Hlavní obsah

comme [kɔm]

Spojka

  1. jako vyjadřuje srovnáníIl a réussi comme son frère.Uspěl jako jeho bratr.comme sijakoby
  2. tout comme stejně jako
  3. jak(o) vyjadřuje způsobcomme on ditjak se říká
  4. comme quoi jako že
  5. jako, zaComme ami il est...Jako přítel je...
  6. protože jen na začátku souvětí
  7. (právě) když

Vyskytuje se v

chien: comme un chienjako pes

falloir: comme il fautjak se patří, náležitě, slušně

fleur: comme une fleurjako po másle, hravě

fou: comme un foujako blázen, ztřeštěně, extrémně

homme: comme un seul hommejako jeden muž

qui: comme qui diraittak říkajíc

rien: comme un rienjako nic, levou rukou

suffire: Ça suffit (comme ça) !(Tak) už dost!

tel: comme teljako takový

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

coutume: comme de coutumejako obyčejně

dire: Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

dormir: dormir comme une souchespát jak dřevo

ébène: noir comme l'ébènečerný jako eben, ebenově černý

été: été comme hiverv zimě v létě pořád

habitude: comme d'habitudejako vždy

jaune: jaune comme cirežlutý jako citron, citronově žlutý

lis: blanc comme un lisbílý jako lilie

magie: comme par magiejako(by) kouzlem

maigre: maigre comme un clouhubený jako lunt

manger: manger comme quatrejíst za dva

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

merle: siffler comme un merle(umět) dobře pískat

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prompt: prompt comme l'éclairrychlý jako blesk

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

singe: être adroit/malin/laid comme un singebýt šikovný/mazaný/ošklivý jako opice

souche: dormir comme une souchespát jako pařez

témoin: assigner qqn comme témoinpovolat koho za svědka

toujours: comme toujoursjako vždy(cky)

voleur: être voleur comme une piekrást jako straka

comparaître: comparaître comme témoindostavit se jako svědek, svědčit

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

des: Il soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

madone: femme belle comme une madonežena krásná jako obrázek

momie: comme une momiejako solný sloup

ordinaire: comme à l'ordinairejako obvykle

pâle: être pâle comme un lingebýt bledý jako stěna

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

pauvre: pauvre comme Jobchudý jako kostelní myš

rapide: rapide comme l'éclairrychlý jako blesk

saluer: être salué comme un précurseurbýt prohlášen za průkopníka

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

souffler: souffler comme un bœuffunět jako lokomotiva

agneau: être doux comme un agneaubýt krotký jako beránek

âne: têtu comme un ânetvrdohlavý jako mezek

avis: changer d'avis comme de chemiseměnit názory jako ponožky

bête: souffrir comme une bêtetrpět jako zvíře

bête: être bête comme un ânebýt hloupý jako osel

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

bienheureux: hovor. dormir comme un bienheureuxspát spánkem spravedlivých

bœuf: travailler comme un bœufdřít jako kůň

boire: boire comme un troupít jako duha

bombe: tomber comme une bombevpadnout jako bomba někam

bonjour: simple comme bonjourjasné jako den, jednoduché jako facka

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

branche: être comme l'oiseau sur la branchebýt v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přinese

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

bûche: dormir comme une bûchespát jako pařez

canard: marcher comme un canardkolébat se jako kachna

canard: mouillé comme un canardmokrý jako myš

canon: arriver comme un boulet de canonpřiletět jako kulový blesk

carême: arriver comme mars en carêmepřijít jako na zavolanou

carpe: bâiller comme une carpezívat na celé kolo

carpe: muet comme une carpeněmý jako ryba

carpe: ignorant comme une carpehloupý jako troky

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

chair: hovor. hacher menu comme chair à pâtérozsekat na drobno

champignon: pousser comme un champignonrůst jako z vody

chancre: hovor. bouffer comme un chancrejíst jako nezavřený

chauve: être chauve comme un œufmít hlavu jako koleno

chêne: pousser comme un chênerůst jako z vody

chérubin: beau comme un chérubinkrásný jako anděl

cheveu: fin comme un cheveutenký jako vlásek

chez: Faites comme chez vous.(Chovejte se) jako doma.

chien: recevoir qqn comme un chien dans un jeu de quillesuvítat koho s kyselým obličejem

chiendent: pousser comme du chiendentrůst jako houby po dešti

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

cirage: hovor. noir comme du ciragečerný jako bota

citron: presser qqn comme un citron(vy)ždímat koho jako citron

clou: maigre comme un clouhubený jako lunt

cochon: manger comme un cochonjíst jako čuně

coing: hovor. jaune comme un coingžlutý jak citron

con: con comme la luneblbej jak troky

corbeau: noir comme un corbeaučerný jako havran

coucou: maigre comme un coucouhubený jako tyčka

cyclone: arriver comme un cyclonepřiřítit se

dératé: courir comme un dératéutíkat jako splašený