Hlavní obsah

titre [titʀ]

Předložka

  • à titre de jako(žto) kdo, z titulu koho, jakà ce titrez toho tituluÀ quel titre ?Z jakého titulu?, Jakým právem?

Příslovce

  1. au même titre stejně
  2. à titre adj jakà titre temporairedočasněà titre exceptionnelvýjimečně
  3. à juste titre právem, oprávněně

Vyskytuje se v

titre: en titreřádný, titulární, oficiální

documentaire: à titre documentairejako doklad

exemplatif: à titre exemplatifjako příklad

gracieux: à titre gracieuxbezplatně

honorifique: à titre honorifiquez čestného titulu, čestný předseda ap.

indicatif: à titre indicatifpro informaci

révocable: à titre révocableodvolatelně, do odvolání

usurpation: usurpation de titreneoprávněné užívání titulu

conserver: Conservez votre titre de transport.Jízdenku uschovejte.

préventif: à titre préventifpreventivně

provisoire: à titre provisoirepřechodně, provizorně

sous-titré: film en version originale sous-titréefilm v původním znění s titulky

dědičný: titre héréditairedědičný titul

doklad: à titre documentairejako doklad

informace: à titre indicatifpro informaci

knížecí: titre princierknížecí titul

listina: titre authentiqueveřejná listina

mistrovský: titre de championmistrovský titul

pravý: titre authentiquepravá listina

strana: page de titretitulní strana

titul: défendre son titre(ob)hájit titul

titulní: page de titretitulní strana

zkouška: à titre d'essaina zkoušku

obhájce: champion en titreobhájce titulu

úplata: à titre onéreuxza úplatu

znění: film en version originale sous-titréefilm v původním znění s titulky