Hlavní obsah

mauvais [mɔvε ou movεˌ εz]

Vyskytuje se v

conscience: mauvaise consciencešpatné svědomí

drôle: mauvais drôledareba

fichu: mal fichunachcípaný, na huntě

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

herbe: mauvaise herbeplevel

humeur: mauvaise humeuršpatná nálada

mal: pas maldost dobře

marquer: marquer mal(u)dělat špatný dojem

pire: le pire, la pire, les piresnejhorší

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

point: mal en pointve špatném stavu

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

sujet: mauvais sujetmizera, rošťák

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

volonté: mauvaise volontézlá vůle, neochota

aloi: de mauvais aloinejakostní, nekvalitní

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

élevé: un mal élevénevychovanec

escient: à mauvais escientzlovolně, neuváženě

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fortune: mauvaise fortunenešťastná náhoda, smůla, neštěstí

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

gorge: mal à la gorgebolení v krku

habitude: mauvaise habitudezlozvyk

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nourri: mal-nourri podvyživený člověk

odeur: mauvaise odeur, odeur désagréablezápach

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

usage: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

détruire: détruire les mauvaises herbesvyhubit plevel

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

qui: qui pis esta co je horšího

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

réussir: réussir malšpatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést se

sentir: sentir mauvaispáchnout, zapáchat

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

augure: être de bon/mauvais augurebýt dobrou/špatnou předzvěstí

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

cheveu: avoir mal aux cheveuxmít kocovinu

chien: avoir un mal de chienzkusit jako pes

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

colère: La colère est mauvaise conseillère.Hněv je špatný rádce.

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

dormir: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

éviter: On a évité le pire.Zabránili jsme nejhoršímu.

graine: mauvaise grainepěkné kvítko, kvítko z čertovy zahrádky

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

pendre: dire pis que pendre de qqnzle koho pomlouvat

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

procédé: user de bons/mauvais procédés à l'égard de qqnjednat s kým zdvořile/nezdvořile

bolavý: J'ai mal à la dent.Mám bolavý zub.

bolení: mal à la gorgebolení v krku

bolest: mal de têtebolest hlavy

bolet: J'ai mal à qqch.Bolí mě co.

cítit: sentir mauvaisob. být cítit

dobré: unis pour le meilleur et pour le pirespojeni v dobrém i zlém

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

krk: mal à la gorgebolení v krku

kříž: avoir mal aux reinsmít bolest v kříži

míč: mauvaise balle, balle nulle neplatný míč

mořský: mal de mermořská nemoc

nálada: être de mauvaise humeurmít špatnou náladu

naplat: tant pis, que faire, (il n'y a) rien à faireco naplat

nemoc: mal de mermořská nemoc

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

pochybný: femme de mauvaise viežena pochybné pověsti

prohrávat: être bon/mauvais perdantumět/neumět prohrávat

scestí: mal tourner, s'engager dans la mauvaise voiedostat se na scestí

seřízený: carburateur mal régléšpatně seřízený karburátor

stát se: Il n'y a pas de mal.Nic se nestalo.

stesk: mal du paysstesk po domově

stránka: avoir l'esprit mal/bien tournévidět vše z horší/lepší stránky

šílený: donner à qqn un mal foupůsobit komu šílenou bolest

špatně: être en mauvais termes avec qqnvycházet s kým špatně

špatný: de mauvaise qualitéšpatné kvality nekvalitní

úmysl: sans mauvaise intention, sans malicebez zlého úmyslu

užívat: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

východisko: pis-aller východisko z nouze

záminka: mauvais prétexte průhledná záminka

zlé: unis pour le meilleur et pour le pirespojeni v dobrém i zlém

zlý: méchant , mauvais zlý člověk

známka: avoir de bonnes/mauvaises notesmít dobré/špatné známky

žaludek: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

žert: plaisanterie de mauvais goûtnejapný žert

břicho: J'ai mal au ventre.Bolí mě břicho.

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

dát se: Tant pis.Nedá se nic dělat.

hlava: J'ai mal à la tête.Bolí mě hlava.

loupat: J'ai mal aux genoux.Loupe mě v kolenou.

naložený: de bonne/mauvaise humeur, bien/mal lunédobře/špatně naložený

nevhod: tomber mal, arriver mal à propos/à contretempspřijít nevhod

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

od, ode: Il a mal au cœur.Je mu špatně od žaludku.

stav: en bon/mauvais étatv dobrém/špatném zdravotním stavu

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

škoda: Tant pis pour toi.tím hůř pro tebe Tvoje škoda.

škrábat: J'ai mal à la gorge.Škrábe mě v krku.

vybrat: mal choisir, faire un mauvais choixvybrat (si) špatně

záležet: Tant pis., Peu importe., (Il) n'importe.Na tom nezáleží.

zatěžko: J'avais du mal à lui répondre.Bylo mi zatěžko mu odpovědět.

zle: J'ai mal au cœur.Je mi zle.

zub: J'ai mal aux dents.Bolí mě zuby.

zvednout se: Ça lui a fait mal au ventre.Zvedl se mu z toho žaludek.

bledě: filer un mauvais cotonbýt na tom bledě

dostat se: se tirer d'un très mauvais pasdostat se z nejhoršího

jít: aller de mal en pisjít od desíti k pěti

kam: Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.Kdo chce kam, pomozme mu tam.

kámen: Il faut rendre le bien pour le mal.Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

kopec: Ça devient mauvais pour son matricule.Jde to s ním z kopce.

kuře: ne pas faire de mal à une moucheneublížit ani kuřeti

mlít: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

nabýt: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

nátura: être bon/mauvais de naturebýt od nátury dobrý/špatný

nechtě, nechtíc: bon gré, mal gréchtě nechtě

nit: dire pis que pendre de qqnnenechat na kom nit suchou

plocha: être sur une mauvaise pentebýt na šikmé ploše