Hlavní obsah

fait [fεˌ fεt]

Přídavné jméno

  1. vytvořený, vykonaný, udělanýtout faithotovýtout fait/sur mesurekonfekční/na míruexpression toute faiteustálené rčeníyeux faitsnalíčené oči
  2. hotový, dospělý člověkfille faitedospělá dívka
  3. vyzrálý sýr, meloun ap.être bien faitbýt dobře rostlýêtre bien faitebýt dobře rostlá
  4. prozrazený, chycený, polapenýêtre faitbýt chycen policií

Vyskytuje se v

abstraction: faire abstraction deqqch pomíjet, odmyslit co, abstrahovat od čeho, nehledět k čemu

accompli: fait accomplihotová věc, daná věc, dokonaná skutečnost

antichambre: faire antichambrečekat v předpokoji na přijetí, přen. doprošovat se přízně

appel: faire appelà qqn/qqch dovolávat se koho/čeho, apelovat na koho/co

appoint: faire l'appointdoplatit částku (v drobných)

attention: faire attentionà qqch/qqn dá(va)t pozor na koho/co

attention: faire attention que/à ce que+subj. dá(va)t pozor, aby co

autorité: faire autoritébýt za autoritu znalcem, kapacitou v nějakém oboru

beau: il fait beaufaire qqch je snadné co

bloc: faire blocutvořit blok

bronzer: se faire bronzeropalovat se

chier: faire chier qqnsrát, prudit koho

chorus: faire choruspřizvukovat, souhlasit

corps: faire corpsavec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čím

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

crédit: faire crédit à qqnprod(áv)at na úvěr komu

danser: faire danserqqn provést, vyvést koho

défaut: faire défautnedostávat se, chybět, scházet

défiler: faire défilerrolovat

descente: faire une descentevyrazit do města ap.

désirer: se faire désirernech(áv)at se prosit, nech(áv)at na sebe čekat

disparaître: faire disparaîtreqqn/qqch odstranit koho/co svědka, překážky ap., odcizit co důkaz ap.

divers: les faits diversudálosti dne, denní zprávy rubrika v novinách

diversion: faire diversionà qqch dát zapomenout na co, odvést pozornost od čeho

état: faire état de qqnjednat jako kdo

face: faire faceà qqch být obrácen (čelem) k čemu, čelit, odolávat komu/čemu

faire: faire un enfantporodit/zplodit dítě o ženě

faire: faire faire qqchvyjadřuje působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jiného

faire: faire faire qqchdát (u)dělat co

faire: se fairezrát, vyzrávat, dospívat

faire: se fairestávat se nějakým

faire: s'en fairedělat si starosti

fega: faire fegadávat (si) bacha, dávat si majzla

fi: faire fide qqch opovrhovat, pohrdat čím

figure: faire figuremít důležitou roli

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

foi: faire foibýt platný

fonction: faire fonction deqqn zastávat úřad koho

fond: faire fond surqqn/qqch spolehnout se na koho/co

fort: se faire fortde qqch troufat si na co

fureur: faire fureurmít velký úspěch u diváků

gaffe: faire gaffedá(va)t (si) bacha

geste: faits et gestesde qqn chování, jednání a skutky koho

gringue: faire du gringueà qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komu

honneur: faire honneurà qqn dělat čest, prokázat čest komu

honte: faire honteà qqn (u)dělat komu ostudu

horreur: faire horreur (à)à qqn vzbuzovat hrůzu, vzbuzovat odpor u koho, odpuzovat koho

illusion: faire illusionklamat

joujou: faire joujouavec qqch hrát si s čím

jour: se faire jourvyjít najevo

justice: faire justicede qqn odsoudit koho

justice: faire, rendre justiceà qqn učinit po právu, dát za pravdu komu

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

maître: être maître de faire qqchmít (naprostou) volnost v čem, moci volně dělat co

mal: faire malà qqn působit bolest komu

mal: se faire malublížit si

malheur: faire un malheurvypěnit, vybouchnout

malin: faire le malindělat ze sebe chytrého, vytahovat se, naparovat se

manche: faire la manchežebrat

montre: faire montre deqqch chlubit se čím, stavět na odiv co

nique: faire la niqueà qqn strouhat mrkvičku, posmívat se komu

non: non faitale ne

objet: faire, être l'objetde qqch být předmětem čeho

obstacle: faire obstacleà qqn/qqch bránit komu/čemu

office: faire officede qqn zastávat úřad koho, působit jako kdo

parade: faire paradede qqch stavět na odiv co, blýskat se, honosit se čím

paraître: faire paraîtreqqch ukázat, projevit co

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

partie: faire partiede qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu

peine: faire de la peineà qqn způsobit zármutek komu

penser: faire penser àqqn/qqch připomínat koho/co

peur: faire peurà qqn nahnat strach komu

pipi: faire pipivyčurat se, počur(áv)at se, vylulat se

plein: faire le pleinde qqch naplnit čím

pleurer: à (faire) pleurerk pláči

pont: faire le pontnepracovat ve všední den mezi dvěma svátky

preuve: faire preuvede qqch prokázat, projevit, osvědčit co

preuve: faire ses preuvesosvědčit se

abstinence: faire abstinencedržet půst, postit se

acquisition: faire l'acquisition d'un terrainkoupit půdu

acte: faire acte de qqchprojevit, dokázat co

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

allusion: faire allusion à qqchnarážet na co, naznačovat co

amour: faire l'amour avec qqnpomilovat se, vyspat se s kým