Hlavní obsah

point [pwε̃]

Podstatné jméno mužské

 1. bod, místopoint de repèreorientační bodpoint d'appuiopěrný bod, opěrné stanoviště
 2. point chaud ohnisko válkypoint chaud přen. středisko napětí
 3. les points cardinaux světové strany
 4. point mort mrtvý bod stroje, neutrál řazení v autěpoint mort přen. mrtvý bodpoint fixemotorová zkouška před vzlétnutím
 5. au point ostrý, seřízený mikroskop ap.
 6. à point (nommé) v pravý okamžik
 7. sur le point de +inf. právě
 8. à point v žádoucím stavu, (tak) akorátun steak à pointstředně propečený steak, steak medium
 9. mal en point ve špatném stavuêtre mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně
 10. en bon point na dobré cestě
 11. le point du jour rozbřesk, úsvit, svítání
 12. tečka ve větěpoint d'exclamationvykřičník !point d'interrogationotazník ?point de suspensiontři tečky ..point-virgulestředník
 13. desetinná čárka
 14. hud.tečka u noty
 15. bod diskuze, textu ap., otázka, věcpoint d'honneurotázka cti
 16. sur ce point v této věci, v tomto bodě, v tomto ohledu
 17. de point en point do (posledního) puntíku, přesně

Podstatné jméno mužské

 1. C'est sérieux à ce point-là ?Je to až tak vážné?au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovanějusqu'à un certain pointdo určité míry

Příslovce

 1. zast., kniž.nikoliv, (vůbec) ne
 2. kniž. point du toutvůbec nepeu ou pointmálo nebo vůbec ne

Vyskytuje se v

appui: point d'appuiopěrný bod

final: point finaltečka za větou

honneur: point d'honneurvěc cti

impact: point d'impactbod dopadu

interrogation: point d'interrogationotazník

mire: point de mirecílový bod, přen. střed zájmu

nommé: à point nomméurčený, stanovený

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

orgue: point d'orguefermata, koruna prodloužení tónu bez přesného výměru, znaménko pro toto prodloužení

piqûre: (point de) piqûreprošití, prošívání

pointe: en pointešpičatý, zašpičatělý, zahrocený

pointe: de pointešpičkový

pointe: la pointe des piedsšpičky nohou

pointe: de pointemaximální

pointe: pointe (sèche)suchá jehla nástroj, technika i rytina

repère: point de repèreorientační bod i přen.

tel: à tel pointdo té míry, tak (moc)

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

chaînette: point de chaînetteřetízkový steh

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

collatéral: geogr. points collatérauxvedlejší světové strany

congélation: point de congélationbod mrazu

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

diamant: archit. pointes de diamantdiamantová bosáž

exclamation: point d'exclamationvykřičník

faible: point faibleslabá stránka

fait: point de faitskutková otázka

fusion: point de fusionbod tání

intersection: point d'intersectionprůsečík

jonction: point de jonctionstyčný bod

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

matériel: mat., tech. point matérielhmotný bod

mise: mise au pointseřízení, zaostření

monter: monter sur les pointesstoupnout si na špičky

point de vue: du point de vue de qqn/qqchz hlediska, ze stanoviska koho/čeho

prendre: prendre qqn par son point faiblevyužít čí slabiny, uhodit na čí citlivou strunu

ralliement: point de ralliementshromaždiště

rosée: point de roséerosný bod

section: mat. point de sectionprůsečík

stylo: stylo (à pointe) feutrefix

suspension: points de suspensiontři tečky interpunkční znaménko

suture: point de suturesteh

tailler: tailler qqch en pointezašpičatit co

terminer: se terminer en pointevybíhat do špičky

tricot: point de tricotpletací vzor

virgule: point-virgulestředník rozdělovací znaménko

vue: point de vueúhel pohledu

point de vue: point de vue sur la mervýhled na moře

culminant: point culminant de qqchvrchol čeho kariéry ap.

final: mettre le point final à qqchukončit co rozhovor, projekt ap.

nommé: arriver à point nommépřijet v pravý okamžik

pointe: à la pointe de l'épéenásilím

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

bod: bod varu/mrazupoint d'ébullition/de congélation

bod: získat bodymarquer des points

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

dopad: bod dopadupoint d'impact

hodně: hodně propečený steak ap.cuit à point

hraniční: hraniční přechodpoint frontière

chodit: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

jehla: jehla gramofonupointe de lecture d'une platine

kruhový: kruhový objezdrond-point

maximální: maximální rychlost vozidlavitesse de pointe

míra: do určité mírydans une certaine mesure, jusqu'à un certain point

mráz: fyz. bod mrazupoint de congélation

nehoda: úsek častých nehodpoint noir

pletací: pletací vzorpoint de tricot

postavit se: postavit se na špičkyse hausser sur la pointe des pieds

slabý: hovor. slabá stránkapoint faible

stanovisko: zaujmout určité stanoviskose placer à un certain point de vue

steh: křížkový stehpoint de croix

strana: světové stranypoints cardinaux

styčný: styčný bodpoint de jonction

špička: ořezat do špičkytailler en pointe

špička: chodit po špičkáchmarcher sur la pointe des pieds

špičkový: špičkové technologietechniques de pointe

tání: bod tánípoint de fusion

tečka: tři tečkypoints de suspension

trojúhelníkový: trojúhelníkový pilníktiers-point

určitý: do určité míryjusqu'à un certain point, dans une certaine mesure

var: fyz. bod varupoint d'ébullition

vhod: přijít vhod komuconvenir à qqn, tomber à point

výměna: výměna názorůéchange d'opinions, échange de points de vue

vyřadit: motor. vyřadit rychlostdébrayer, mettre au point mort

hledisko: z hlediska čehodu point de vue de qqch

objezd: kruhový objezdrond-point , sens giratoire

výchozí: výchozí bodpoint de départ

bát se: přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.

citlivý: dotknout se koho na citlivém místětoucher qqn en un point vulnérable