Hlavní obsah

ou [u]

Spojka

  1. neboli, čili jinak nazývanýpokud mluvíme o různých názvech stejné věci
  2. (a)nebo, čipokud mluvíme o různých věcechMaintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.
  3. (a)nebopokud mluvíme o alternativáchOui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.plus ou moinsvíce méně
  4. ou... ou... (buď) (a)nebo

Vyskytuje se v

gré: de gré ou de forcepo dobrém nebo po zlém, volky nevolky

importer: n'importe oùkdekoli, kamkoli

mesure: dans la mesure où...do té míry, jako..., tak, jak...

moment: du moment où/quejakmile, hned jak

ou: ou... ou...(buď) (a)nebo

: où que+subj. (ať)... kdekoli

plus: plus ou moinsvíceméně, více (nebo) méně

plutôt: ou plutôtči, respektive

prou: peu ou prouvíceméně

temps: dans le temps/au temps/du temps oùkdyž, kdysi, svého času

tort: à tort ou à raisonprávem či neprávem

empêchement: en cas d'absence ou d'empêchementv případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění

erreur: sauf erreur ou omissions výhradou omylu nebo opomenutí

: là où..tam, kam.., tam, kde..

le, la: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

manière: de toute manière, d'une manière ou d'une autre(ať) tak nebo onak

pile: pile ou facepanna nebo orel

point: peu ou pointmálo nebo vůbec ne

antan (d'): Mais où sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

foutre: Où as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

partie: en tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně

ramasser: Où l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

souffrir: Où souffrez-vous ?Kde vás bolí?

tard: tôt ou tarddříve nebo později

tel: tel ou teltakový nebo takový

venter: Qu'il pleuve ou qu'il vente.Ať prší nebo svítí slunce.

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

non: pour un oui ou pour un nonpro nic za nic

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

pâque: à Pâques ou à la Triniténa svatýho Dyndy, až naprší a uschne

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

quitte: jouer (à) quitte ou doublehrát o všechno

raison: à tort ou à raisonprávem či neprávem

anebo: soit... ou, soit... soitbuď... anebo

či: ou plutôtči spíše

dílo: un ouvrage où il est question de...dílo, ve kterém se jedná o...

méně: plus ou moinsvíce či méně

minus: plus ou moinsplus minus

náhodou: pro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasardkdyby náhodou

nebo: un jour ou l'autredříve nebo později

onak: de toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soitať tak či onak

otázka: question de vie ou de mortotázka života a smrti

ponechat: laisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou faceponechat co náhodě

pozdě: un jour ou l'autre, tôt ou tarddříve nebo později

stát: Halte-là ou je tire !Stůj, nebo střelím!

život: question de vie ou de mortotázka života a smrti

blízký: Où est l'hôpital le plus proche ?Kde je nejbližší nemocnice?

bydlet: Tu habites où ?Kde bydlíš?

jít: Où vas-tu/allez-vous ?Kam jdeš/jdete?

kam: Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?Kam jdeš?

kde: Où est-ce que tu habites ?Kde bydlíš?

najíst se: Où est-ce qu'on va manger ce soir ?Kde se večer najíme?

narodit se: Quand/Où est-ce que vous êtes né ?Kdy/Kde jste se narodil?

ne: On y va ou pas ?Tak jdeme, ne?

přát si: Désirez-vous du café ou du thé ?Přejete si kávu nebo čaj?

vězet: Où est le problème ?V čem to vězí?

víc: plus ou moins, peu ou prouvíce méně

dřív: tôt ou tard, un jour ou l'autredřív nebo později

napršet: À Pâques ou à la Trinité., Quand les poules auront des dents.Až naprší a uschne.

orel: Pile ou face ?Panna nebo orel?

skočit: ne pas savoir par où commencernevědět, kam dřív skočit

strčit: Tu peux te le mettre où je pense !, vulg. Vas te faire foutre !Strč si to někam!

autre: l'un ou l'autrejeden nebo druhý, jeden z obou