Hlavní obsah

faux [foˌ fos]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

falloir: il faut qqch à qqnpotřebuje kdo co

faux: à fauxnepřesně

inscrire: s'inscrire en fauxcontre qqch (právně) popírat platnost čeho

jeton: faux jetonfalešník

monnaie: fausse monnaiefalešné peníze

pas: faux pasklopýtnutí, chybný krok, přen. faux pas

platane: faux platane(javor) klen

pli: (faux) plizáhyb, fald

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

sonner: sonner fauxznít falešně

tant: tant s'en fautzdaleka ne, ba (právě) naopak

témoignage: faux témoignagekřivá výpověď, křivé svědectví

alerte: fausse alerte falešný poplach

ami: ling. faux ami zrádné slovo slovo, které má podobnou formu jako určité slovo v cizím jazyce, ale má jiný význam

bourdon: faux bourdontrubec

bruit: faux bruitfalešná zpráva

cil: faux cilsumělé řasy

couche: fausse couchepotrat

frais: faux fraisnepředvídané náklady

humilité: fausse humilitéfalešná skromnost

passer: passer une fausse pièceudat falešnou minci

penser: penser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávně

poivrier: faux poivriermnišský pepř drmek obecný

porter: porter à fauxnebýt podepřen, volně přečnívat

prophète: faux prophètefalešný prorok, podvodník

route: faire fausse routezabloudit

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně

en: Il faut en parler.Je třeba o tom mluvit.

exagérer: Il ne faut rien exagérer !Nic se nemá přehánět!

faillir: J'ai failli tomber.Málem jsem upadl.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

nourrir: Il faut vous nourrir.Musíte jíst.

SAMU: Il faut appeler le SAMU.Musíme zavolat záchranku.

avec: Il faudra bien faire avec !Musíme si nějak poradit! s tím, co máme

bond: faire faux bond à qqnnechat koho na holičkách

comparable: Il faut comparer ce qui est comparable.Nelze srovnávat hrušky s jablky.

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

corps: Il faudra me passer sur le corps.(Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.

cul: hovor. faux cul= pokrytec

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

comme: comme il fautjak je třeba/se sluší/se patří

jeunesse: Il faut que jeunesse se passe.Ať se mládí vydovádí.

jour: faux jouršpatné světlo/osvětlení

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

ours: Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

poing: Il faut serrer les poings.Je potřeba zatnout zuby. mlčky něco snášet

précipiter: Il ne faut rien précipiter.Nic se nemá uspěchat.

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

soigner: hovor. Il faut te faire soigner.Měl by ses dát léčit. jsi blázen

domněnka: supposition faussemylná domněnka

falešný: faux témoin falešný svědek křivý

křivý: fausse accusation křivé obvinění

muchomůrka: fausse oronge muchomůrka červená

nota: note faussefalešná nota

odbarvený: hovor. une fausse blondeodbarvená blondýna

odhad: fausse appréciation de la distancešpatný odhad vzdálenosti

patřit se: Comme il faut.Jak se patří.

peníze: fausse monnaie falešné peníze

planý: fausse alarme planý poplach

podotknout: Il faut remarquer que +subj.Nutno podotknout, že...

poplach: fausse alarme planý poplach

potřeba: Il faut faire qqch.Je potřeba co udělat.

prorok: faux prophète falešný prorok

předpoklad: fausse supposition neoprávněný předpoklad

přísaha: faux serment, parjure práv. křivá přísaha

přísahat: faire un faux serment, se parjurerkřivě přísahat

stud: fausse pudeurfalešný stud

svědectví: faux témoignagekřivé svědectví

špatný: donner un faux renseignementposkytnout špatnou informaci

umělý: dents artificielles, fausses dents umělé zuby

zpráva: faux bruit, fausse nouvellefalešná zpráva

zubatá: Faucheuse , Mort portant sa fauxzubatá s kosou

div: Il a failli/manqué de se noyer.Div že se neutopil.

jak: Comme il faut.Jak je třeba.

letět: Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.Musím letět.

muset: Il faut (absolument) que je lui parle.Musím s ní mluvit.

nesmět: Il ne faut pas faire qqch.Nesmí se dělat co.

třeba: Il faut faire qqch.Je třeba udělat co.

zapotřebí: il faut faire qqchje zapotřebí udělat co

dokud: Il faut battre le fer quand il est chaud.Železo se musí kout, dokud je žhavé.

kámen: Il faut rendre le bien pour le mal.Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

když: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Když už, tak už. úplně

kvapný: Il ne faut rien précipiter.Práce kvapná málo platná.

květina: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

muž: Il faut tenir (sa) parole.Slovo dělá muže.

nadrobit: Quand le vin est tiré, il faut le boire.Co sis nadrobil, to si taky sněz.

odkládat: Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

prorazit: Il ne faut pas donner de la tête contre un mur.Hlavou zeď neprorazíš.

spadnout: Il faut en tout un apprentissage, Il y a un commencement à tout.Žádný učený z nebe nespadl.

zároveň: Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.Nelze sedět na dvou židlích zároveň.

zatnout: Il faut serrer les dents.Je potřeba zatnout zuby.

žhavý: Il faut battre le fer quand il est encore chaud.Železo se musí kout, dokud je žhavé.

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas