v rozvrhu oknoavoir un trou dans son emploi du temps

poslední: v poslední doběces derniers temps

špatný: za špatného počasípar mauvais temps, en cas de mauvais temps

trvat: Jak dlouho trvá let?Combien de temps dure le vol ?

úspora: úspory času/energie/palivaéconomies de temps/d'énergie/de combustible

ušetřit: ušetřit časépargner son temps