Hlavní obsah

slovo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (sled hlásek, výraz) mot m, parole f(termín) terme m(slovíčko) vocable mpřejaté slovomot d'empruntslovy nezkráceněen toutes lettres, en parolestýmiž slovyen propres termes(řečeno) jinými slovyen d'autres termeshrubé slovomot grossierdvojsmyslné slovomot à double sensv pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit
  2. (řeč, mluva) mot m, parole fslova útěchyparoles de consolationprázdná slova plané slibyde belles parolesdobré slovobonne parole
  3. (projev) parole f, mot mhlásit se o slovolever la main pour demander la parolevzít si slovo/ujmout se slovaprendre la paroleslovo Božíparole de Dieu
  4. (rozhodovací ap.) v čem mot m à dire dans qqch
  5. (slib) parole f (d'honneur)dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)(do)držet slovotenir (sa) parolene(do)držet slovomanquer à sa parole
  6. slova (k písni ap.) paroles

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýskutečný vrai/vraie

daný: (z)rušit dané slovorevenir sur sa parole

dodržet: dodržet slovotenir sa parole

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

hledat: hledat slovachercher ses mots

nedodržet: nedodržet slovomanquer à sa parole

obvyklý: obvyklá výslovnost slovaprononciation usuelle d'un mot

odstín: významové odstíny slovanuances sémantiques d'un mot

opačný: slova opačného významumots de sens opposé

písmeno: počáteční písmeno (slova)lettre initiale (d'un mot)

planý: planá slovabelles paroles

podobný: slova podobného významumots de sens proche

pravý: v pravém slova smyslupar excellence, proprement dit

prázdný: prázdná slovabelles paroles

prorocký: prorocká slovaparoles prophétiques

předat: předat komu slovopasser la parole à qqn

přejatý: ling. přejaté slovomot d'emprunt

původ: ling. slovo cizího původumot d'origine étrangère

rušit: rušit dané slovorevenir sur sa parole

smysl: v pravém slova smyslupar excellence

široký: v širším slova smysluau sens large du terme

útěcha: slova útěchyparoles de consolation

úzký: užší smysl slovasens restreint d'un mot

význam: slova opačného významumots de sens opposé/contraire

za: vzít koho za slovoprendre qqn au mot

zpět: vzít zpět svá slovaravaler ses paroles

nespisovný: nespisovná slovamots populaires

ten, ta, to: To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.

ujmout se: ujmout se slovaprendre la parole

znamenat: Co to slovo znamená?Que veut dire ce mot ?

boží: být čistý jako slovo božíêtre fauché comme le blé

brát: brát koho za slovoprendre qqn au mot

čestný: Čestné slovo!(Ma) parole (d'honneur) !

dát: dát komu (čestné) slovodonner sa parole d'honneur à qqn

držet: držet slovotenir (sa) parole

chytat: chytat koho za slovoprendre qqn au mot

jazyk: mít slovo na jazykuavoir un mot sur le bout de la langue

mít: Máte slovo.Vous avez la parole.

muž: Slovo dělá muže.Il faut tenir (sa) parole.

otupovat: otupovat ostří slovémousser la pointe des paroles

polknout: polknout slovoescamoter un mot

poslední: mít poslední slovoavoir le dernier mot

příval: příval slovdéluge de paroles

schopný: nebýt schopen slovaêtre incapable de parler

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn

acception: v plném slova smysludans toute l'acception du terme

ami: zrádné slovo slovo, které má podobnou formu jako určité slovo v cizím jazyce, ale má jiný významling. faux ami

composé: složené slovoling. mot composé

consolation: slova útěchyparoles de consolation

crachoir: nepustit nikoho ke slovutenir le crachoir

grossier: hrubé slovomot grossier

homme: slovo mužeparole d'homme

initial: počáteční písmeno slovalettre initiale d'un mot

large: v širším slova smysluau sens large du terme

malheureux: použít nevhodné slovoavoir un mot malheureux

manquer: nedodržet slovomanquer à sa parole

mesurer: vážit slovamesurer ses expressions

mettre: dát slovo do uvozovekmettre un mot entre guillemets

mot: se slovyen disant ces mots

outil: gramatické slovomot-outil

parole: slovyen paroles

passer: předat komu slovopasser la parole à qqn

rien: beze slovasans rien dire

sans: beze slovasans mot dire

sens: v úzkém/širokém slova smysluau sens strict/large du terme

sur: věřit komu na slovocroire qqn sur parole

à: při těch(to) slovechà ces mots

apaisant: uklidňující slovaparoles apaisantes

barrer: přeškrtnout slovobarrer un mot

communiquer: komunikovat slovycommuniquer par la parole

composition: slovo vytvořené složenímmot formé par composition

construction: stavba slovaconstruction d'un mot

couper: rozdělit slovo a jít na další řádekcouper un mot et passer à la ligne

demander: hlásit se o slovodemander la parole

dire: beze slov(a), mlčkysans mot dire

mer: záplava slovmer de mots

ordre: slovosled, pořádek slovordre des mots

restreint: užší smysl slovasens restreint d'un mot

retirer: Beru vám slovo.Je vous retire la parole.

avidité: Hltali každé jeho/její slovo.Ils l'écoutaient avec avidité.

cent: jedním slovem, zkrátka (a dobře)en un mot comme en cent

chiche: být skoupý na slovoêtre chiche de ses paroles

coupe: Od slov daleko k činům.Il y a loin de la coupe aux lèvres.

dire: podle slov kohoau dire de qqn

envoler (s'): Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

haut: mít hlavní slovo v čem v určité záležitosti, podnikuavoir la haute main dans qqch

lettre: nezkráceně, slovy, otevřeně, jasněen toutes lettres

loin: Od slov daleko k činům.Il y a loin de la coupe aux lèvres.

obéir: poslouchat koho na slovoobéir qqn au doigt et à l'œil

payer: spokojit se s prázdnými slovyse payer de mots

pluie: mít hlavní slovo, být všemocným pánemfaire la pluie et le beau temps

proche: slova podobného významules mots de sens proche

prodigue: plýtvat slovyêtre prodigue de paroles

rendre: vrátit komu dané slovorendre à qqn sa parole

slovo: slovak písni ap. paroles

vigne: pracovat na vinici Páně, kázat slovo božítravailler à la vigne du Seigneur