Hlavní obsah

parti [paʀti]

Podstatné jméno mužské

  1. strana politická i jináse mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho
  2. zisk, prospěch, užitektirer parti de qqchmít zisk z čeho, využít čeho
  3. postoj, rozhodnutíprendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký
  4. prendre parti pour/contre qqn postavit se za koho, proti komu
  5. parti pris předpojatost, zaujatost, zaujatý postoj

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

autre: d'autre partjinak

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

part: d'autre partmimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty

part: à partstranou, zvlášť, odděleně

part: à partqqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/co

part: à partoddělený

part: à partzvláštní, sám pro sebe

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

partie: en partiečástečně, zčásti, dílem

partie: faire partiede qqch být součástí čeho, náležet, patřit k čemu

partie: partiesčásti těla, orgány, partie

partie: prendre qqn à partieobořit se na koho, napadnout koho

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

part: avoir part à qqchmít podíl, podílet se na čem

part: faire part à deuxrozdělit se

part: Part à deux !Fifty fifty!

part: prendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čem

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

part: nulle partnikde

part: autre partjinde, jinam

part: quelque partněkde

partie: parties génitalesgenitálie

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

partir: faire partir un moteurspustit motor

partir: à partir de maintenantod teď

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

autre: Nous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

litige: práv. parties en litigesporné strany

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

part: cas à partzvláštní případ

partie: en grande partiez velké části

partie: en tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně

partir: partir à piedodejít pěšky

partir: partir en voitureodjet autem