Hlavní obsah

partie [paʀti]

Podstatné jméno ženské

 1. část, díl, kus
 2. en partie částečně, zčásti, dílemen grande partiez velké částien tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně
 3. faire partie de qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu
 4. účetní položka, účetní strana
 5. parties části těla, orgány, partieparties génitalesgenitálie
 6. obor, odvětví činnosti, vědy ap.
 7. hud.hlas, part
 8. práv.strana
 9. prendre qqn à partie obořit se na koho, napadnout koho
 10. protihráč, protivník, soupeř
 11. partie karet, šachu, tenisu ap., hra, utkání

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

partie: en partiečástečně, zčásti, dílem

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

litige: práv. parties en litigesporné strany

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

plus: la plus grande partienejvětší část

pour: partir pour Parisodjet do Paříže

adresát: partie prenanteekon. adresát

díl: en partiedílem

druh: catégories grammaticales, parties du discoursling. slovní druhy, druhy slov

horní: parties supérieures des voies respiratoiresanat. horní cesty dýchací

jednoduchý: comptabilité (en partie) simplejednoduché účetnictví

ledovec: Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.Je to jen špička ledovce.

liberální: parti libéralliberální strana

mimo: à part celamimo to

odděleně: faire chambre à partspát odděleně o páru

podíl: part d'héritagedědický podíl

pohlavní: parties sexuelles, organes génitauxpohlavní orgány/ústrojí

pokrokový: parti du mouvementpokroková strana

pravá: partir du pied droitvykročit pravou

pravicový: parti de droitepravicová strana

přihláška: adhésion à un partipřihláška do strany

přirození: parties génitales masculines/fémininesmužské/ženské přirození

příslušenství: parties communes (d'un appartement)společné příslušenství (bytu)

příslušnost: appartenance à un partistranická příslušnost

skupina: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

součást: faire partie intégrante de qqchbýt nedílnou součástí čeho

stranou: prendre qqn à partvzít si koho stranou

účetnictví: comptabilité en partie simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

agrární: parti agrarienagrární strana

ale: mais d'autre partale na druhé straně

cizina: partir pour l'étrangerodjet do ciziny

čeleď: faire partie de la famille des hominidéspatřit do čeledi hominidů

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

jet: Le train part à trois heures.Vlak jede ve tři hodiny.

laskavý: C'est très gentil de votre part.To je od vás velmi laskavé.

milý: C'est très gentil de votre part/à vous.To je od vás velice milé.

od, ode: à partir du premier janvierod prvního ledna

odjet: partir pour/de Lyonodjet do/z Lyonu

podvojný: comptabilité en partie doubleekon. podvojné účetnictví

pozdravovat: Salue qqn de ma part.Pozdravuj ode mne koho.

prázdniny: partir/être en vacancesjet na prázdniny/být na prázdninách

sám, sama, samo, samý: Elle est partie toute seule en vacances.Jela na dovolenou sama.

kapitola: C'est une affaire à part.To je kapitola sama pro sebe.

napřed: partir les pieds devantodejít nohama napřed zemřít

neslavně: partir sans tambour ni trompetteneslavně odejít

opustit: quitter ce monde, partir de ce mondeopustit tento svět