Hlavní obsah

chose [ʃoz]

Zájmeno

  1. quelque chose něco, cokoli(v)C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.Il a quelque chose.Něco mu je.Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého občerstvení ap.
  2. peu de chose máloco, máločeho

Vyskytuje se v

chose: la chose jugéerozhodnutí soudce, rozsouzená věc

grand-chose: pas grand-chosenic zvláštního, nic moc

confondre: toutes choses confonduesvšechno dohromady

distinction: faire la distinction entre deux chosesrozlišit dvě věci

facile: chose facile à comprendresnadno pochopitelná věc

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

même: C'est la même chose.Je to totéž.

quelque: quelque choseněco

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

neuf: quelque chose de neufněco nového

réfléchir: Cet chose donne à réfléchir.Ta věc nutí k zamyšlení.

air: Il y a quelque chose dans l'air.Něco je ve vzduchu.

: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

égal: toutes choses égales d'ailleursza jinak stejných okolností

noir: pousser les choses au noirvidět věci černě

promis: Chose promise, chose due.Co se slíbí, to se splní.

prouver: hovor. avoir quelque chose à prouverchtít si něco dokazovat

superficie: s'en tenir à la superficie des choseszůstat jen na povrchu věci

držet: tenir une chose secrètedržet věc v tajnosti

hloupost: parler de choses et d'autrespovídat si o hloupostech

chod: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

jádro: aller au fond des chosesjít k jádru věcí

jediný: la seule chose qui importejediná věc, na které záleží

jiný: parler d'autre chosemluvit o něčem jiném

maličkost: C'est la moindre des choses.To je maličkost.

možný: toutes sortes de chosesvšechny možné věci

nabídnout: offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého o občerstvení ap.

autre: autre choseněco jiného

obvyklý: le cours ordinaire des choses obvyklý chod věcí

odtud: en toutes choses il y a une limitepřen. odtud (až) potud

podmínka: dans cet état de chosesza těchto podmínek

podstata: aller au fond des chosesjít k podstatě věcí

přirozený: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

stejný: répéter dix fois la même chosedesetkrát opakovat tu stejnou věc

tajnost: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

věc: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravým jménem

ani: Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.Chceš napít? – Ani ne.

co: As-tu quelque chose à faire ?Máš co dělat?

něco: Achète-moi quelque chose à manger.Kup mi něco k jídlu.

pití: Avez-vous quelque chose à boire ?Máte něco k pití?

týž: le même, la même chose, idemtotéž

brát: prendre les choses comme elles viennentbrát věci takové, jaké jsou

černě: voir les choses en noirvidět všechno černě

hotový: C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.To je hotová věc.

jméno: appeler les choses par leur nomnaz(ý)vat věci pravými jmény

kdesi: Il a dit bien des choses.Říkal kdesi cosi.

nazývat: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravými jmény

ovoce: Chose défendue, chose désirée.Zakázané ovoce nejlíp chutná.

pojmenovat: appeler les choses par leur nompojmenovat věci pravými jmény

potud: En toutes choses il y a une limite.Všeho je odtud potud.

tragicky: prendre une chose au tragiquebrát věc tragicky