Hlavní obsah

plaisant [plεzɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

bas: plus basníže, dále v textu

haut: plus hautvýše v textu

jamais: ne... jamais plus, ne... plus jamaisuž nikdy, nikdy víc

non: non plustaké ne zápor k aussi

plaire: s'il vous plaîtprosím (vás)

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

plus: plus... quevíce... než

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

rien: rien de plus, rien de moinsnic víc, nic míň přesně tolik

tant: tant et plushodně, mnoho, často

tard: le plus tardnejpozději

tôt: plus tôtdříve v dřívější hodinu

cran: un cran plus hauto stupínek výš

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

possible: le plus vite possibleco nejrychleji

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

si: s'il vous plaîtprosím (vás), račte

souvent: le plus souventnejčastěji

tout: plus du toutuž vůbec ne

vite: au plus viteco nejrychleji

vous: S'il vous plaît.Prosím vás.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

assez: plus qu'assezvíc než dost

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

grand: rendre plus grandzvětšit

le, la: les plus beauxnejkrásnější

ne: Il n'est plus là.Už tu není.

ou: Maintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.

petit: rendre plus petitzmenšit

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

radis: Je n'ai plus un radis.Nemám ani vindru.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

cérémonie: sans (plus de) cérémoniebez okolků, prostě, nenuceně

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

cours: Ces usages n'ont plus cours.Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

fou: Plus on est de fous, plus on rit.Čím větší parta, tím větší psina.

informé: jusqu'à plus ample informéaž do úplnějšího vyšetření

jambe: n'avoir plus de jambesnecítit nohy únavou

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

péter: (vouloir) péter plus haut que son cul= vytahovat se, být důležitý

poil: hovor. n'avoir plus un poil de seczpotit se jako myš

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

co: le plus tôt possibleco nejdříve

čas: plus-que-parfait čas předminulý

dělitel: le plus grand commun diviseurnejvětší společný dělitel

autant: d'autant plustím víc(e)

dost: plus qu'assezvíc než dost

jasně: y voir plus clairvidět to jasněji

konference: conférence du plus haut niveaukonference na nejvyšší úrovni

léto: au (plus) fort de l'étév nejparnějším létě

méně: plus ou moinsvíce či méně

milovat: aimer qqch plus que toutmilovat co nade vše

minus: plus ou moinsplus minus

navíc: raison de plusdůvod navíc

odklad: sans plus de délaibez dalšího odkladu

pozdě: au plus tardnejpozději

předbíhat: aller plus vite que les violonspředbíhat události

řemeslo: le plus vieux métier du mondenejstarší řemeslo

: non plusuž ne

všechen, všechna, všechno: dans le plus grand secretve vší tajnosti

výhoda: clause de la nation la plus favoriséedoložka nejvyšších výhod

výše: cité plus hautvýše uvedený

zaplatit: L'addition, s'il vous plaît.Zaplatím. v restauraci

aby: Que les parents ne reviennent plus tôt !Aby se rodiče nevrátili dřív!

blízký: Où est l'hôpital le plus proche ?Kde je nejbližší nemocnice?

dřív: une heure plus tôto hodinu dřív

již: Il ne pleut plus.Již neprší.

mluvit: Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.Mluvte prosím pomaleji.

moment: Un moment, s'il vous plaît !Moment, prosím!

nadživotní: statue plus grande que naturesocha v nadživotní velikosti

nahlas: Pouvez-vous parler plus fort ?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: un peu plus tardo něco později

než: plus âgé que moistarší než já

o: plus âgé de deux ansstarší o dva roky

platit: L'addition, s'il vous plaît !Platím! na číšníka

pomalu: Parlez plus lentement, s'il vous plaît.Mluvte prosím pomaleji.

přes, přese: plus de trente anspřes třicet let

také: moi non plusjá také ne

ten, ta, to: Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.Podej mi, prosím, tu bílou tašku.

uvedený: cité/-ée plus haut, ledit/laditevýše uvedený

víc: plus d'une semainevíc než týden

vícekrát: Je ne le ferai plus jamais.Víckrát už to neudělám.

zatím: À plus !, À toute à l'heure !Tak zatím!

zavolat: Je te rappelle/Je vais t'appeler plus tard.Zavolám ti později.

březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

dál: n'en pouvoir plusnemoci (už) dál duševně

důkladně: de plus belleještě důkladněji

fígl: hovor. avoir plus d'un tour dans son sacznát všechny možné fígle

hezký: Le plus joli de l'affaire est que...Nejhezčí na tom je, že...

nadělat: être plus néfaste qu'utilenadělat víc škody než užitku

nalít: dire la plus pure vérité à qqnnalít komu čistého vína

pánbůh: dans le plus simple appareiljak ho/ji pánbůh stvořil

papež: être plus royaliste que le roibýt papežštější než papež

přát si: Tu n'as plus rien à désirer.Co víc si můžeš přát?

silný: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

slyšet: Je ne veux plus entendre parler d'elle.Nechci už o ní ani slyšet.

zašlapat: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

zpotit se: hovor. n'avoir plus un poil de seczpotit se jako myš