Hlavní obsah

partie [paʀti]

Podstatné jméno ženské

 1. část, díl, kus
 2. en partie částečně, zčásti, dílemen grande partiez velké částien tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně
 3. faire partie de qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu
 4. účetní položka, účetní strana
 5. parties části těla, orgány, partieparties génitalesgenitálie
 6. obor, odvětví činnosti, vědy ap.
 7. hud.hlas, part
 8. práv.strana
 9. prendre qqn à partie obořit se na koho, napadnout koho
 10. protihráč, protivník, soupeř
 11. partie karet, šachu, tenisu ap., hra, utkání

Vyskytuje se v

adresát: ekon. adresátpartie prenante

díl: dílemen partie

druh: ling. slovní druhy, druhy slovcatégories grammaticales, parties du discours

horní: anat. horní cesty dýchacíparties supérieures des voies respiratoires

jednoduchý: jednoduché účetnictvícomptabilité (en partie) simple

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

liberální: liberální stranaparti libéral

mimo: mimo toà part cela

odděleně: spát odděleně o párufaire chambre à part

podíl: dědický podílpart d'héritage

pohlavní: pohlavní orgány/ústrojíparties sexuelles, organes génitaux

pokrokový: pokroková stranaparti du mouvement

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravicový: pravicová stranaparti de droite

přihláška: přihláška do stranyadhésion à un parti

přirození: mužské/ženské přirozeníparties génitales masculines/féminines

příslušenství: společné příslušenství (bytu)parties communes (d'un appartement)

příslušnost: stranická příslušnostappartenance à un parti

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

součást: být nedílnou součástí čehofaire partie intégrante de qqch

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

agrární: agrární stranaparti agrarien

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

cizina: odjet do cizinypartir pour l'étranger

čeleď: patřit do čeledi hominidůfaire partie de la famille des hominidés

díl: rozdělit na tři díly/stejným dílemdiviser en trois parties/en parties égales

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Le train part à trois heures.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

od, ode: od prvního lednaà partir du premier janvier

odjet: odjet do/z Lyonupartir pour/de Lyon

odjet: Autobus právě odjel.Le bus vient de partir.

podvojný: ekon. podvojné účetnictvícomptabilité en partie double

pozdravovat: Pozdravuj ode mne koho.Salue qqn de ma part.

prázdniny: jet na prázdniny/být na prázdnináchpartir/être en vacances

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

kapitola: To je kapitola sama pro sebe.C'est une affaire à part.

napřed: odejít nohama napřed zemřítpartir les pieds devant

neslavně: neslavně odejítpartir sans tambour ni trompette

opustit: opustit tento světquitter ce monde, partir de ce monde

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

part: à partstranou, zvlášť, odděleně

part: à partqqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/co

part: à partoddělený

part: à partzvláštní, sám pro sebe

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

part: avoir part à qqchmít podíl, podílet se na čem

part: faire part à deuxrozdělit se

part: Part à deux !Fifty fifty!

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

part: nulle partnikde

part: autre partjinde, jinam

part: quelque partněkde

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

parti: parti prispředpojatost, zaujatost, zaujatý postoj