Hlavní obsah

suite [sɥit]

Podstatné jméno ženské

 1. pokračováníarticle sans suitevyprodané zboží
 2. dans la suite později, poté
 3. par la suite později, časem
 4. de qqch následek, výsledek, důsledek čeho
 5. suites následky
 6. donner suite à une demandevyhovět žádostisuite à (votre lettre)jako odpověď na (váš dopis)
 7. par suite de qqch kvůli čemu
 8. řada, sled lidí, věcí, událostí
 9. postupka v kartách
 10. mat.(matematická) řada, posloupnost
 11. sbírka, soubor obrázků k jednomu dílu
 12. družina, svita, doprovod
 13. luxusní apartmá v hotelu
 14. à la suite de qqch po kom/čem
 15. à la suite de qqch za kým
 16. (logická) souvislost, spojenípropos sans suitenesouvislé řečiesprit de suitedůslednost v myšlení
 17. de suite ihned, jeden za druhým, po soběet ainsi de suitea tak dále
 18. tout de suite ihned, okamžitě

Vyskytuje se v

numéro: La suite au prochain numéro.Pokračování příště.

tout: tout de suiteihned

arithmétique: progression/suite arithmétiquearitmetická posloupnost/řada

falloir: Il faut l'avertir tout de suite.Je potřeba ho hned upozornit.

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

ainsi: et ainsi de suitea tak dál

důsledek: suite de qqchdůsledek čeho

matematický: suite matematická řada

řada: longue suite de descendants dlouhá řada potomků

vyhovovat: Il ne sera pas donné suite à votre demande.práv. Vaší žádosti se nevyhovuje.

žádost: donner suite à une demandevyhovět žádosti

: Qu'il vienne tout de suite !Ať hned přijde!

hned: J'arrive tout de suite.Přijdu hned.

následkem: à la suite d'un incendienásledkem požáru

návaznost: suite à qqch, en référence à qqch, dans le prolongement de qqchv návaznosti na co

vyhovět: donner suite/faire droit à une demandevyhovět žádosti

suite: article sans suitevyprodané zboží