Hlavní obsah

plaisant [plεzɑ̃ˌ ɑ̃t]

Vyskytuje se v

autant: d'autant plustím víc(e)

bas: plus basníže, dále v textu

haut: plus hautvýše v textu

jamais: ne... jamais plus, ne... plus jamaisuž nikdy, nikdy víc

non: non plustaké ne zápor k aussi

plaire: s'il vous plaîtprosím (vás)

plaire: s'il te plaîtprosím tě

plaire: se plairelíbit se sám sobě, být se sebou spokojený

plaire: se plairelíbit se, mít v sobě zalíbení navzájem

plus: plus... quevíce... než

plus: plus ou moinsvíceméně, více (nebo) méně

plus: ni plus ni moinsnic víc a nic míň, nic jiného

plus: de plus en plusčím dál tím víc, stále více jaký

plus: on ne peut plusco (možná) nejvíce, nadmíru

plus: plus devíc(e) než, přes

plus: ...de plusnadto, (k tomu) ještě, navíc

plus: qui plus esta co víc, a nadto, a k tomu ještě

plus: en plusnadto, kromě toho, k tomu ještě

plus: sans plusa nic víc

plus: non plustaké ne, ani

plus: ne... plusjiž ne, už ne

plus: le plusnejvětší množství, nejvyšší počet, maximum

plus: À plusnashle, čau, (tak) zatím při loučení

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

rien: rien de plus, rien de moinsnic víc, nic míň přesně tolik

tant: tant et plushodně, mnoho, často

tard: le plus tardnejpozději

tard: plus tardpozději

tôt: plus tôtdříve v dřívější hodinu

tôt: le plus tôt...(co) nejdříve

tôt: au plus tôt(co možná) nejdříve

cran: un cran plus hauto stupínek výš

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

jamais: jamais plusuž nikdy

plaire: Ce qu'il vous plaît.Co chcete.

plaire: Ce qui vous plaît.Co se vám líbí.

plus: en plus de qqchkromě, vedle čeho, mimo co

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

possible: le plus vite possibleco nejrychleji

possible: le plus tôt possibleco nejdříve

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

raison: à plus forte raisontím spíše

si: s'il vous plaîtprosím (vás), račte

souvent: le plus souventnejčastěji

tout: plus du toutuž vůbec ne

vite: au plus viteco nejrychleji

vous: S'il vous plaît.Prosím vás.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

assez: plus qu'assezvíc než dost

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

grand: rendre plus grandzvětšit

le, la: les plus beauxnejkrásnější

ne: Il n'est plus là.Už tu není.

ou: Maintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.

ou: plus ou moinsvíce méně

petit: rendre plus petitzmenšit

plus: plus grandvětší

plus: plus beaukrásnější

plus: plus tardpozději

plus: une fois de plusještě jednou

plus: la plus grande partienejvětší část

plus: au plus tôt(co možná) nejdříve

plus: moi non plusjá také ne, ani já

plus: Je ne comprends plus.Už nerozumím.

pouvoir: Je n'en peux plus.Už nemůžu.

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

radis: Je n'ai plus un radis.Nemám ani vindru.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

bas: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

cérémonie: sans (plus de) cérémoniebez okolků, prostě, nenuceně

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

cours: Ces usages n'ont plus cours.Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

fou: Plus on est de fous, plus on rit.Čím větší parta, tím větší psina.

informé: jusqu'à plus ample informéaž do úplnějšího vyšetření

jambe: n'avoir plus de jambesnecítit nohy únavou

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

péter: (vouloir) péter plus haut que son cul= vytahovat se, být důležitý

plus: plus royaliste que le roipapežštější než papež

poil: hovor. n'avoir plus un poil de seczpotit se jako myš

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.