Hlavní obsah

même [mεm]

Přídavné jméno

  1. stejný, (ten)týžpřed podstatným jménemen même tempssoučasně, zároveňC'est la même chose.Je to totéž.
  2. sám, právě, (dokonce) iza podstatným jménem nebo zájmenemmoi-mêmejá sámmême quand, même si, si mêmei kdyby, i když

Vyskytuje se v

chose: la même chosetotéž

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

lui: lui-mêmeon sám

moi: moi-mêmejá sám osobně

nous: nous-même(s)my sami

quand: quand (bien) même...i kdyby

quand: quand mêmepřesto (přese všechno), přece, nicméně

quand: quand mêmepřece (jen), přesto, vzdor tomu

si: même sii kdyby

temps: en même tempszároveň, současně

titre: au même titrestejně

espèce: de la même espècetéhož druhu, (ten)týž

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

façon: en même façon questejně jako

imbu: être imbu de soi-mêmebýt velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvíco

lors: lors même quei když, i kdyby

manière: de la même manièrestejně, právě tak

moquer: se moquer de soi-mêmeposmívat se sám sobě

oubli: oubli de soi-mêmesebezapření

renoncement: renoncement à soi-mêmesebezapření

soi: un autre soi-mêmedruhé já

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

toi: toi-mêmety sám osobně

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

refaire: refaire les mêmes erreursudělat znovu tytéž chyby

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

chanson: C'est toujours la même chanson.Je to pořád ta samá písnička.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

enseigne: être logé à la même enseigne que qqnbýt na tom stejně jako kdo

farine: de la même farineze stejného těsta

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

histoire: C'est toujours la même histoire.Je to pořád dokola.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

lui: de lui-mêmena vlastní pěst, sám od sebe

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

musique: C'est toujours la même musique.Je to pořád dokola.

onde: hovor. être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

ordonné: Charité bien ordonnée commence par soi-même.Bližší košile než kabát.

panier: mettre tous ses œufs dans le même paniervsadit všechno na jednu kartu

panier: mettre dans le même panierházet do jednoho koše

pareil: C'est du pareil au même.To vyjde nastejno., To je prašť jako uhoď.

prix: C'est le même prix.To je jedno., Vyjde to na stejno.

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

sac: mettre dans le même sacstrkat vše do jednoho pytle

den: téhož dnele jour même

ještě: ještě dnesaujourd'hui même

od, ode: udělat co sám od sebefaire qqch de soi-même

paní: být svou paníêtre maîtresse de soi-même

samolibý: být samolibýêtre (tout) rempli de soi-même, se gober

stejný: stejného druhu, stejné povahyde même nature

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

svůj, svá, své, svoje: vést stále svouchanter toujours la même chanson

v, ve: v okamžikuà l'instant même

vystačit: vystačit si sámse suffire à soi-même

nastejno: Vyjde to nastejno.Cela revient au même.

sám, sama, samo, samý: Sám vidíš, že...Tu vois toi-même que...

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Connais-toi toi-même.

sám, sama, samo, samý: na samém vrcholuau sommet même

sebe: sám sebesoi-même

sebou: spokojený sám se seboucontent de lui-même

tobě: tobě taky odpověď na přáníà toi aussi, de même

týž: táž, tatážla même

týž: totéžle même, la même chose, idem

týž: titížles mêmes

vrstevník: být vrstevníkem kohoêtre de même âge que qqn

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

brdo: dělat co na jedno brdofaire qqch de la même manière

délka: být na stejné vlnové délce rozumět siêtre sur la même longueur d'onde

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

historie: Je to stále ta stejná historie. pořád dokolaC'est toujours la même histoire.

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

písnička: opakovat stále stejnou písničkurépéter toujours la même chanson

sahat: Nesahá mu/jí ani po kotníky.Il ne lui arrive/vient même pas à la cheville.

stejný: ze stejného těstade la même farine

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

těsto: být ze stejného těstaêtre de la même farine

utnout: I mistr tesař se někdy utne.Cela arrive même au meilleur.

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même