Hlavní obsah

autre [otʀ]

Přídavné jméno

  1. jiný, druhý, dalšíd'un autre côtéz druhé strany
  2. autre chose něco jiného
  3. autres ostatnípo osobních zájmenech nous, vousNous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

Vyskytuje se v

entre: entre autresmimo jiné, kromě jiného

jour: d'un jour à l'autrekaždým dnem v nejbližší době

moment: d'un moment à l'autrekaždou chvíli, každým okamžikem

nous: nous autresmy ostatní

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

second: à nulle autre secondekteré(mu) není na světě rovno

temps: de temps en temps, de temps à autrečas od času, občas

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

le, la: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

part: autre partjinde, jinam

soi: un autre soi-mêmedruhé já

tout: tous les autresvšichni ostatní

absorber: Une entreprise qui en a absorbé une autre.Společnost, která pohltila jinou.

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

chanson: Voilà une autre chanson.To je jiná.

envoyer: envoyer qqn dans l'autre monde, fam. envoyer qqn ad patresposlat koho na onen svět

expédier: expédier qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

manche: hovor. C'est une autre paire de manches.To je něco jiného.

minute: d'une minute à l'autreco nevidět, každým okamžikem

mœurs: autres temps, autres mœursjiná doba, jiný mrav

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

jiný: někdo jinýquelqu'un d'autre

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

jiný: mít něco jiného na práciavoir autre chose à faire

mezi: mezi jinýmentre autre

mimo: mimo jinéentre autre

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

nebo: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

někdo: někdo druhýquelqu'un d'autre

okamžik: každým okamžikemd'un moment à l'autre

onak: ať tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

onen: poslat koho na onen světenvoyer qqn dans l'autre monde

ostatní: všichni ostatnítous les autres

pozdě: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre, tôt ou tard

slovo: (řečeno) jinými slovyen d'autres termes

volba: Neměli jsme jinou volbu.Nous n'avions pas d'autre option.

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

druhý: druhé pohlavíl'autre sexe

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

jiný: mezi jinýmientre autres

kromě: kromě jinéhoentre autre

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

čas: čas od času občasde temps en temps, de temps à autre

dřív: dřív nebo pozdějitôt ou tard, un jour ou l'autre

hrát: přísl. Povídali, že mu hráli.À d'autres !

kafe: To je jiné kafe!hovor. C'est une autre paire de manches !

ležet: ležet si v náručíse serrer dans les bras l'un de l'autre

poslat: poslat koho na onen světenvoyer qqn dans l'autre monde

soudit: pořek. Podle sebe soudím tebe.Je mesure les autres à mon aune.

starost: mít důležitější věci na starostavoir d'autres chats à fouetter

z, ze: jít z ruky do rukypasser d'une main à l'autre