Hlavní obsah

nic

Vyskytuje se v

klábosit: klábosit o ničempapoter

obtěžovat se: obtěžovat se pro nic za nicse déranger pour rien

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

pro: pro nic za nicpour rien

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

z, ze: z ničeho nictout d'un coup

zhola: zhola nicrien de rien

zlé: nic ve zlém bez zlých úmyslůsans penser à mal

zvláštní: nic zvláštníhorien de spécial

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

proclení: Nemám nic k proclení.Je n'ai rien à déclarer.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

blaze: Blaze tomu, kdo nic nemá.Qui terre a, guerre a.

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

mnoho: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

muzikant: nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

pravda: říct pravdu a nic než pravdudire toute la vérité, rien que la vérité

stát: Nestojí to za nic.Cela ne vaut rien.

trvat: pořek. Nic netrvá věčně.Rien n'est éternel.

vést: Nevede to k ničemu.Cela ne mène à rien.

vytknout: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

étranger: être étranger à qqn/qqchnemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemu

ignorant: être ignorant de qqchnevědět (nic) o čem, neznat co

mie: hovor. à la mie de paink ničemu, bezcenný

mine: hovor. mine de rienjakoby nic

néant: tirer qqch du néantstvořit co z ničeho

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

rien: rien du toutvůbec nic

semblant: (ne) faire semblant de riendělat jako nic

terrible: pas terriblenic moc, žádná sláva, průměrný

tout: rien du toutvůbec nic

valoir: rien qui vaillenic hodnotného

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

des: Il soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.

exagérer: Il ne faut rien exagérer !Nic se nemá přehánět!

fâcher: se fâcher pour un rienrozhněvat se pro nic za nic

falloir: J'ai failli tomber, il s'en est fallu d'un rien.Nic nechybělo a málem jsem upadl.

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

grave: Ce n'est pas grave !To nevadí!, To nic není!

laisser: Bon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

léger: avoir la tête légèrenemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavu

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Na tom není nic špatného.

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

regretter: Je ne regrette rien.Ničeho nelituji.

rien: Que faites-vous ? – Rien.Co děláte? – Nic.

rien: À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.

rigoler: Il n'y a pas de quoi rigoler.Tady není nic k smíchu., To není žádná prdel.

spécial: rien de spécialnic zvláštního

atteinte: Sa réputation est hors d'atteinte.Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.

botte: à propos de bottesjen tak, pro nic za nic

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

dessus: Il n'y a rien au-dessus.Nadto není., Není nic lepšího.

dramatique: Cela n'a rien de dramatique.To není nic dramatického.

fait: Ce n'est ni fait ni à faire.To je k ničemu.

franc: avoir les coudées franchesmít volnou ruku, nebýt ničím vázán

mélange: bonheur sans mélangeničím nezkalené štěstí

mer: Ce n'est pas la mer à boire.To se dá zvládnout, na tom nic není.

mieux: Je ne demande pas mieux.Nepřeji si nic lepšího., Nic lepšího si nelze přát., To se mi výborně hodí.

non: pour un oui ou pour un nonpro nic za nic

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

pet: hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.

peur: La peur n'évite pas le danger.Strachem se nic nespraví.

précipiter: Il ne faut rien précipiter.Nic se nemá uspěchat.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

secouer: hovor. J'en ai rien à secouer.Nemám nic na práci.

sous: rien de nouveau sous le soleilnic nového pod sluncem

ventre: ne rien avoir dans le ventrenebýt k ničemu