Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na povrchu) sur, dans, àna náměstí/ulicisur la place/dans la ruena zemipar terre
 2. (na určitém místě) à, dansna horáchà la montagnena internetusur Internetna záchoděà la toilette
 3. (na povrch ap.) sur, àpoložit knihu na stůlmettre un livre sur la table
 4. (k cíli) à, en, dansjet na Slovenskoaller en Slovaquiejít na poštualler à la postejet na horyaller à la montagnepřijít na světvenir au mondevzít koho/co na vědomíprendre qqn en considération
 5. (směrem k) surDívá se na ni.Il la regarde.
 6. (o dosahu) àbýt na dosah (ruky)être à portée de la main
 7. (jak daleko ap.) àJděte až na konec ulice.Allez jusqu'au bout de la rue.dojít na konec světaarriver au bout du monde
 8. (jakým způsobem) à, surjet na plný plynfiler à plein gazpracovat na plný úvazektravailler à temps pleinna požádánísur demandena úkor čehoau détriment de qqch
 9. (s použitím něčeho) àhrát na pianojouer du pianovidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeuxprodávat na dluhvendre à crédit
 10. (poměr na jednotku) surtisíc eur na osobumille euros par tête/personne
 11. (při umocnění) àna druhou/třetíau carré/cube
 12. (výsledek děje) àrozdrtit na prachréduire en poussièrepromoknout na kůžiêtre trempé jusqu'aux os
 13. až na (vyjádření výjimky) koho/co sauf, excepté qqn/qqch
 14. (určení okamžiku) àna začátku/konciau début/à la fin
 15. (doba trvání) pourpráce na týdentravail m pour une semaineNa jak dlouho?Pour combien de temps ?
 16. (časová hranice) surTáhne mu na třicet.Il va sur ses trente ans.
 17. uvádí předmět u sloves, užívá se předložka podle vazby slovesapracovat na slovníkutravailler sur un dictionnairetrvat na svémpersistervěřit na ježíškacroire au père Noël
 18. (směřování za účelem)na shledanouau revoirna příkladpar exemplemít na vybranouavoir le choixvzít si koho/co na starostprendre qqn/qqch en charge
 19. (nacházet se, chystat se ap.) en, à
 20. pour, àna lačnoà jeun

Vyskytuje se v

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

air: à l'air librena čerstvém vzduchu

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

américain: vedette américaine= divadelní nebo filmová hvězda, která přichází na scénu před hlavní hvězdou

application: application d'un enduit sur un murnanesení nátěru na zeď

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

appréciation: laisser une décision à l'appréciation de qqnponechat rozhodnutí na čí úvaze

aspect: au premier aspectna první pohled

baccalauréat: préparer le baccalauréatpřipravovat se na maturitní zkoušku

baiser: baiser de paixpolibek na usmířenou

bas: bas à varices= zdravotní punčochy na křečové žíly

bicyclette: aller à bicyclettejezdit na kole

boîte: boîte aux lettrespoštovní schránka na ulici, schránka na dopisy v domě

bord: À bord !Na palubu!

bout: au bout de qqchna konci čeho

bretelle: robe à bretellesšaty na ramínka

brillant: brillant à lèvreslesk na rty

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

caserne: être à la casernebýt na vojně

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

cent: un cent mètresběh na sto metrů

cent: hovor. (à) cent pour centstoprocentně, stoprocentní, na sto procent

cerveau: tumeur au cerveaunádor na mozku

chaîne: chaîne de sûretéřetěz na dveřích bezpečnostní

chaîne: Sur quelle chaîne ?Na kterém programu?

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

chaise: faire de la chaise longueodpočívat na lehátku

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

chariot: chariot alsacien= kolébka na kolečkách

chasse: chasse aux sorcièreshon na čarodějnice

cheval: faire du chevaljezdit na koni

cible: tirer à la ciblevystřelit na terč

à: à la campagnena venkově

abondant: pays abondant en vinzemě bohatá na víno

aliter: alité depuis des annéesuž léta upoutaný na lůžko

aller: aller à chevaljet na koni

allocation: allocations familialesrodinné přídavky, přídavky na děti

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

arrêt: descendre au prochain arrêtvystoupit na příští zastávce

assaillir: assaillir une forteressezaútočit na pevnost

asseoir: asseoir qqn sur le trônedosadit koho na trůn

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

attaquer: L'aviation ennemie nous attaque.Útočí na nás nepřátelské letectvo.

atteindre: atteindre le sommetdorazit na vrchol

attendre: attendre un busčekat na autobus

augmenter: augmenter de volumenabývat na objemu

avorter: Elle s'est fait avorter.Šla na potrat.

baiser: baiser qqn au frontpolíbit koho na čelo

balèze: Il est balèze en maths.Je machr na matiku.

battre: battre qqn à plate(s) couture(s)porazit koho na hlavu, roznést koho na kopytech

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

brûler: brûler un feu rouge(pro)jet na červenou

ceci: à ceci près que...na to, že...

changer: changer qqn de postepřeložit koho na jiné místo

château: les châteaux de la Loirezámky na Loiře

château: mener une vie de châteaužít si jako na zámku

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

abîme: toucher le fond de l'abîmesáhnout si na dno

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

acte: dont acteskončeno a podepsáno závěr protokolu, bereme na vědomí

actif: avoir qqch à son actifmít co na kontě

amazone: monter en amazone= sedět bokem při jízdě na koni

amener: amener de l'eau au moulin de qqnhnát vodu na čí mlýn

apogée: être à l'apogéebýt na vrcholu

ardent: être sur des charbons ardentsbýt jako na trní

argile: colosse aux pieds d'argileobr na hliněných nohách

article: à l'article de la mortna smrtelném loži

assis: être assis entre deux chaisessedět na dvou židlích

assistance: donner son assistance à qqnpřispět komu na pomoc

autel: placer qqn sur un autelpostavit koho na piedestal

automatique: hovor. C'est automatique.To je na beton.

avoir: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

azimut: dans tous les azimutsna všechny strany

baisse: fin. être en baisseztrácet na ceně, klesat

balle: La balle est dans votre camp.Je to na vás., Je řada na vás.

bandeau: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

basque: hovor. s'accrocher aux basques de qqndržet se koho za šos(y), nehnout se od koho na krok

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

bifteck: hovor. gagner son bifteckvydělávat si na živobytí

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.