Hlavní obsah

savoir [savwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch vědět co, o čem, znát co, dozvědět se o čemC'est bon à savoir.To je dobré vědět.faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět
  2. se savoir být známo
  3. se savoir vědět o sobě něco
  4. (à faire) qqch umět, dovést, znát co, (u)dělat co svou roli, plavat ap.Il ne sait pas l'orthographe.Neumí pravopis.savoir son rôle par cœurumět svou roli zpaměti
  5. à savoir a to, a sice, totiž
  6. que je sache pokud vím, pokud je mi známo
  7. BeFmoci
  8. mociv kondicionálu nebo v záporných obratechTout ce qu'il sait.Co mu síly stačí., Ze všech sil.

Vyskytuje se v

savoir: být známose savoir

su: de qqn s vědomím kohoau su

sus: k tomu, nadto, navícen sus

pertinemment: zaručeně vědět cosavoir pertinemment qqch

prendre: vědět jak na tosavoir s'y prendre

vivre: umět se chovat ve společnostisavoir vivre

vu: před očima všech, veřejněau vu et au su de tout le monde

exprimer: umět hovořit několika jazykysavoir s'exprimer en plusieurs langues

faire: umět v tom chodit, vyznat se v tlačenicihovor. savoir y faire

le, la: Víte to stejně jako já.Vous le savez comme moi.

personne: Nikdo to neví.Personne ne le sait.

si: Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.

autant: Pokud vím.Autant que je sache.

bout: mít co v malíčkusavoir qqch sur le bout du doigt

comme: bůhvíjakhanl. Dieu sait comme

doigt: mít co v malíčkusavoir qqch sur le bout du doigt

jamais: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

jeunesse: Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

langue: neumět držet jazyk za zubyne pas savoir tenir sa langue

lard: nemít o tom ani párune pas savoir si c'est du lard ou du cochon

on: Neví se kdo, neví se co.On ne sait qui, on ne sait quoi.

prose: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

quel: nevědět kudy kamne pas savoir sur quel pied danser

rester: Otázkou zůstává...Reste à savoir...

virage: = přizpůsobit se novým okolnostem(savoir) prendre un virage

dát: dát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn

doslech: znát co jen z doslechusavoir qqch par ouï-dire

dupnout si: umět si dupnoutsavoir se montrer

vědět: dát vědět co komufaire savoir qqch à qqn

vědomí: s vědomím kohoau su de qqn

zrak: před zraky všechau vu et au su de tout le monde

člověk: Člověk nikdy neví.On ne sait jamais.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu...Si je l'avais su à l'avance...

plavat: umět plavatsavoir nager

umět: Neumím plavat!Je ne sais pas nager !

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

jíst: jíst vtipnou kašisavoir faire de l'esprit

kolik: Ví, kolik uhodilo.Il sait à quoi s'en tenir.

kudy: vědět kudy na tosavoir comment s'y prendre

lézt: Ten neví, do čeho leze.Il ne sait pas dans quoi il s'engage.

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

otčenáš: umět co jako otčenášsavoir qqch comme son Pater

pára: nemít o čem (ani) párun'en savoir que dalle

pohnout se: nemoct se pohnout z místa být v nesnázíchne savoir comment s'y prendre

prodat se: umět se prodatsavoir se vendre

rada: Víš si rady s...?Tu sais comment t'y prendre avec... ?

skočit: nevědět, kam dřív skočitne pas savoir par où commencer

ujet: zhrub. Ujela mu huba.Il n'a pas su fermer sa gueule.

vanout: vědět, odkud vítr vanesavoir de quel côté souffle le vent

zkusit: zkusit to na vlastní kůžiêtre payé pour le savoir