Hlavní obsah

faire [fεʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. (u)dělatfaire une erreurudělat chybufaire l'amourmilovat se souložit
 2. (u)dělat, zhotovit nábytek ap., postavit hnízdo, dům ap., vyrobitfaire le painpéct chlebaFaites-moi un café.Udělejte mi kávu.
 3. faire un enfant porodit/zplodit dítě o ženě
 4. (u)dělat, vykon(áv)at pohyb ap.faire un pasudělat krokfaire un clin d'œilmrknoutfaire de l'essence(na)tankovat (benzín)faire des achatsnakupovatfaire un litustlat postelfaire la chambreuklidit pokojfaire la vaisselleumýt nádobífaire des recherchesprovádět výzkumfaire le ménageuklidit
 5. dělat, pracovat, studovatfaire son droit/sa médecinedělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.
 6. (u)dělat hluk, škodu ap., způsobitfaire une blessure(z)ranitfaire peurpostrašit, vystrašit, vyděsithovor. savoir y faireumět v tom chodit, vyznat se v tlačenici
 7. (u)jít, (u)jet, urazit vzdálenostfaire quinze kilomètres à pied(u)jít pěšky patnáct kilometrůfaire cent kilomètres à l'heurejet rychlostí sto kilometrů za hodinufaire tous les magasinsprojít všechny obchody
 8. tvořit, vytvářetUn tissu qui fait des plis.Látka, která vytváří záhyby.
 9. faire faire qqch vyjadřuje působení nějakého činitele na činnost nebo stav někoho jinéhofaire tomber qqchshodit cofaire taire qqnumlčet kohofaire voir qqch à qqnukázat komu co
 10. faire faire qqch dát (u)dělat cofaire réparer des chaussuresdát (si) opravit boty

Sloveso neosobní

 • býto počasí ap.Il fait beau/froid/soleil.Je pěkně/zima/slunečno.Il fait jour/nuit.Je den/noc.Il faisait trente degrés à l'ombre.Bylo třicet stupňů ve stínu.

Vyskytuje se v

abstraction: faire abstraction deqqch pomíjet, odmyslit co, abstrahovat od čeho, nehledět k čemu

accompli: fait accomplihotová věc, daná věc, dokonaná skutečnost

antichambre: faire antichambrečekat v předpokoji na přijetí, přen. doprošovat se přízně

appel: faire appelà qqn/qqch dovolávat se koho/čeho, apelovat na koho/co

appoint: faire l'appointdoplatit částku (v drobných)

attention: faire attentionà qqch/qqn dá(va)t pozor na koho/co

attention: faire attention que/à ce que+subj. dá(va)t pozor, aby co

autorité: faire autoritébýt za autoritu znalcem, kapacitou v nějakém oboru

beau: il fait beaufaire qqch je snadné co

bloc: faire blocutvořit blok

bronzer: se faire bronzeropalovat se

chier: faire chier qqnsrát, prudit koho

chorus: faire choruspřizvukovat, souhlasit

corps: faire corpsavec qqch (vy)tvořit (jeden) celek s čím

cour: faire la courà qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho

crédit: faire crédit à qqnprod(áv)at na úvěr komu

danser: faire danserqqn provést, vyvést koho

défaut: faire défautnedostávat se, chybět, scházet

défiler: faire défilerrolovat

descente: faire une descentevyrazit do města ap.

désirer: se faire désirernech(áv)at se prosit, nech(áv)at na sebe čekat

disparaître: faire disparaîtreqqn/qqch odstranit koho/co svědka, překážky ap., odcizit co důkaz ap.

divers: les faits diversudálosti dne, denní zprávy rubrika v novinách

diversion: faire diversionà qqch dát zapomenout na co, odvést pozornost od čeho

état: faire état de qqnjednat jako kdo

face: faire faceà qqch být obrácen (čelem) k čemu, čelit, odolávat komu/čemu

fait: du faitde qqch následkem čeho, pro co

fait: par le fait, de fait, en faitve skutečnosti, opravdu, fakticky

fait: tout à faitúplně, zcela

fega: faire fegadávat (si) bacha, dávat si majzla

fi: faire fide qqch opovrhovat, pohrdat čím

figure: faire figuremít důležitou roli

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

foi: faire foibýt platný

fonction: faire fonction deqqn zastávat úřad koho

fond: faire fond surqqn/qqch spolehnout se na koho/co

fort: se faire fortde qqch troufat si na co

fureur: faire fureurmít velký úspěch u diváků

gaffe: faire gaffedá(va)t (si) bacha

geste: faits et gestesde qqn chování, jednání a skutky koho

gringue: faire du gringueà qqn balit koho, nadbíhat, dvořit se komu

honneur: faire honneurà qqn dělat čest, prokázat čest komu

honte: faire honteà qqn (u)dělat komu ostudu

horreur: faire horreur (à)à qqn vzbuzovat hrůzu, vzbuzovat odpor u koho, odpuzovat koho

illusion: faire illusionklamat

joujou: faire joujouavec qqch hrát si s čím

jour: se faire jourvyjít najevo

justice: faire justicede qqn odsoudit koho

justice: faire, rendre justiceà qqn učinit po právu, dát za pravdu komu

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

maître: être maître de faire qqchmít (naprostou) volnost v čem, moci volně dělat co

mal: faire malà qqn působit bolest komu

mal: se faire malublížit si

malheur: faire un malheurvypěnit, vybouchnout

malin: faire le malindělat ze sebe chytrého, vytahovat se, naparovat se

manche: faire la manchežebrat

montre: faire montre deqqch chlubit se čím, stavět na odiv co

nique: faire la niqueà qqn strouhat mrkvičku, posmívat se komu

non: non faitale ne

objet: faire, être l'objetde qqch být předmětem čeho

obstacle: faire obstacleà qqn/qqch bránit komu/čemu

office: faire officede qqn zastávat úřad koho, působit jako kdo

parade: faire paradede qqch stavět na odiv co, blýskat se, honosit se čím

paraître: faire paraîtreqqch ukázat, projevit co

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

partie: faire partiede qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu

peine: faire de la peineà qqn způsobit zármutek komu

penser: faire penser àqqn/qqch připomínat koho/co

peur: faire peurà qqn nahnat strach komu

pipi: faire pipivyčurat se, počur(áv)at se, vylulat se

plein: faire le pleinde qqch naplnit čím

pleurer: à (faire) pleurerk pláči

pont: faire le pontnepracovat ve všední den mezi dvěma svátky

preuve: faire preuvede qqch prokázat, projevit, osvědčit co

preuve: faire ses preuvesosvědčit se

profit: faire son profit deqqch využívat čeho, mít prospěch z čeho

question: faire questionbýt sporný

rage: faire ragezuřit, řádit o bouři ap.

réflexion: réflexion faitepo zralé úvaze

remarquer: se faire remarquerupozornit na sebe

revivre: faire revivreobnovit, (znovu) zavést

roue: faire la roueudělat přemet stranou/hvězdu

sauter: faire sauterdát pryč, odstranit, zrušit

sauter: faire sauterrychle opéci, rychle osmažit

semblant: faire semblant defaire qqch dělat jako by

abstinence: faire abstinencedržet půst, postit se

acquisition: faire l'acquisition d'un terrainkoupit půdu

acte: faire acte de qqchprojevit, dokázat co

action: faire une bonne actionudělat dobrý skutek

allusion: faire allusion à qqchnarážet na co, naznačovat co