Hlavní obsah

penser [pɑ̃se]

Intranzitivní sloveso

  1. mysletJe pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.
  2. smýšlet jakpenser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávněfaçon de penserosobní názor
  3. přemýšlet, uvažovatpenser tout hautpřemýšlet nahlas
  4. à qqch (po)myslet na co, přemýšlet o čem, mít na mysli cofaire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě
  5. à qqn myslet na koho
  6. faire penser à qqn/qqch připomínat koho/co

Vyskytuje se v

lendemain: penser au lendemainmyslet na budoucnost

pensée: dire sa penséevyslovit své mínění

plonger: plonger dans ses penséespohroužit se do myšlenek

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

pensée: en/par la penséev duchu/myšlenkách/mysli

rien: À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

budoucnost: myslet na budoucnostpenser à l'avenir

myšlenkový: myšlenkový pochodcheminement de la pensée

osobní: osobní názorfaçon de penser

pomyšlení: Ani pomyšlení!(Vous) n'y pensez pas !

přemýšlet: přemýšlet nahlaspenser tout haut

stejně: smýšlet stejně jako kdopenser comme qqn

špatný: mít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqch

zlé: nic ve zlém bez zlých úmyslůsans penser à mal

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

být: Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

chtít: Co teď chcete dělat?Que pensez-vous faire à présent ?

myslet si: Co si o tom myslíš?Qu'est-ce que tu en penses ?

o: O čem přemýšlíš ?Tu penses à quoi ?

myslet: myslet nahlaspenser tout haut

přečíst (si): přečíst čí myšlenkylire les pensées de qqn

strčit: Strč si to někam!Tu peux te le mettre où je pense !, vulg. Vas te faire foutre !