Hlavní obsah

parti [paʀti]

Podstatné jméno mužské

  1. strana politická i jináse mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho
  2. zisk, prospěch, užitektirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho
  3. postoj, rozhodnutíprendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký
  4. prendre parti pour/contre qqn postavit se za koho, proti komu
  5. parti pris předpojatost, zaujatost, zaujatý postoj

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

partie: en partiečástečně, zčásti, dílem

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

litige: práv. parties en litigesporné strany

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

plus: la plus grande partienejvětší část

pour: partir pour Parisodjet do Paříže

adresát: partie prenanteekon. adresát

díl: en partiedílem

druh: catégories grammaticales, parties du discoursling. slovní druhy, druhy slov

horní: parties supérieures des voies respiratoiresanat. horní cesty dýchací

jednoduchý: comptabilité (en partie) simplejednoduché účetnictví

ledovec: Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.Je to jen špička ledovce.

liberální: parti libéralliberální strana

mimo: à part celamimo to

odděleně: faire chambre à partspát odděleně o páru

podíl: part d'héritagedědický podíl

pohlavní: parties sexuelles, organes génitauxpohlavní orgány/ústrojí

pokrokový: parti du mouvementpokroková strana

pravá: partir du pied droitvykročit pravou

pravicový: parti de droitepravicová strana

přihláška: adhésion à un partipřihláška do strany

přirození: parties génitales masculines/fémininesmužské/ženské přirození

příslušenství: parties communes (d'un appartement)společné příslušenství (bytu)

příslušnost: appartenance à un partistranická příslušnost

skupina: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

součást: faire partie intégrante de qqchbýt nedílnou součástí čeho

stranou: prendre qqn à partvzít si koho stranou

účetnictví: comptabilité en partie simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

agrární: parti agrarienagrární strana

ale: mais d'autre partale na druhé straně

cizina: partir pour l'étrangerodjet do ciziny

čeleď: faire partie de la famille des hominidéspatřit do čeledi hominidů

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

jet: Le train part à trois heures.Vlak jede ve tři hodiny.

laskavý: C'est très gentil de votre part.To je od vás velmi laskavé.

milý: C'est très gentil de votre part/à vous.To je od vás velice milé.

od, ode: à partir du premier janvierod prvního ledna

odjet: partir pour/de Lyonodjet do/z Lyonu

podvojný: comptabilité en partie doubleekon. podvojné účetnictví

pozdravovat: Salue qqn de ma part.Pozdravuj ode mne koho.

prázdniny: partir/être en vacancesjet na prázdniny/být na prázdninách

sám, sama, samo, samý: Elle est partie toute seule en vacances.Jela na dovolenou sama.

kapitola: C'est une affaire à part.To je kapitola sama pro sebe.

napřed: partir les pieds devantodejít nohama napřed zemřít

neslavně: partir sans tambour ni trompetteneslavně odejít

opustit: quitter ce monde, partir de ce mondeopustit tento svět