Hlavní obsah

grand [gʀɑ̃]

Vyskytuje se v

complet: au (grand) completv plném počtu

écart: grand écartrozštěp taneční krok

flot: à (grands) flots(velkým) proudem

garçon: grand garçonvelký chlapec

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.

grand-chose: pas grand-chosenic zvláštního, nic moc

grand-peine: à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka

hypoglosse: (nerf grand) hypoglossepodjazykový nerv

magasin: grand magasinobchodní dům

masse: (grande) massede qqch většina čeho

matin: de bon/grand matinbrzy ráno, časně z rána

pompe: en grande pompes velkou okázalostí

renfort: à grand renfortde qqch s použitím velkého množství čeho

surface: grande surfacevelkoprodejna, velkoplošná prodejna hypermarket ap.

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

bleu: la grande bleue= Středozemní moře

bouffe: grande bouffevelká žranice

chariot: Grand ChariotVelký vůz souhvězdí

circulation: voie à grande circulationhlavní silnice

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

distance: franchir une grande distancepřekon(áv)at velkou vzdálenost

duc: grand ducvýr velký

écoute: heure de grande écoutehlavní vysílací čas

esquisser: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

feu: cuire à feu doux/à grand feuvařit na mírném/prudkém ohni

frais: à grands fraiss velkými výlohami, přen. těžce, draho, draze

homme: grand hommevelikán, velký muž duševně

instance: tribunal de grande instancesoud první instance

lama: grand lama, dalaï-lamadalajlama

maman: grand-maman, bonne-mamanbabička

monde: grand mondehorních deset tisíc

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

objectif: objectif à grand angleširokoúhlý objektiv

opéra: grand opéra, opéra sérieuxvážná opera, opera seria

pardon: Grand pardon, jour du Pardonžidovský svátek Jom Kipur

peine: avec peine, à grand-peineobtížně, namáhavě, ztěžka, stěží

route: grande routehlavní silnice

seigneur: en (grand) seigneurvelkopansky, jako velký pán

spectacle: à grand spectaclevýpravný

standing: de grand standingkomfortní, luxusní, přepychový byt ap.

style: de grand stylevelkorysý, velkého stylu

trait: přen. à grands traitszhruba, v hrubých rysech

uniforme: en grand uniformeve slavnostní uniformě

utilité: être d'une grande utilité à qqnbýt komu velmi užitečný

arête: grande arête rybí páteř

déployer: déployer un grand courageprokázat velkou odvahu

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

partie: en grande partiez velké části

plus: plus grandvětší

air: prendre de grands airsdělat se důležitým, tvářit se důležitě

cœur: de bon cœur, de grand cœur, de tout cœurz celého srdce

dieu: jurer ses grands dieuxpřísahat při bohu

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

grand-duc: faire la tournée des grands-ducs= vyrazit na tah do luxusních podniků

jour: exposer qqch au grand jourvynést co na světlo

largeur: hovor. dans les grandes largeurspořádně

ligne: dans ses grandes lignesv hlavních rysech

petit: Les petits ruisseaux font les grandes rivières.Z potůčků potoky, z potoků řeky.

plat: mettre les petits plats dans les grandsuspořádat královskou hostinu

public: grand publicširoká veřejnost

vitesse: à la vitesse grand Vbleskově, bleskovou rychlostí

voyage: faire le grand voyageodebrat se na věčnost

babička: grands-parents babička a dědeček

bože: Grand Dieu !Ach Bože!

čest: faire un grand honneur à qqnprokázat komu velkou čest

čínský: Grande Muraille de Chinearchit. Čínská zeď

člověk: homme grandvelký člověk

dělitel: le plus grand commun diviseurnejvětší společný dělitel

dráha: montagnes russes, grand huit horská dráha

dům: grand magasin obchodní dům

firma: grandes firmes multinationalesvelké nadnárodní firmy

holka: C'est une grande gosse.To už je velká holka. iron.

jasný: grand jour jasný den

letní: vacances d'été, grandes vacances letní prázdniny

množství: en grande quantité ve velkém množství

Morava: Grande-Moravie hist. Velká Morava

národ: (période des) grandes invasions hist. stěhování národů

obchodní: grand magasin obchodní dům

odpor: avoir une grande répugnance pour qqchmít velký odpor k čemu

okázalost: en grand apparats velkou okázalostí

panoramatický: objectif grand angulairepanoramatický objektiv

plachta: grand-voile ráhnová plachta

plátno: grand écran široké plátno

poloha: en hautes/grandes altitudesve vyšších polohách

pompa: en grand apparats velkou pompou

posezení: faire une grande lampée de qqchvypít co na posezení

prádlo: forte/grande lessive ob. velké prádlo

příležitost: grandes occasionsvýjimečné příležitosti společenského života

rabín: grand rabbin vrchní rabín

stěhování: grandes invasions, invasions barbareshist. stěhování národů

stydký: petites/grandes lèvres (de la vulve)malé/velké stydké pysky

širokoúhlý: objectif à grand angleširokoúhlý objektiv

široký: grand public široká veřejnost

škola: grande école, école supérieure, universitévysoká škola

šlechta: grande noblessevyšší šlechta

úžas: à notre (grande) stupeurk našemu (velkému) úžasu

věčnost: trépasser, passer de vie à trépas, faire le grand voyageodebrat se na věčnost

velký: Grand Chariot Velký vůz souhvězdí

veřejnost: grand public široká veřejnost

vír: remous d'une grande villevír velkoměsta

všechen, všechna, všechno: dans le plus grand secretve vší tajnosti

výnosný: être d'un grand/bon/meilleur rapportbýt velmi výnosný

vysoký: marée haute, grande marée vysoký příliv

vytřeštit: ouvrir grand les yeux, écarquiller les yeuxvytřeštit oči

vzdálenost: franchir une grande distancepřekon(áv)at velkou vzdálenost

zdravý: grand air zdravý vzduch

zhruba: esquisser à grands traitszhruba načrtnout

zvěř: grand gibier vysoká zvěř

dokořán: ouvrir grandotevřít dokořán

klasika: écouter de la grande musiqueposlouchat klasiku

lehce: avoir une grande facilité d'élocutionlehce se vyjadřovat

muset: Il doit être grand maintenant.Už musí být velký.

nadživotní: statue plus grande que naturesocha v nadživotní velikosti

nastražit: ouvrir grand les yeuxnastražit oči

nespočet: un grand nombre de demandesnespočet žádostí

silnice: route principale, grande route hlavní silnice

stejně: Il est aussi grand que vous.Je stejně velký jako vy.

výběr: grand choix de produitsvelký výběr zboží

zrovna: Il est aussi grand que son père.Je zrovna tak vysoký jako otec.

boží: tirer qqch au grand jourexpr. vytáhnout co na světlo boží