Hlavní obsah

[u]

Zájmeno

  1. kded'oùodkudjusqu'où(až) kamlà où(tam,) kde
  2. nahrazuje queau cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

Příslovce

  1. kde, kam
  2. d'où odtud, z tohoD'où il suit que...Z toho plyne, že...
  3. kde, kam tázacíOù vas-tu ?Kam jdeš?

Vyskytuje se v

importer: n'importe kdekoli, kamkoli

mesure: dans la mesure où...do té míry, jako..., tak, jak...

moment: du moment /quejakmile, hned jak

temps: dans le temps/au temps/du temps když, kdysi, svého času

: où..tam, kam.., tam, kde..

antan (d'): Mais sont les neiges d'antan ? VillonKdeže loňské sněhy jsou?

foutre: as-tu foutu mon bouquin ?Kam jsi vrznul moji knížku?

mal: as-tu mal ?Kde tě bolí?

ramasser: l'a-t-il ramassé ?Kde k němu přišel?

souffrir: souffrez-vous ?Kde vás bolí?

être: en êtes-vous dans vos recherches ?Jak jste daleko ve vašich bádáních?

dílo: dílo, ve kterém se jedná o...un ouvrage il est question de...

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas , kdyby snad si par hasard

blízký: Kde je nejbližší nemocnice? est l'hôpital le plus proche ?

bydlet: Kde bydlíš?Tu habites ?

jít: Kam jdeš/jdete? vas-tu/allez-vous ?

kam: Kam jdeš? vas-tu ?, hovor. Tu vas ?

kde: Kde bydlíš? est-ce que tu habites ?

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu je suis né.

najíst se: Kde se večer najíme? est-ce qu'on va manger ce soir ?

narodit se: Kdy/Kde jste se narodil?Quand/ est-ce que vous êtes né ?

vězet: V čem to vězí? est le problème ?

kde: Kde nic není, ani smrt nebere. il n'y a rien la mort perd ses droits.

skočit: nevědět, kam dřív skočitne pas savoir par commencer

strčit: Strč si to někam!Tu peux te le mettre je pense !, vulg. Vas te faire foutre !