Hlavní obsah

monde [mɔ̃d]

Vyskytuje se v

monde: au mondena svět(ě)

beau: beau mondevznešená společnost

champion: champion du mondemistr světa

coupe: coupe du mondesvětový pohár

création: depuis la création du monde(už) od stvoření světa

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

moquer: Vous vous moquez du monde !To je vrchol!

phénoménal: monde phénoménalsvět jevů

pour: pour tout l'or du mondeza nic na světě

toit: toit du mondestřecha světa Pamír

tout: tout le mondevšichni (lidé), každý

usage: avoir l'usage du mondeumět se chovat ve společnosti

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

séduire: Son projet a séduit tout le monde.Jeho plán všechny okouzlil.

balcon: hovor. Il y a du monde au balcon.Ta má ale kozy. velká ňadra

envoyer: envoyer qqn dans l'autre monde, fam. envoyer qqn ad patresposlat koho na onen svět

expédier: expédier qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

guerre: vivre en guerre avec tout le mondebýt na válečné noze se všemi

refaire: refaire le mondepředělat svět

renversé: C'est le monde renversé.To je svět naruby.

venir: venir au mondepřijít na svět, narodit se

celý: monde entiercelý svět

cesta: tour du mondecesta kolem světa

dítě: mettre un enfant au mondepřivést dítě na svět porodit

div: les Sept Merveilles du mondesedm divů světa

hodně: beaucoup de mondehodně lidí

kolem: tour du mondecesta kolem světa

kroupa: orge mondéječné kroupy

mapa: carte du mondemapa světa

mezi: fréquenter le mondechodit mezi lidi

mistr: champion du mondemistr světa

množství: le monde, du mondemnožství lidí

na: venir au mondepřijít na svět

onen: envoyer qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

pozemský: ce bas mondepozemský svět vezdejší

řemeslo: le plus vieux métier du mondenejstarší řemeslo

společnost: beau mondelepší společnost

statek: mépriser les biens de ce mondepohrdat světskými statky

svět: champion du mondemistr světa

femme: femme du mondežena z velkého světa

šampionát: mondial , championnat du mondesvětový šampionát

třetí: Tiers(-)Mondetřetí svět

ukazovat se: se produire dans le mondeukazovat se ve společnosti

zrak: au vu et au su de tout le mondepřed zraky všech

když: Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.

co: Depuis que le monde est monde.Co svět světem stojí.

horní: le grand mondehorních deset tisíc

koza: Il y a du monde au balcon.Ta má kozy.

lidé: fréquenter le mondechodit mezi lidi

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

obletět: La nouvelle a fait le tour du monde entier.Zpráva obletěla celý svět.

opustit: quitter ce monde, partir de ce mondeopustit tento svět

poslat: envoyer qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

předělat: On ne refait pas le monde.Svět nepředěláš.

přivést: donner le jour à un enfant, mettre un enfant au mondepřivést na svět dítě

tam: Tout le monde doit y passer.pořek. Musíme tam všichni.

vykřičet: crier qqch au mondevykřičet co do světa

zbořit se: Ce ne sera pas la fin du monde.Svět se nezboří.