Hlavní obsah

tout [tuˌ tut]

Přídavné jménotous , toutes

 1. tout le, toute la, tous les/toutes les všechen, celý, veškerýtout le jourcelý dentoute la nuitcelou noctout le mondevšichni (lidé), každý
 2. tout un/toute une celý (jeden), jeden celýtout un/toute une přen. úplný
 3. plný, samýv j. č. bez členuà toute vitesseplnou rychlostíde toute beautépřekrásný
 4. celýu jmen měst a autorůtout Pariscelá Paříž(le) Tout-Pariscelá Paříž nejdůležitější lidé Paříže
 5. tous, toutes všichni, každýtous les autresvšichni ostatní
 6. všichni, obav mn. č. se členem nebo beztous (les) deuxoba (dva)
 7. tous/toutes každýve spojení s časovými údajitous les jourskaždý dentous les matinskaždé ránotous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc
 8. tout/toute každý jakýkoli, kterýkoliv sg. bez členuà tout hasardnazdařbůhà toute heurev kteroukoli (denní či noční) dobuen tout casv každém případě

Příslovcetous , toutes

 1. somme toute vcelku, celkem vzato, konec konců
 2. pas du tout naprosto/vůbec nerien du toutvůbec nicplus du toutuž vůbec ne
 3. du tout au tout úplně, naprosto, od základu měnit ap.
 4. docela, úplně, zcelatout petitmaličký
 5. před adverbii a předložkami neměnné - touttout autourkolem dokolaà tout jamaisnadobro, navždytout justetak akoráttout à coupnáhle, najednoutout à l'heurepřed chvílí, za chvíliÀ tout à l'heure !(Za chvíli) Na shledanou!tout de suiteihned
 6. tout à fait naprosto, úplně, zcela

Zájmenotous , toutes

 1. vše, všechno, všeckoTout va bien.Vše jde dobře.Ce sera tout pour aujourd'hui.Pro dnešek to bude vše.bonne à tout faireholka pro všechno
 2. tous/toutes všichni, všechnytous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsmeune fois pour toutesjednou pro vždy

Frázetous , toutes

 1. à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolemaprès toutostatně, konec koncůavant toutpředevšímmalgré tout(přesto) přese všechno

Vyskytuje se v

bas: v duchutout bas

blinde: bleskově, bleskurychleà toute blinde

bonnement: (docela) prostě, opravdu, otevřenětout bonnement

casser: strašně moc, nanejvýš, všeho všudyà tout casser

comme: neobyčejně, mimořádně, obzvláštěcomme tout

coup: najednou, naráz, zčistajasnatout d'un coup, tout à coup

diable: hrozný, strašný, pekelnýdu diable, de tous les diables

éternité: odjakživade toute éternité

fait: úplně, zcelatout à fait

force: za každou cenu, mermomocí, vší mocíà toute force

hasard: pro každý případ, pro všechny případyà tout hasard

heure: stále, (po) celý denà toute heure

jour: každý den, denně neustáletous les jours

loisir: volně, beze spěchu(tout) à loisir

long: zeširoka, obšírně, podrobně(tout) au long

malgré: (přesto) přese všechnomalgré tout

moins: přinejmenším, nejméně, alespoňtout au moins, à tout le moins, pour le moins

moment: neustále, v každém okamžiku, kdykolià tout moment, à tous moments

monde: každý, všichnitout le monde

pompe: plnou parou, co nejrychlejià toute pompe

prendre: konec konců, celkem vzato, když se to tak vezmeà tout prendre

repos: klidný, jistý, bezpečnýde tout repos

rien: nula o člověkuun/une rien du tout

seul: úplně sámtout seul

somme: koneckonců, konečně, zkrátka (a dobře)somme toute

suite: ihned, okamžitětout de suite

temps: odjakživade tout temps

terrain: terénní vozidlo ap.tout terrain

tout: všechen, celý, veškerýtout le, toute la, tous les/toutes les

tout-puissant: Všemohoucíle Tout-Puissant

uniment: (zcela) prostě, jednoduše, bez okolkůtout uniment

volée: s rozmachem, vší silouà la volée, à toute volée

abord: (ze všeho) nejdřívetout d'abord

acception: v plném slova smysludans toute l'acception du terme

allure: jet plnou rychlostírouler à toute allure

apparence: podle všeho zdáníselon toute apparence

autour: kolem dokola, kolkolem koho/čehotout autour de qqn/qqch

beauté: překrásnýde toute beauté

caprice: vyhovět rozmarům kohopasser à qqn tous ses caprices

cas: v každém případěen tout cas

cessant: bezodkladný, okamžitýtoute(s) affaire(s) cessante(s)

changer: změnit se úplněchanger du tout au tout

chose: předevšímavant toute chose

confondre: všechno dohromadytoutes choses confondues

considérer: po zralé úvazetout bien considéré

corps: třást se po celém těletrembler de tout son corps

couleur: střídat všechny barvy rozčilenímpasser par toutes les couleurs

court: (zcela) krátce, (zcela) prostětout court

craché: na vlas podobný, podobný jak vejce vejcitout craché

danger: velmi nebezpečný, plný nebezpečí, samé nebezpečíde tous les dangers

de: mluvit o všemparler de tout

début: úplně na začátkutout au début

dévoué: váš (zcela) oddaný v dopisevotre (tout) dévoué

égard: v každém ohledu, po všech stránkáchà tous (les) égards

en: celkem, vcelkuen tout

entier: úplně celýtout entier

épreuve: spolehlivý, osvědčený, vyzkoušený, nezdolatelnýà toute épreuve

esprit: nebýt plně při smyslechn'avoir pas tous ses esprits

façon: v každém případě za jakýchkoli okolnostíde toute façon

fin: pro všechny případyà toutes fins utiles

avant: především, v prvé řaděavant tout

fois: vždy jednou za týdenune fois tous les huit jours

joyeux: být plný radostiêtre tout joyeux

manière: (ať) tak nebo onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre

même: přesto, nicméně, přece všaktout de même

mon: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

penser: přemýšlet nahlaspenser tout haut

peser: po zralé úvaze, po dobrém uváženítout bien pesé

point: vůbec nekniž. point du tout

pour: za nic na světěpour tout l'or du monde

près: hned vedle, zcela blízkotout près

bezpečně: zcela bezpečněen toute sécurité

celkem: celkem vzatoà tout prendre

celý: po celý dentoute la journée

čára: na celé čáře úplněsur toute la ligne

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

hodina: každou hodinutoutes les heures

iluze: ztratit všechny iluzeêtre revenu de toutes ses illusions

jako: tak jako takde toute façon, de toute manière

klid: v naprostém kliduen toute tranquillité

kolem: kolem dokola čehotout autour de qqch

kolo: horské kolovélo tout terrain V. T. T.

koření: nové kořeníquatre-épices , toute-épice , poivre de la Jamaïque

legrace: Je lidem pro legraci.Il est la risée de tous.

milovat: milovat co nade všeaimer qqch plus que tout

možný: všechny možné věcitoutes sortes de choses

naplno: běžet naplnocourir à toutes jambes

nepovolaný: nepovolaným vstup zakázáninterdit à toute personne étrangère au service, réservé au personnel autorisé

nic: vůbec nicrien du tout

oba, obě: oba dva(tous) les deux

očekávání: proti všemu očekávánícontre toute attente

odmítat: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

odpovědnost: odmítat veškerou (z)odpovědnost za codécliner toute responsabilité de qqch

all inclusive: all inclusive zájezdséjour tout compris

: Ať hned přijde!Qu'il vienne tout de suite !

automobil: terénní automobilvéhicule tout terrain

celonoční: celonoční provoz v obchodě ap.ouvert toute la nuit

cenově: cenově dostupnýabordable, pour un prix abordable, à la portée de toutes les bourses

hned: Přijdu hned.J'arrive tout de suite.

každý: pro každý případà tout hasard

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

který: Zazpívala všechny písně, které uměla.Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

ob: ob dentous les deux jours

odpoledne: každé odpolednetous les après-midi

čest: komu čest, tomu čestà tout seigneur tout honneur

dívat se: dívat se na svět růžovými brýlemivoir tout en rose

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

dostupný: cenově dostupnýà (la) portée de toutes les bourses

fald: prohnat komu faldyen faire voir de toutes les couleurs à qqn

hojit: Čas zahojí všechny rány.Le temps guérit tous les maux.

holub: Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.

horem: přen. horem pádemà toute hâte

hotové: Rád přijde k hotovému.Il aime la besogne (toute) faite.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

hrabat: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

humno: bydlet za humnyhabiter tout près

chlup: sežrat to i s chlupamatout gober

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

krása: v celé své krásedans toute sa splendeur

kuře: Zadarmo ani kuře nehrabe.Toute peine mérite salaire.

lesk: být v plném leskuêtre dans toute sa splendeur

minuta: co pět minuttoutes les cinq minutes

myslet: myslet nahlaspenser tout haut

naruby: obrátit vše narubymettre tout sens dessus dessous

nasadit: nasadit všechny pákyremuer ciel et terre, mettre tout en œuvre

noha: utíkat, co nohy stačícourir à toutes jambes

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous