Hlavní obsah

comme [kɔm]

Spojka

  1. jako vyjadřuje srovnáníIl a réussi comme son frère.Uspěl jako jeho bratr.comme sijakoby
  2. tout comme stejně jako
  3. jak(o) vyjadřuje způsobcomme on ditjak se říká
  4. comme quoi jako že
  5. jako, zaComme ami il est...Jako přítel je...
  6. protože jen na začátku souvětí
  7. (právě) když

Vyskytuje se v

comme: comme d'habitudejako vždy

falloir: comme il fautjak se patří, náležitě, slušně

fleur: comme une fleurjako po másle, hravě

fou: comme un foujako blázen, ztřeštěně, extrémně

homme: comme un seul hommejako jeden muž

qui: comme qui diraittak říkajíc

rien: comme un rienjako nic, levou rukou

suffire: Ça suffit (comme ça) !(Tak) už dost!

tel: comme teljako takový

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

automate: marcher comme un automatechodit jako stroj

coutume: comme de coutumejako obyčejně

dire: Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

dormir: dormir comme une souchespát jak dřevo

ébène: noir comme l'ébènečerný jako eben, ebenově černý

été: été comme hiverv zimě v létě pořád

habitude: comme d'habitudejako vždy

jaune: jaune comme cirežlutý jako citron, citronově žlutý

lis: blanc comme un lisbílý jako lilie

magie: comme par magiejako(by) kouzlem

maigre: maigre comme un clouhubený jako lunt

manger: manger comme quatrejíst za dva

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

merle: siffler comme un merle(umět) dobře pískat

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prompt: prompt comme l'éclairrychlý jako blesk

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

singe: être adroit/malin/laid comme un singebýt šikovný/mazaný/ošklivý jako opice

souche: dormir comme une souchespát jako pařez

témoin: assigner qqn comme témoinpovolat koho za svědka

toujours: comme toujoursjako vždy(cky)

voleur: être voleur comme une piekrást jako straka

comparaître: comparaître comme témoindostavit se jako svědek, svědčit

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

des: Il soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

madone: femme belle comme une madonežena krásná jako obrázek

momie: comme une momiejako solný sloup

ordinaire: comme à l'ordinairejako obvykle

pâle: être pâle comme un lingebýt bledý jako stěna

passer: Comme le temps passe !Jak ten čas letí!

pauvre: pauvre comme Jobchudý jako kostelní myš

rapide: rapide comme l'éclairrychlý jako blesk

saluer: être salué comme un précurseurbýt prohlášen za průkopníka

si: Il se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.

souffler: souffler comme un bœuffunět jako lokomotiva

agneau: être doux comme un agneaubýt krotký jako beránek

âne: têtu comme un ânetvrdohlavý jako mezek

avis: changer d'avis comme de chemiseměnit názory jako ponožky

bête: souffrir comme une bêtetrpět jako zvíře

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

bienheureux: hovor. dormir comme un bienheureuxspát spánkem spravedlivých

bœuf: travailler comme un bœufdřít jako kůň

boire: boire comme un troupít jako duha

bombe: tomber comme une bombevpadnout jako bomba někam

bonjour: simple comme bonjourjasné jako den, jednoduché jako facka

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

branche: être comme l'oiseau sur la branchebýt v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přinese

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

canard: marcher comme un canardkolébat se jako kachna

canon: arriver comme un boulet de canonpřiletět jako kulový blesk

carême: arriver comme mars en carêmepřijít jako na zavolanou

carpe: bâiller comme une carpezívat na celé kolo

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

chair: hovor. hacher menu comme chair à pâtérozsekat na drobno

champignon: pousser comme un champignonrůst jako z vody

chancre: hovor. bouffer comme un chancrejíst jako nezavřený

chauve: être chauve comme un œufmít hlavu jako koleno

chêne: pousser comme un chênerůst jako z vody

chérubin: beau comme un chérubinkrásný jako anděl

cheveu: fin comme un cheveutenký jako vlásek

chez: Faites comme chez vous.(Chovejte se) jako doma.

chiendent: pousser comme du chiendentrůst jako houby po dešti

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

cirage: hovor. noir comme du ciragečerný jako bota

citron: presser qqn comme un citron(vy)ždímat koho jako citron

clou: maigre comme un clouhubený jako lunt

cochon: manger comme un cochonjíst jako čuně

coing: hovor. jaune comme un coingžlutý jak citron

con: con comme la luneblbej jak troky

corbeau: noir comme un corbeaučerný jako havran

coucou: maigre comme un coucouhubený jako tyčka

chien: comme un chienjako pes

bečka: être gras comme un moinebýt tlustý jako bečka

bílý: blanc comme la neigebílý jako sníh

blesk: rapide comme l'éclairrychlý jako blesk

bota: noir comme du ciragečerný jako bota

buk: se porter comme le Pont-Neufbýt zdravý jako buk

buřt: gras comme un moinetlustý jako buřt

Dán: boire comme un Polonaispít jak Dán

děravý: troué comme une écumoireděravý jako cedník

dobrák: hovor. Il est bon comme la romaine.Je to dobrák od kosti.

domluvit: Comme convenu.Tak, jak bylo domluveno.

jednoduchý: simple comme bonjourjednoduchý jako facka

kluk: se conduire comme un gossechovat se jako kluk

kouzlo: comme par magiejako(by) kouzlem

krást: être voleur comme une piekrást jako straka

krocan: Il est rouge comme un coq.Je rudý jako krocan.

lehký: léger comme un papillonlehký jako pírko

mlčet: être muet comme la tombe, ne pas desserrer les dentsmlčet jako hrob

mrzutý: bouder, être comme un crinbýt mrzutý

nadávat: jurer comme un possédénadávat jako špaček

náš, naše: parler comme on parle chez nousob. mluvit po našem

nemluvně: dormir comme un loirspát jako nemluvně

němý: être muet comme une carpebýt němý jako ryba

obvykle: comme d'habitudejako obvykle

obyčejně: comme d'habitudejako obyčejně

opakovat: répéter qqch comme un perroquetopakovat co jako papoušek

padnout: Cela lui va comme un gant.Padne jí to jako ulité.

patřit se: Comme il faut.Jak se patří.

plochý: être plate comme une limande/une planche (à pain)být plochá jako prkno

prase: être gras comme un porcbýt tlustý jako prase

prohnaný: être rusé comme un renardbýt prohnaný jako liška

přát si: À votre guise., Comme vous le désirez.Jak si přejete.

rak: être rouge comme une écrevissebýt červený jako rak

rovný: raide comme un piquetrovný jako svíčka

ryba: être (heureux) comme un poisson dans l'eaucítit se jako ryba ve vodě

rychlý: rapide comme l'éclairrychlý jako blesk

socha: être immobile comme une statuestát jako socha

splašený: courir comme un dératéhovor. utíkat jako splašený

straka: être voleur comme une piekrást jako straka

střežit: veiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeuxstřežit koho/co jako oko v hlavě

šíp: rapide comme une flècherychlý jako šíp

tak: à peu près comme celatak nějak

tělo: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

tma: Il fait noir comme dans un four.Je tma jako v pytli.

tvrdohlavý: têtu comme une bourriquetvrdohlavý jako mezek

udělání: C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.Je to jako z udělání.

uhel: noir comme du charbončerný jako uhel

uragán: arriver qqpart comme un ouraganpřen., expr. vtrhnout kam jako uragán

utnout: Comme par enchantement.Jako když utne.

vejce: se ressembler comme deux gouttes d'eaupodobat se jako vejce vejci

vepř: être gras comme un porcbýt tlustý jako vepř

veš: être paresseux comme une couleuvrebýt líný jak veš

vrátit se: s'en retourner comme on est venuvrátit se s nepořízenou

vypovídat: déposer comme témoinvypovídat jako svědek

zvyk: Comme il est d'usage.Jak je zvykem.

želva: pleurer comme une vachebrečet jako želva

jak: Comme il faut.Jak je třeba.

jako: travailler comme/en tant qu' interprètepracovat jako tlumočník

pohodlí: Faites comme chez vous.Udělejte si pohodlí.

ulitý: aller comme un gant, kniž. seoir comme un gantpadnout jako ulitý

že: Comme il fait beau aujourd'hui !Že je dnes ale hezky!

alabastr: blanc comme l'albâtrebílý jako alabastr/z alabastru

bát se: craindre qqch comme la foudrebát se čeho jak čert kříže

blbý: con comme la luneblbej jak troky

bledý: être pâle comme un lingebýt bledý jako stěna