Hlavní obsah

penser [pɑ̃se]

Intranzitivní sloveso

  1. mysletJe pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.
  2. smýšlet jakpenser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávněfaçon de penserosobní názor
  3. přemýšlet, uvažovatpenser tout hautpřemýšlet nahlas
  4. à qqch (po)myslet na co, přemýšlet o čem, mít na mysli cofaire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě
  5. à qqn myslet na koho
  6. faire penser à qqn/qqch připomínat koho/co

Vyskytuje se v

penser: faire penser àqqn/qqch připomínat koho/co

lendemain: penser au lendemainmyslet na budoucnost

pensée: dire sa penséevyslovit své mínění

plonger: plonger dans ses penséespohroužit se do myšlenek

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

rien: À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

bezděčně: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

budoucnost: penser à l'avenir myslet na budoucnost

myšlenkový: cheminement de la penséemyšlenkový pochod

osobní: façon de penserosobní názor

pomyšlení: (Vous) n'y pensez pas !Ani pomyšlení!

přemýšlet: penser tout hautpřemýšlet nahlas

stejně: penser comme qqnsmýšlet stejně jako kdo

špatný: avoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqchmít o kom špatné mínění

zlé: sans penser à malnic ve zlém bez zlých úmyslů

asi: Je pense qu'il va pleuvoir.Asi bude pršet.

být: Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.

chtít: Que pensez-vous faire à présent ?Co teď chcete dělat?

myslet si: Qu'est-ce que tu en penses ?Co si o tom myslíš?

o: Tu penses à quoi ?O čem přemýšlíš ?

myslet: penser tout hautmyslet nahlas

přečíst (si): lire les pensées de qqnpřečíst čí myšlenky

strčit: Tu peux te le mettre où je pense !, vulg. Vas te faire foutre !Strč si to někam!