Hlavní obsah

vivre [vivʀ]

Intranzitivní sloveso

  1. žít, být živse laisser vivrebrát život lehce, nedělat si starostiêtre difficile à vivrebýt nesnášenlivý
  2. vive !/vivent ! žije/žijí!
  3. žít, bydlet
  4. de qqch žít, být živ čím, z čeho, o čem, živit se čímsavoir vivreumět se chovat ve společnosti

Tranzitivní sloveso

  • proží(va)t šťastné dny ap.vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

tableau: tableau vivantživý obraz

vis: (escalier à) vistočité schody/schodiště

vivant: bon vivantbonviván, požitkář

abstinence: vivre dans l'abstinencežít střídmě

cour: vivre à la couržít u dvora

haie: haie viveživý plot

harmonie: vivre en harmonie avec qqnžít v souladu s kým

impression: faire une vive impression sur qqnsilně zapůsobit na koho

quoi: avoir de quoi vivrebýt na tom dobře finančně, mít peníze

saleté: vivre dans la saletéžít ve špíně

vif: haie viveživý plot

vif: eau vivepramenitá voda

vif: chaux vivenehašené vápno

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

vivant: de son vivantza svého života

vivant: regard vivantvýrazný pohled

voix: de vive voixústně

à: Il vit à Paris.Žije v Paříži.

aller: Cette vis et ce boulon vont ensemble.Ten šroub a matka patří k sobě.

apprécier: L'euro s'est apprécié vis-à-vis du dollar.Euro vůči dolaru stouplo.

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

air: vivre de l'air du tempsžít ze vzduchu

clos: vivre en vase closžít v odloučení od světa

guerre: vivre en guerre avec tout le mondebýt na válečné noze se všemi

ouate: vivre dans de la ouatežít (jako) v bavlnce

prince: vivre comme un princežít (si) jako král, královsky si žít

qui: Qui vivra verra.To se uvidí., Časem uvidíme.

serrer: serrer la vis à qqndržet koho zkrátka, utáhnout komu šroub

vis: serrer la vis à qqnpřiskřípnout koho

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hanba: žít v hanběvivre dans l'opprobre

klíč: tech. šroubový klíčclé à vis

nedostatek: žít v nedostatkuvivre dans la pauvreté

obraz: živý obraztableau vivant

osamoceně: žít osamoceněvivre dans la solitude

plot: živý plothaie vive

prudký: prudké světlolumière vive

přítomnost: žít jen přítomnostívivre uniquement dans le présent

schod: točité schodyescalier à vis/en escargot

silně: silně na koho zapůsobitfaire une vive impression sur qqn

soulad: žít v souladu s kýmvivre en harmonie avec qqn

špína: žít ve špíněvivre dans la saleté

zajetí: žít v zajetívivre en captivité

zkrátka: přen. držet koho zkrátkatenir qqn de court, serrer la vis à qqn

živý: živá vzpomínkavif souvenir, souvenir vivant

bydlet: bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

venkov: žít na venkověvivre en province/à la campagne

jeptiška: žít jako jeptiškavivre en religieuse

klec: žít ve zlaté klecivivre dans une prison dorée

kořínek: mít zdravý kořínekêtre d'une pâte à vivre cents ans

krtek: být zalezlý jako krtekvivre comme une taupe dans sa taupinière

láska: žít jen pro láskuvivre d'amour et d'eau fraîche

lord: Žije si jako lord.Il vit en grand seigneur.

nějak: Nějak bylo, nějak bude.Qui vivra verra.

noha: žít na vysoké nozevivre sur un grand pied

pást se: expr. jít se pást (na mez)vivre de l'air du temps

plot: být jako kůl v plotěvivre en solitaire

přiskřípnout: přiskřípnout komu prstyhovor. visser qqn, serrer la vis à qqn

přivést: Přiveďte ho živého!Prenez-le vivant !

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šroub: utahovat šrouby komuserrer la vis à qqn

učit se: přísl. Chybami se člověk učí.On apprend à vivre à ses dépens.

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.

žít: Král je mrtev, ať žije král!Le roi est mort, vive le roi !

živý: Přiveďte ho živého!Prenez-le vivant !