Hlavní obsah

pas

Podstatné jméno, rod mužský

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

čas: Je n'ai pas le temps.Nemám čas.

člověk: T'en fais pas, Petits chevauxČlověče, nezlob se stolní hra

dávka: ne pas dépasser la dose prescritenepřekročit předepsanou dávku

doba: L'heure n'est pas à (faire) qqch.Není to vhodná doba k čemu.

heslo: mot de passe, mdp , clé d'accèsvýp. přístupové heslo

hotel: hôtel de passehodinový hotel

jeden, jedna, jedno: pas un seulani jeden jediný

jediný: pas un seul/une seuleani jediný

jednou: pas une seule foisani jednou

kráčet: emboîter le pas à qqnkráčet ve šlépějích koho

krok: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

obvod: obvod pasutour de taille

razítko: dát razítko do (cestovního) pasudonner un coup de tampon sur un passeport

široký: mít široký pasavoir la taille épaisse

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

ale: C'était pas moi, mais lui.Nebyl jsem to já, ale on.

ani: pas un, z obou ni l'un ni l'autreani jeden

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

být: Ce n'est pas loin (d'ici).Není to (odtud) daleko.

cena: Ça ne vaut pas la peine.To nemá cenu.

cestovní: cestovní paspasseport

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

co: De rien., Pas de quoi.Není za co. odpověď na děkuji

dít se: Qu'est-ce qui se passe ?Co se děje?

dobře: Je ne parle pas bien français.Nemluvím dobře francouzsky.

dokázat: Il n'y arrive pas.Nedokáže to.

francouzsky: Je ne parle pas français.Nemluvím francouzsky.

hlesnout: ne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufterani nehlesnout

chápat: Je ne comprends pas.Nechápu.

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

: Pas moi.Já ne.

jak: Je ne sais pas comment le dire.Nevím, jak to říct.

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

jemu: Ne le lui dis pas.Jemu to neříkej.

jestliže: S'il pleut, je ne sortirai pas.Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.

: Cela ne la concerne pas.Jí se to netýká.

jich: Cela ne les concerne pas.Jich se to netýká.

jistě: Je n'en suis pas sûr.Nevím to jistě.

kůže: Il n'est pas dans son assiette.Necítí se ve své kůži.

lačný: Ne buvez pas à jeun.Nepijte na lačný žaludek.

lehký: Ce n'est pas si facile que ça.Není to tak lehké.

líto: Il ne regrette pas son temps.Není mu líto času.

pas: cestovní paspasseport

březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

cítit: ne pas pouvoir blairer qqn/qqchnemoci ani cítit koho/co

cukr: ne pas être en sucrenebýt z cukru

čenich: Ça ne le botte pas.Nejde mu to pod čenich.

debata: Ne discutez pas !Bez debat!

dělat: Ne t'en fais pas.Nic si z toho nedělej.

den: Vin versé n'est pas avalé.Nechval dne před večerem.

div: Il n'est pas étonnant que vous soyez malade.Není divu, že jste nemocný.

dopředu: Cela n'avance pas.Nejde to dopředu.

dostat se: se tirer d'un très mauvais pasdostat se z nejhoršího

dotknout se: Il ne l'a même pas touchée.Ani se jí nedotkl.

existovat: Il n'en est pas question !To neexistuje!

génius: Il n'a pas inventé la poudre (à canon).Není žádný génius.

grešle: ne pas valoir un clounestát ani za zlámanou grešli

haléř: ne pas avoir un sou vaillantbýt bez haléře

hasit: Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.Nehas, co tě nepálí.

hever: ne pas pouvoir arracher qqch à qqnpáčit co z koho heverem

hlemýžď: marcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortuevléci se jako hlemýžď

hnout: ne pas remuer le petit doigt pour qqnnehnout pro koho prstem

hnout se: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se ani na krok od koho

honit se: On n'est pas aux pièces.Nehoň se tak.

hořet: Je le ferai demain, il n'y a pas le feu (à la maison) !žert. Udělám to zítra, snad nehoří!

hotový: ne pas y aller par quatre cheminsexpr. být se vším hned hotov

hovno: Il ne se prend pas pour une merde.Myslí, že jeho hovno nesmrdí.

husa: My jsme spolu husy nepásli.Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.

chlup: Je ne lâcherai pas un sou.Nepustím ani chlup.

kácet: On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.Když se kácí les, létají třísky.

kam: Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.Kdo chce kam, pomozme mu tam.

kámen: ne pas laisser pierre sur pierrenenechat kámen na kameni

kocour: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.

kompetence: Ce n'est pas dans mes cordes.Není to v mé kompetenci.

koště: Ferveur de novice ne dure pas longtemps.Nové koště dobře mete.

kotník: ne pas aller à la cheville de qqnnesahat komu ani po kotníky

kouř: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohně.

kousat: Chien qui aboie ne mord pas.Pes, který štěká, nekouše.

kuře: ne pas faire de mal à une moucheneublížit ani kuřeti

květina: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

lávka: Loin de là !, Vous n'y êtes pas !pořek. Chyba lávky! omyl

legrace: Il n'y a pas de quoi rigoler.Není to žádná legrace.

lézt: Il ne sait pas dans quoi il s'engage.Ten neví, do čeho leze.

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

ciller: ne pas cillerani nemrknout, nehnout brvou

doute: il n'y a pas de doutenení pochyb

encore: pas encoreještě ne

être: N'est-ce pas ?Že ano?

grand-chose: pas grand-chosenic zvláštního, nic moc

mal: pas maldost dobře

masse: pas des massesmoc ne, nic moc, žádná sláva

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

possible: pas possiblenemožný, šílený

sitôt: pas de sitôtne tak brzy, hned tak ne

tarir: ne pas tarirneustále mluvit

tout: pas du toutnaprosto/vůbec ne

trop: pas tropmoc ne

un: pas un(e)ani jeden/jedna, žádný

ça: Pas de ça!To ne!

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

chance: Pas de chance !Smůla!

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

décolérer: ne pas décolérernevycházet ze zlosti

doubler: doubler le paspřid(áv)at do kroku

douter: à n'en pas douterbezpochyby, beze vší pochyby

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se má dobře, Ten si žije.

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

gloire: iron. Ce n'est pas la gloire.Není to žádná sláva.

guêpe: vosí paspřen. taille de guêpe

hésitant: pas hésitantnejistý krok

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

longtemps: il n'y a pas longtempsnedávno

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

marque: marques de pas/de roues de voitureotisky šlépějí/kol automobilu

mélancolie: hovor. ne pas engendrer la mélancolienezkazit žádnou legraci

montrer: předložit cestovní pasmontrer son passeport

mot: mot de passeheslo

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

œil: ne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očí

pouvoir: Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

prière: Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

redoublé: pas redoublézrychlený krok

sou: ne pas avoir le sounemít ani vindru

taille: vosí pastaille de guêpe

tellement: hovor. pas tellementmoc ne

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

terrible: pas terriblenic moc, žádná sláva, průměrný

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

vrai: hovor. Pas vrai ?Že jo?

autrement: pas autrementnijak zvlášť nepříliš