Hlavní obsah

partie [paʀti]

Podstatné jméno ženské

 1. část, díl, kus
 2. en partie částečně, zčásti, dílemen grande partiez velké částien tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně
 3. faire partie de qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu
 4. účetní položka, účetní strana
 5. parties části těla, orgány, partieparties génitalesgenitálie
 6. obor, odvětví činnosti, vědy ap.
 7. hud.hlas, part
 8. práv.strana
 9. prendre qqn à partie obořit se na koho, napadnout koho
 10. protihráč, protivník, soupeř
 11. partie karet, šachu, tenisu ap., hra, utkání

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

part: à partstranou, zvlášť, odděleně

part: à partqqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/co

part: à partoddělený

part: à partzvláštní, sám pro sebe

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

parti: parti prispředpojatost, zaujatost, zaujatý postoj

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

part: avoir part à qqchmít podíl, podílet se na čem

part: faire part à deuxrozdělit se

part: Part à deux !Fifty fifty!

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

part: nulle partnikde

part: autre partjinde, jinam

part: quelque partněkde

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

parti: tirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho

parti: prendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

partir: faire partir un moteurspustit motor

partir: à partir de maintenantod teď

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

litige: práv. parties en litigesporné strany

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

part: cas à partzvláštní případ

partir: partir à piedodejít pěšky

partir: partir en voitureodjet autem

partir: partir en avionodletět (letadlem)

partir: C'est bien parti.Dobře to začalo., Je to na dobré cestě.

partir: Il est parti de zéro et il a réussi.Začínal od nuly a uspěl.

plus: la plus grande partienejvětší část

pour: partir pour Parisodjet do Paříže