Hlavní obsah

za

Předložka

 1. (poloha, umístění) derrièreza rohem blízkotout près d'icichodit za školufaire l'école buissonnière
 2. přen.(vyjádření podpory) derrière
 3. (kdy) au cours de, en, pendantza válkypendant la guerre
 4. (frekvence, opakování) parjednou za časde temps en temps
 5. (po jaké době) dansza chvílidans un instant, tout à l'heure
 6. (posloupnost) derrière, aprèsjeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre
 7. (koupě, odměna) à, pourdělat co za každou cenufaire qqch à tout prix
 8. (vzadu, dozadu) kým derrière qqnodjet za manželemaller rejoindre son mari
 9. (uchopit ap.) parvodit koho za nosmener qqn par le bout du nezvzít koho za slovoprendre qqn au mot
 10. (dokud ještě) pendant, dans, sousza každého počasípar n'importe quel tempsza určitých podmíneksous certaines conditions
 11. (účel, prospěch) pour
 12. (ve výčtu)za prvépremièrement, primoza druhédeuxièmement, secundo

Vyskytuje se v

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

austral: terres australes= země za jižním polárním kruhem

but: dans le but de qqchza účelem čeho

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázky

clarté: à la clarté de qqchpři světle, za svitu čeho

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

condition: à condition deza podmínky, pod podmínkou

conforme: pour copie conformesouhlasí s originálem, za správnost opisu (ručí)

copie: pour copie conforme P. C. C.za správnost opisu doložka na listině

crépuscule: au crépuscule, à l'heure du crépusculeza soumraku

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

derrière: se cacher derrière qqnschovat se za kým

dindon: être le dindon de la farcebýt za vola

fille: fréquenter les filleschodit za prostitutkami

fils: fils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

fin: à cette fin/ces finsza tímto účelem

fois: une fois par moisjednou za měsíc

forfaitaire: vente forfaitaireprodej za předem smluvenou cenu

happer: happer qqn au colletpopadnout koho za límec

heure: en une heureza hodinu v průběhu

instant: dans un instantza chvilku, za chvíli

jadis: au temps jadisza dávných časů, v dávných dobách

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

manger: manger comme quatrejíst za dva

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

ministère: sous le ministère Chiracza (premiéra) Chiraka

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

mont: au-delà des montsza horami

nettoyage: nettoyage à secchemické čištění, čištění za sucha v čistírně

onglée: avoir l'ongléemít zalezlo za nehty

pas: pas à paskrok za krokem, co noha nohu mine

peine: pour votre peine(tady máte) za vaši námahu

pour: prêté pour un rendupůjčka za oplátku

prix: prix Nobel de physiqueNobelova cena za fyziku

quinze: (d')aujourd'hui en quinzeode dneška za čtrnáct dnů

raison: à raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo

rang: en rang d'oignonsza sebou, vedle sebe

récompense: en récompense de qqchza odměnu za co

sens: abonder dans le sens de qqnplně souhlasit s kým, dávat komu plně za pravdu

sien: faire sien(ne) qqchvzít co za své

sous: sous Charles Xza vlády Karla X.

témoin: assigner qqn comme témoinpovolat koho za svědka

temps: du temps de qqn/qqchza časů koho/čeho

tenir: se tenir le ventredržet se za břicho (bolestí)

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

tombant: à la nuit tombanteza soumraku, se soumrakem

tout: tout à l'heurepřed chvílí, za chvíli

tripe: prendre aux tripesdojmout k slzám, chytit za srdce

valoir: vaille que vaillestůj co stůj, za každou cenu

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

vivant: de son vivantza svého života

volant: être au volantsedět za volantem

arguer: arguer de qqch pour faire qqchbrát si co za záminku k čemu

casser: casser un mariageprohlásit manželství za neplatné

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

dans: dans quinze joursza čtrnáct dní

delà: par-delà les mersza mořem

en: en dix minutesza deset minut

fâcher: se fâcher pour un rienrozhněvat se pro nic za nic

faire: faire cent kilomètres à l'heurejet rychlostí sto kilometrů za hodinu

importer: à n'importe quel prixza jakoukoli(v) cenu

le, la: cent francs la piècesto franků za kus

moitié: à moitié prixza poloviční cenu

moment: dans un momentza chvilku

objectif: avoir pour objectif qqchmít za cíl co

pair: travailler au pairpracovat za byt a stravu/jako au pair

parce que: Parce que je le vaux bien.Protože já za to stojím.

personne: Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže

rougir: Je n'ai pas à en rougir.Za to se nemusím stydět.

saluer: être salué comme un précurseurbýt prohlášen za průkopníka

seconde: dans une secondeza vteřinku, za chvilku

suivre: Suivez cette voiture !Jeďte za tím vozidlem!

sur: coup sur couprána za ranou

vague: vague par vaguevlna za vlnou

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.

basque: hovor. s'accrocher aux basques de qqndržet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krok

battant: tambour battantza víření bubnů

bleu: Tu me prends pour un bleu !Máš mě za blbce?

bœuf: avoir un bœuf sur la languedržet jazyk za zuby

botte: à propos de bottesjen tak, pro nic za nic

bouchée: mettre les bouchées doublespracovat za dva

bourse: sans bourse délierza pusu, zadarmo

běhat: courir (après) les femmesběhat za ženskými

bojovník: combattant de la libertébojovník za svobodu

cena: prix par piècecena za kus

čištění: nettoyage à secchemické čištění, čištění za sucha v čistírně

dávný: au temps jadisza dávných časů

děvče: courir les filleschodit za děvčaty

dnešek: (d')aujourd'hui en huitode dneška za týden

druhý: deuxièmement, secundoza druhé při výčtu

dveře: audience à huis closjednání za zavřenými dveřmi

hodina: en une heureza hodinu v průběhu

hon: curée des placeshon za kariérou

honba: sensationnalisme honba za senzacemi

hranice: au-delà des frontières de ce paysza hranicemi této země

hrob: amour jusqu'au tombeauláska až za hrob

chvíle: dans un instant, v průběhu en un instantza chvíli

ano: Je n'arrive que la semaine prochaine, d'accord ?Přijedu až za týden, ano?

brát si: prendre qqn pour époux/épousebrát si koho za muže/ženu

co: De rien., Pas de quoi.Není za co. odpověď na děkuji

dát: donner raison à qqndát komu za pravdu

: Je n'y suis pour rien.Za to já nemohu.

jednou: une fois par...jednou za...

ani: Pas question !Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!

brát: prendre qqn au motbrát koho za slovo

březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

cíl: avoir pour objectifmít za cíl

dobrý: trouver bon que...pokládat za dobré, když...

držet: (re)tenir sa langue, être motus et bouche cousuedržet jazyk za zuby

grešle: ne pas valoir un clounestát ani za zlámanou grešli

hřích: Elle est vraiment canon.expr. Ta by stála za hřích.

humno: habiter tout prèsbydlet za humny

chodit: faire l'école buissonnièrechodit za školu

chytat: prendre qqn au motchytat koho za slovo

chytit: sauter sur l'occasionchytit příležitost za pačesy

jazyk: tenir sa languedržet jazyk za zuby