Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) quelque choseKup mi něco k jídlu.Achète-moi quelque chose à manger.
  2. (trocha, kousek) un peuo něco pozdějiun peu plus tard

Vyskytuje se v

jiný: parler d'autre chosemluvit o něčem jiném

nabídnout: offrir à qqn un petit quelque chosenabídnout komu něco malého o občerstvení ap.

pití: Avez-vous quelque chose à boire ?Máte něco k pití?

vyřídit: Voulez-vous laisser un message ?Mám něco vyřídit? v telefonu

dokopat: hovor. se prendre par la maindokopat se k něčemu

semlít se: Il y a de l'eau dans le gaz.Něco se semele.

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

quelque: quelque choseněco

quelqu'un: lid. C'est quelqu'un !To je ale něco!

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

neuf: quelque chose de neufněco nového

air: Il y a quelque chose dans l'air.Něco je ve vzduchu.

anguille: Il y a anguille sous roche.Za tím něco vězí., V tom je nějaký háček.

biscuit: hovor. s'embarquer sans biscuit= lehkomyslně se do něčeho pustit

cadeau: hovor. ne pas faire de cadeau à qqnněco komu nedarovat

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

délirant: Exiger cela, c'est délirant !Žádat něco takového, to je šílenství!

gaz: hovor. Il y a de l'eau dans le gaz.Něco je ve vzduchu.

manche: hovor. C'est une autre paire de manches.To je něco jiného.

morceau: manger un morceauzakousnout si něčeho

part: faire la part du feuněco obětovat a zachránit zbytek

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

poire: garder une poire pour la soifmyslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodu

prose: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

prouver: hovor. avoir quelque chose à prouverchtít si něco dokazovat

ravitaillement: hovor. aller au ravitaillementjít sehnat něco k snědku

reste: jouir de son restevyužít poslední příležitosti, ještě si něco užít

sœur: Et ta sœur ?Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!

něco: Achète-moi quelque chose à manger.Kup mi něco k jídlu.