Hlavní obsah

court [kuʀˌ kuʀt]

Přídavné jméno

  • krátkýavoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezenýà court terme, à courte échéancekrátkodobý

Příslovce

  1. krátce, nakrátkofaire courtbýt stručnýtourner courtrychle se otočit, náhle změnit směr, změnit téma, stočit/obrátit řeč na něco jinéhotout court(zcela) krátce, (zcela) prostě
  2. à court de qqch bez čehoêtre à courtzůstat zkrátka

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

courant: courant (électrique)(elektrický) proud, elektřina

courant: au courantinformovaný

courir: courir aprèsqqn/qqch běhat, honit se za kým/čím

cours: cours d'eauvodní tok

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

cours: en cours(právě) probíhající

cours: avoir coursbýt v oběhu

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

après: courir après qqn/qqchběžet za kým/čím

catastrophe: courir à la catastropheřítit se do záhuby

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

courant: ekon. prix courantběžná cena

cours: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

cours: descendre le cours du fleuveplout po proudu řeky

cours: cours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky

cours: suivre son coursprobíhat normálně

cours: cours de l'histoireběh dějin

cours: donner un coursučit, vyučovat

cours: cours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurs

cours: cours du soirvečerní škola

cours: cours préparatoireprvní třída

cours: cours élémentairedruhá a třetí třída

cours: cours moyenčtvrtá a pátá třída

cours: cours polycopiéskripta

durée: de longue/courte duréedlouhodobý/krátkodobý

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

magasin: courir les magasinsběhat po obchodech, nakupovat

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

risque: courir un risquevystavovat se nebezpečí

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

courant: le cinq courantpátého tohoto měsíce

courir: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

courir: faire qqch en courant(u)dělat co ve spěchu

cours: cours de chimiehodina chemie

cours: cours particuliersoukromé hodiny

échéance: à courte échéancekrátkodobý, na krátkou dobu

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

prêt: prêt à court/long termekrátkodobá/dlouhodobá půjčka

suivre: suivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs

argent: être à court d'argentnebýt při penězích

bruit: Un bruit qui court.Povídá se.

chance: courir sa chancepokoušet štěstí

courant: remonter le courantjít proti proudu

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

courant: écrire au courant de la plumepsát plynně/bez přemýšlení/jak jdou myšlenky

courir: courir à sa perteřítit se do zkázy

cours: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průchod čemu citům ap.

cours: Ces usages n'ont plus cours.Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.

culotte: porter des culottes courtesmít mléko na bradě o chlapcích

dératé: courir comme un dératéutíkat jako splašený

échelle: faire la courte échelle à qqndělat komu žebřík pomoci vstát, fig. pomáhat komu

élan: courir d'un seul élanběžet tryskem

jambe: courir à toutes jambesběžet, co nohy stačí

journée: dans le courant de la journéev průběhu dne

lièvre: courir deux lièvres à la foisdělat dvě věci najednou

paille: tirer à la courte pailletahat sirky určovat losem

perdu: courir comme un perduběžet jako splašený

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

zèbre: hovor. courir comme un zèbrepelášit jako zajíc, uhánět s větrem o závod

argument: nemít argumentyêtre à court d'arguments

běhat: běhat po obchodechcourir les magasins

běhat: běhat za ženskýmicourir (après) les femmes

běžný: běžný účetcompte courant

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

děvče: chodit za děvčatycourir les filles

hřiště: tenisové hřištěcourt de tennis

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

krátkozraký: být krátkozrakýavoir la vue courte, přen. avoir la vue basse

krátký: krátká suknějupe courte

krátký: krátký filmcourt métrage