Hlavní obsah

rien [ʀjε̃]

Zájmeno

  1. nicrien du toutvůbec nic
  2. (ně)cosans rien direbeze slova
  3. nic, (ně)cobez záporné částice ne, v záporné odpovědi na otázku nebo s àQue faites-vous ? – Rien.Co děláte? – Nic.À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.Il n'y a rien à ajouter.Není k tomu co dodat.

Podstatné jméno

  • un/une rien du tout zast.nula o člověku

Vyskytuje se v

autre: rien d'autrenic jiného

tel: rien de telnení nad

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

lasser: enthousiasme que rien ne lassenevyčerpatelný optimismus

mine: hovor. mine de rienjakoby nic

semblant: (ne) faire semblant de riendělat jako nic

tout: rien du toutvůbec nic

valoir: rien qui vaillenic hodnotného

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

contenter: Un rien le contente.Spokojí se s málem.

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

des: Il soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.

exagérer: Il ne faut rien exagérer !Nic se nemá přehánět!

fâcher: se fâcher pour un rienrozhněvat se pro nic za nic

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

regretter: Je ne regrette rien.Ničeho nelituji.

spécial: rien de spécialnic zvláštního

céder: Il ne lui cède en rien.Vyrovná se mu.

dessus: Il n'y a rien au-dessus.Nadto není., Není nic lepšího.

dramatique: Cela n'a rien de dramatique.To není nic dramatického.

moins: en moins de rienv okamžení, ve chvilce, raz dva

précipiter: Il ne faut rien précipiter.Nic se nemá uspěchat.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

rougir: ne rougir de riennemít kouska studu v těle

secouer: hovor. J'en ai rien à secouer.Nemám nic na práci.

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

sous: rien de nouveau sous le soleilnic nového pod sluncem

tomber: tomber à rienpřijít vniveč

ventre: ne rien avoir dans le ventrenebýt k ničemu

naplat: co naplattant pis, que faire, (il n'y a) rien à faire

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

nic: vůbec nicrien du tout

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

obtěžovat se: obtěžovat se pro nic za nicse déranger pour rien

pobrat: přen. Mnoho krásy nepobrala.Elle n'est pas rien moins que jolie.

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

pro: pro nic za nicpour rien

zač: Není zač. po poděkováníIl n'y a pas de quoi., De rien., Je vous en prie.

zhola: zhola nicrien de rien

zvláštní: nic zvláštníhorien de spécial

co: Není za co. odpověď na děkujiDe rien., Pas de quoi.

co: Nemá co jíst.Il n'a rien à manger.

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

pořádek: To je v pořádku.žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.

proclení: Nemám nic k proclení.Je n'ai rien à déclarer.

vadit: (To) nevadí!Ce n'est pas grave !, Cela ne fait rien !

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

chumelit (se): Dělá, jako by se nechumelilo.Il fait comme si de rien n'était.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Il ne faut rien précipiter.

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

mnoho: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

muzikant: Já nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

píchnout: nemít do čeho píchnoutn'avoir rien à faire

pilina: mít v hlavě pilinyn'avoir rien dans la tête

pojít: Nula od nuly pojde.On ne fait rien de rien.

pravda: říct pravdu a nic než pravdudire toute la vérité, rien que la vérité

přát si: Co víc si můžeš přát?Tu n'as plus rien à désirer.

sláma: mlátit prázdnou slámujaser pour rien

sláva: expr. marná slávarien à faire

stát: Nestojí to za nic.Cela ne vaut rien.

svítit: hovor. Nedá se svítit.Rien à foutre.

tak: To není jen tak.Il n'en est rien.

trvat: pořek. Nic netrvá věčně.Rien n'est éternel.

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vydělat: Nevydělá si ani na slanou vodu.C'est un bon à rien.

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.