Hlavní obsah

part [paʀ]

Podstatné jméno ženské

 1. podíl, díl, částavoir part à qqchmít podíl, podílet se na čemfaire part à deuxrozdělit sePart à deux !Fifty fifty!
 2. účastprendre part à qqchúčastnit se čeho, podílet se na čempour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám
 3. faire la part de qqch počítat s čím, přihlížet k čemu
 4. část, díl, kus
 5. strana, směrde part et d'autrez obou stran, na obou stranách
 6. d'autre part mimo to, kromě toho, ostatně na začátku věty
 7. příslovečné určení místanulle partnikdeautre partjinde, jinamquelque partněkde
 8. à part stranou, zvlášť, odděleně
 9. à part qqch/qqn vyjma, kromě koho/čeho, vyjímaje koho/coÀ part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.
 10. à part zast.oddělený
 11. à part zvláštní, sám pro sebecas à partzvláštní případ

Podstatné jméno mužské

 1. práv.novorozenec
 2. zast.vrh mláďat, slehnutí

Vyskytuje se v

autre: autre partjinde, jinam

part: faire la partde qqch počítat s čím, přihlížet k čemu

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

parti: prendre partipour/contre qqn postavit se za koho, proti komu

partie: en partiečástečně, zčásti, dílem

partir: à partir deod kdy, počínaje čím časově i místně

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

ça: à part çamimo to

chœur: faire partie des chœurszpívat ve sboru

chorale: faire partie d'une choralechodit do sboru, zpívat ve sboru

communiste: Manifeste du parti communisteKomunistický manifest

comptabilité: comptabilité simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

décès: faire-part de décèsúmrtní oznámení

décor: faire partie du décor= zapadat, splývat s okolím

double: comptabilité en partie doublepodvojné účetnictví

erreur: sauf erreur (de ma part)nemýlím-li se

fondateur: part de fondateurzakladatelský podíl

intégrant: partie intégrante de qqchnedílná součást čeho

nul: nulle partnikde

opposant: práv. partie opposanteprotistrana

prenant: partie prenantepříjemce, fin. zainteresovaná osoba na chodu společnosti

quelque: quelque partněkde, kdesi, někam, kamsi

quiconque: sans en faire part à quiconqueaniž to komukoliv oznámil

résidence: établir sa résidence (quelque part)usadit se (někde)

retour: partir sans esprit de retourodejít bez myšlenky na návrat

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

être: Il est temps de partir.Je čas k odchodu.

le, la: Partez, il le faut.Odejděte, je to nutné.

litige: práv. parties en litigesporné strany

nous: Partez sans nous.Odjeďte bez nás.

plus: la plus grande partienejvětší část

pour: partir pour Parisodjet do Paříže

scléroser (se): parti politique qui se sclérosepolitická strana, která kostnatí

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

venir: Il vient de partir.Právě odešel.

blague: blague à partžerty stranou

caisse: partir de la caissemít tuberu

famille: faire partie de la famillebýt členem rodiny o blízkém příteli ap.

fou: Čím větší parta, tím větší psina.Plus on est de fous, plus on rit.

fumée: partir en fuméerozplynout se, zmizet jako pára nad hrncem

fusée: partir comme une fuséevystřelit jako raketa rychle odejít

java: partir en javavyrazit na flám

meuble: hovor. faire partie des meublespatřit k inventáři

pet: hovor. Il est parti comme un pet.Vypařil se.

reculons (à): aller quelque part à reculonsjít někam s nechutí

servir: Rien ne sert de courir, il faut partir à point.Pozdě bycha honit.

trompette: partir sans tambour ni trompettezmizet po anglicku, vytratit se

zéro: (re)partir de zéro(znovu) začí(na)t od nuly

adresát: partie prenanteekon. adresát

díl: en partiedílem

druh: catégories grammaticales, parties du discoursling. slovní druhy, druhy slov

horní: parties supérieures des voies respiratoiresanat. horní cesty dýchací

jednoduchý: comptabilité (en partie) simplejednoduché účetnictví

ledovec: Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.Je to jen špička ledovce.

liberální: parti libéralliberální strana

mimo: à part celamimo to

odděleně: faire chambre à partspát odděleně o páru

podíl: part d'héritagedědický podíl

pohlavní: parties sexuelles, organes génitauxpohlavní orgány/ústrojí

pokrokový: parti du mouvementpokroková strana

pravá: partir du pied droitvykročit pravou

pravicový: parti de droitepravicová strana

přihláška: adhésion à un partipřihláška do strany

přirození: parties génitales masculines/fémininesmužské/ženské přirození

příslušenství: parties communes (d'un appartement)společné příslušenství (bytu)

příslušnost: appartenance à un partistranická příslušnost

skupina: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

součást: faire partie intégrante de qqchbýt nedílnou součástí čeho

stranou: prendre qqn à partvzít si koho stranou

účetnictví: comptabilité en partie simple/en partie doublejednoduché/podvojné účetnictví

věc: préparer ses affaires pour partirnachystat si věci na cestu

veřejný: procureur , partie publiquepráv. veřejný žalobce prokurátor

vykročit: partir du pied droitvykročit pravou nohou

zlé: prendre/tourner qqch en mal/mauvaise partvykládat si ve zlém co

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

agrární: parti agrarienagrární strana

ale: mais d'autre partale na druhé straně

cizina: partir pour l'étrangerodjet do ciziny

čeleď: faire partie de la famille des hominidéspatřit do čeledi hominidů

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

jet: Le train part à trois heures.Vlak jede ve tři hodiny.

laskavý: C'est très gentil de votre part.To je od vás velmi laskavé.

milý: C'est très gentil de votre part/à vous.To je od vás velice milé.

od, ode: à partir du premier janvierod prvního ledna

odjet: partir pour/de Lyonodjet do/z Lyonu

podvojný: comptabilité en partie doubleekon. podvojné účetnictví

pozdravovat: Salue qqn de ma part.Pozdravuj ode mne koho.

prázdniny: partir/être en vacancesjet na prázdniny/být na prázdninách

sám, sama, samo, samý: Elle est partie toute seule en vacances.Jela na dovolenou sama.

zahraničí: partir à l'étrangerodjet do zahraničí

zvednout se: Il est temps de partir.Je na čase se zvednout. a jít

kapitola: C'est une affaire à part.To je kapitola sama pro sebe.

napřed: partir les pieds devantodejít nohama napřed zemřít

neslavně: partir sans tambour ni trompetteneslavně odejít

opustit: quitter ce monde, partir de ce mondeopustit tento svět

urvat: se tailler la part du lionurvat nejvíc ze zisku ap.

žert: plaisanterie à partžerty stranou