Hlavní obsah

sebe

Zájmeno

  • se(samostatně) soi(-même)mění tvar dle osoby moi-même ap.sám sebesoi-mêmeJe u sebe.Il est chez lui.

Vyskytuje se v

à: semblable à qqchpodobný, podobající se čemu

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

abonnement: souscrire un abonnement à qqchpředplatit si co, abonovat se na co

abstinence: faire abstinencedržet půst, postit se

affaire: se tirer d'affairevyvléci se z nepříjemností

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

aller: aller bien avec qqchhodit se k sobě

allure: avoir fière allurechovat se hrdě

amour: faire l'amour avec qqnpomilovat se, vyspat se s kým

apparition: faire son apparitionobjevit se na nějakém místě

approche: approche de la nuitblížící se noc

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

accaparer: accaparer le pouvoiruchvátit moc, zmocnit se vlády

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

accompagner: accompagner un maladestarat se o umírajícího

accompagner: accompagner une viande de légumespodávat maso se zeleninou

accord: Ils se sont mis d'accord.Dohodli se.

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

aller: Allons nous promener.Pojďme se projít.

aller: Ça va ?Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?

aller: Comment allez-vous ?Jak se vám daří?

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

aller: Ce soir, je vais me coucher tôt.Dnes večer si půjdu brzo lehnout.

aménager: aménager son emploi du tempsupravit si svůj rozvrh

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

apparaître: apparaître devant qqnobjevit se před kým

appeler: Comment vous appelez-vous ?Jak se jmenujete?

appeler: Je m'appelle Paul.Jmenuji se Pavel.

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

apprendre: apprendre un texte par cœurnaučit se text zpaměti

apprendre: Il a encore beaucoup à apprendre.se ještě hodně co učit.

approcher: La fin approche.Konec se blíží.

appui: prendre appui sur qqn/qqchopřít se o koho/co

arguer: arguer de qqch pour faire qqchbrát si co za záminku k čemu

abîme: toucher le fond de l'abîmesáhnout si na dno

accus: recharger les accusdobít si baterky obnovit síly

accuser: Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

adieu: dire adieu à qqchrozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát se

adresse: se tromper d'adressezmýlit se v adrese obrátit se na nepravého

advenir: Quoi qu'il advienne.se stane cokoli.

ainsi: Ainsi soit-il.Staň se., Amen.

air: prendre de grands airsdělat se důležitým, tvářit se důležitě

aise: prendre ses aisesudělat si pohodlí

amen: dire amen à tout ce que dit qqnpobožně souhlasit se vším, co kdo říká

ange: discuter du sexe des angesoddat se planým řečem