Hlavní obsah

[u]

Zájmeno

  1. kded'oùodkudjusqu'où(až) kamlà où(tam,) kde
  2. nahrazuje queau cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

Příslovce

  1. kde, kam
  2. d'où odtud, z tohoD'où il suit que...Z toho plyne, že...
  3. kde, kam tázacíOù vas-tu ?Kam jdeš?

Vyskytuje se v

mesure: dans la mesure où...do té míry, jako..., tak, jak...

moment: du moment où/quejakmile, hned jak

: où que+subj. (ať)... kdekoli

temps: dans le temps/au temps/du temps oùkdyž, kdysi, svého času

: là où..tam, kam.., tam, kde..

antan (d'): Mais où sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

foutre: Où as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

ramasser: Où l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

souffrir: Où souffrez-vous ?Kde vás bolí?

être: Où en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

dílo: un ouvrage où il est question de...dílo, ve kterém se jedná o...

náhodou: pro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasardkdyby náhodou

blízký: Où est l'hôpital le plus proche ?Kde je nejbližší nemocnice?

bydlet: Tu habites où ?Kde bydlíš?

jít: Où vas-tu/allez-vous ?Kam jdeš/jdete?

kam: Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?Kam jdeš?

kde: Où est-ce que tu habites ?Kde bydlíš?

najíst se: Où est-ce qu'on va manger ce soir ?Kde se večer najíme?

narodit se: Quand/Où est-ce que vous êtes né ?Kdy/Kde jste se narodil?

vězet: Où est le problème ?V čem to vězí?

skočit: ne pas savoir par où commencernevědět, kam dřív skočit

strčit: Tu peux te le mettre où je pense !, vulg. Vas te faire foutre !Strč si to někam!

importer: n'importe oùkdekoli, kamkoli