Hlavní obsah

passer [pɑse]

Intranzitivní sloveso

 1. procházet, projíždět, proplouvaten passantcestou, na skok, přen. mimochodem
 2. vést, projet, proletět kudy
 3. promítat se, hrát se o filmu ap.
 4. vysílat se v rádiu ap., běžet v televizi, vystupovat v rádiu nebo televizi
 5. sur/dessus qqch přejít přes most ap., přeskočit, přeletět (přes) co
 6. avant/après qqn (pro)jít, (pro)jet před/za kým, po kom, předejít koho
 7. (pro)jít, (pro)jet průsmykem ap., (pro)letět kudy, s obtížemi
 8. laisser passer qqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.
 9. passer (encore) budiž, dejme tomu
 10. y passer hovor.umřít
 11. de qqch à/dans/en qqch (pře)jít, (pře)jet, dost(áv)at se odkud kampasser de main en mainjít z ruky do ruky
 12. přen.de qqch à/dans/en qqch přejít od čeho k čemu
 13. à/dans/en/chez qqn/qqch (při)jít, přistoupit ke komu/čemu, vstoupit kam
 14. passer +inf. jít, jet co udělat
 15. (u)plynout, utéct, uběhnout o časeComme le temps passe !Jak ten čas letí!
 16. přejít např. o smutku, mizet o bolesti ap.
 17. (vy)blednout o barvách
 18. pour qqn/qqch být pokládán, platit za koho/costavové sloveso, pomocné sloveso avoir, následuje subst., adj., zájmeno nebo infinitivElle le fait passer pour un idiot.Dělá z něho idiota.se faire passer pour qqn/qqchvydávat se za koho/co

Tranzitivní sloveso

 1. passer son chemin jít svou cestou, pokračovat v cestě bez zastavení
 2. qqch přejít, přejet, přeskočit copasser un murpřelézt zeď
 3. přen.(u)dělat, složit, vykon(áv)at zkoušku ap.
 4. (s)trávit, prožít časpasser son temps à faire qqchtrávit čas čím
 5. opomenout, přeskočit, vynech(áv)at část celku
 6. qqch à qqn odpustit, povolit, dovolit komu co
 7. qqch překročit, přejít, přejet (přes) co
 8. qqch přepravit, převézt, provézt co např. zbožípasser une fausse pièceudat falešnou minci
 9. qqch sur qqch přejet čím co, čím po čem, natřít co na co
 10. qqn/qqch par/à qqch přejet, přetřít, natřít co čím
 11. přecedit kávu, polévku ap., (pro)pasírovat např. omáčku
 12. promítnout, uvádět, dávat film
 13. vysílat pořad v televizi nebo rádiu, přehrát desku ap.
 14. hodit na sebe, natáhnout (si), obléct (si) rychle a ledabyle
 15. (za)řadit rychlost v autě
 16. qqch à qqn pod(áv)at, před(áv)at vzkaz ap., d(áv)at komu copasser la parole à qqnpředat komu slovo
 17. qqn dát, předat koho v telefonu
 18. přenést nemocpasser une grippe à qqnnakazit koho chřipkou
 19. se passer (u)plynout, ubíhat, probíhat
 20. se passer přejít
 21. se passer stát se, udát se, přihodit seQu'est-ce qui se passe ?, Que se passe-t-il ?Co se děje?
 22. se passer de qqn/qqch obejít se bez koho/čehose passer d'argentobejít se bez peněz

Fráze

 1. passer l'aspirateurvysá(va)t

Vyskytuje se v

outre: passer outrejít dále, pokračovat, přejít

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

passé: par le passév minulosti, dříve

passer: laisser passerqqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.

antérieur: passé antérieurpředminulý čas

bac: passer le bacudělat maturu

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

crible: passer au cribleprosévat

dominer: dominer ses passions(z)krotit své vášně

fil: passer au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

mot: mot de passeheslo

par: passer par la têtejít hlavou

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sujétion: sujétion aux passionspodléhání vášním

tamis: passer au tamisprosít

temps: passer son temps à (faire) qqchtrávit čas čím

tête: Faites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.

triompher: triompher des passionskrotit vášně

asservir: asservir ses passionszkrotit své vášně

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

bachot: passer le bachotudělat maturu

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

permis: passer son permisudělat řidičák

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

récent: ling. passé récentblízká minulost

régner: régner sur ses passionsovládat své vášně

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

bride: lâcher la bride à ses passionspopustit uzdu svým vášním

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

casserole: hovor. passer à la casserolebýt v rejži, muset podržet o ženě donucené k souloži

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

corps: Il faudra me passer sur le corps.(Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

éponge: passer l'éponge sur qqchpřejít, smazat co

goût: faire passer à qqn le goût du painsprovodit koho ze světa, poslat koho na onen svět

jeunesse: Il faut que jeunesse se passe.Ať se mládí vydovádí.

lettre: hovor. passer comme une lettre à la postelehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

perte: passer qqch par profits et pertespovažovat co za ztracené

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

quart: passer un mauvais quart d'heureprožít nepříjemnou chvilku

rampe: passer la rampe= mít úspěch v divadle ap.

savon: passer un savon à qqnsetřít koho, vyhubovat komu

surmultiplié: passer la surmultipliéerozjet se na plné obrátky, zabrat

čas: présent /passé /futur čas přítomný/minulý/budoucí

čin: passer à l'actionpřistoupit k činu

heslo: mot de passe, mdp , clé d'accèsvýp. přístupové heslo

hotel: hôtel de passehodinový hotel

hranice: franchir/passer la frontièrepřejít/přejet/překročit hranice

chuť: faire passer à qqn l'envie de qqchnechat komu zajít chuť do čeho, na co

komise: passer devant un jurypředstoupit před komisi

lhůta: passé ce terme...po uplynutí této lhůty...

minulý: participe passéling. příčestí minulé

mistr: passer maître dans qqchstát se mistrem v čem

mlčení: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

nechat: faire passer à qqn l'envie de qqchnechat komu zajít chuť na co

odkaz: legs du passéodkaz minulosti

opozice: passer à l'oppositionpřejít do opozice

perfektum: passé composéperfektum složené

povšimnutí: passer inaperçuzůstat bez povšimnutí

prohlídka: passer la visite médicalepodstoupit lékařskou prohlídku

projít: passer inaperçuprojít nezpozorován

projíždět: passer sans s'arrêterprojíždět bez zastavení

pryč: Il est huit heures passées.Je osm pryč.

předat: passer la parole à qqnpředat komu slovo

přehled: passer qqch en revuepodat přehled čeho

přejít: passer à l'oppositionpřejít do opozice

přes, přese: passer une nuitzůstat přes noc

příčestí: participe passé/présentpříčestí minulé/přítomné

příležitost: laisser passer une occasionpropást příležitost

přístupový: mot de passepřístupové heslo

trávit: passer son temps à faire qqchtrávit čas čím

univerzální: passe-partout univerzální klíč

utřít: passer un coup de chiffonutřít prach

válečný: passer en conseil de guerrejít před válečný soud

věčnost: trépasser, passer de vie à trépas, faire le grand voyageodebrat se na věčnost

velení: passer la main à qqnpřen. předat velení komu

vstupní: mot de passevýp. vstupní heslo

dít se: Qu'est-ce qui se passe ?Co se děje?

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.

minulost: dans le passév minulosti

okolo: passer près de qqn/qqchjít okolo koho/čeho

okraj: remarque en passantpoznámka na okraj

přehlídka: faire/passer une revue de qqchuspořádat přehlídku čeho

překročit: passer la frontièrepřekročit hranice

riviéra: passer ses vacances sur la Côte d'Azurstrávit dovolenou na Riviéře

sám, sama, samo, samý: Cela passera tout seul.To přejde samo.

stát se: Qu'est-ce qui s'est passé ?Co se stalo?

svůj, svá, své, svoje: Passe ton chemin.Jdi si po svém.

ten, ta, to: Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.Podej mi, prosím, tu bílou tašku.

vložit: Insérez le mot de passe.Vložte heslo.

čáry: Passez muscade !Čáry máry fuk!

kudla: passer sur le billardhovor. jít pod kudlu

mazat: passer de la pommade à qqnmazat komu med kolem pusy

meteor: passer comme un météorezazářit jako meteor

myš: Pas un chat ne passerait.Ani myš by tam neproklouzla.

napadat: Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !expr. Co tě napadá!

nevděk: La fête passée, adieu le saint.Nevděk světem vládne.

nůž: hovor. monter/passer sur le billardjít pod nůž

pec: passer sa vie dans ses pantouflesexpr. sedět za pecí

popustit: lâcher la bride à ses passionspopustit uzdu svým vášním

pouť: passer de vie à trépas, faire le grand voyagepřen. skončit svou pozemskou pouť

proklouznout: Une souris ne passerait pas.Neproklouzne ani myš.

protlouct se: avoir beaucoup de peine à passer son baccalauréatprotlouct se k maturitě

přehnat se: passer comme un ouraganpřehnat se jako velká voda

přecházet: passer qqch sous silencepřecházet co mlčením

štafeta: passer le flambeau à qqnpředat komu štafetu

šťárat (se): fouiller dans le passépřen. šťárat se v minulosti

štěkat: Les chiens aboient, la caravane passe.Psi štěkají, karavana jde dál.

tam: Tout le monde doit y passer.pořek. Musíme tam všichni.

téma: passer du coq à l'ânepřeskakovat z jednoho tématu na druhé

trní: être dans une mauvaise passebýt jako nahý v trní