Hlavní obsah

si [si]

Spojka

 1. -li, jestli(že), kdyby, kdyžpřed il,ils se stahuje na s'Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.
 2. kdybynereálná podmínkaSi j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.
 3. même si i kdyby
 4. při porovnáváníIl se conduit comme s'il était mon père.Chová se, jako by byl můj otec.
 5. vyjadřuje eventualituEt si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.
 6. kéž by, kdyby
 7. v ustálených spojeníchs'il vous plaîtprosím (vás), račteSi je ne me trompe.Nemýlím-li se.Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.
 8. si ce n'est... ne-li...
 9. si ce n'est que... na to, že...

Podstatné jméno mužské neměnné

Příslovce

 1. ano v odpovědi na zápornou otázkuIl ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.que si, vieilli si faitale ano
 2. takpřed přídavným jménem nebo příslovcem
 3. si bien que tak/do míry, že...
 4. si... que jakkoli, , i kdyby sebe-

Podstatné jméno mužské neměnné

 • h nota, si solmizační slabika

Vyskytuje se v

après: ci-aprèsdále v textu

ci: de-ci de-làpo obou stranách, tam i tady

ci: par-ci par-làtu a tam, sem tam, místy

dessous: ci-dessousníže, dole v textu

dessus: ci-dessusvýše v textu

encore: si encore, encore sikdyby aspoň

éprouver: éprouver siověřit, jestli..., zjistit, jestli...

gésir: ci-gîtzde leží/odpočívá na náhrobku

joint: ci-jointv příloze, přiložený

peu: si peu que+ subj. ať sebeméně, i když jen trochu

scie: scie musicalepila hudební nástroj

scie: en dents de sciezubatý horský hřeben ap., nepravidelný

scie: poisson sciepiloun ryba

seulement: si seulementalespoň, hovor. aspoň

tant: si tant est que...+subj. jestliže vůbec

à: semblable à qqchpodobný, podobající se čemu

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

abonnement: souscrire un abonnement à qqchpředplatit si co, abonovat se na co

abstinence: faire abstinencedržet půst, postit se

ce: ce... -citenhle(ten)

celui-ci: celui-ci - celui-làtento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

ci: ci-annexé, ci-inclus, ci-jointpřiložený, v příloze

ci: ce... -ci, cet... -citento

ci: cette...-citato

ci: ces... -citito, tyto

ci: celui-cionen, tam(hle)ten

ci: celle-ciona, tam(hle)ta

ci: ceux-cioni, tam(hle)ti

ci: celles-ciony, tam(hle)ty

ci: ci-aprèsdále

ci: ci-contrenaproti, vedle na stránce

ci: ci-dessousníže, dále

ci: ci-dessusvýše

circulaire: scie circulairecirkulární pila, hovor. cirkulárka

comme: comme sijakoby

inclus: ci-inclus/ci-inclusev příloze, přiložený

même: même quand, même si, si mêmei kdyby, i když

par: par-ci, par-làsem tam, tu a tam

scie: scie à chaîne/moteur/arc/onlget/chantournerřetězová/motorová/oblouková/pokosová/lupenková pila

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

accaparer: accaparer le pouvoiruchvátit moc, zmocnit se vlády

accent: avoir l'accent italienmít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukem

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

accompagner: accompagner un maladestarat se o umírajícího

accompagner: accompagner une viande de légumespodávat maso se zeleninou

accord: Ils se sont mis d'accord.Dohodli se.

additionner: additionner le vin d'eaupřimíchat vodu do vína, smíchat víno s vodou

après: voyez ci-aprèsviz dále

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

comme: hovor. comme ci comme çajakžtakž ani dobře, ani špatně

crier: Il crie comme si on l'écorchait.Křičí, jako by ho na nože bral.

abîme: toucher le fond de l'abîmesáhnout si na dno

accus: recharger les accusdobít si baterky obnovit síly

accuser: Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

de: de-ci de-làpo obou stranách

faire: hovor. Je le connais comme si je l'avais fait.Znám ho jako své boty.

fer: Croix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísaha

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

lard: ne pas savoir si c'est du lard ou du cochonnemít o tom ani páru

paix: Si tu veux la paix, prépare la guerre.Chceš-li mír, připravuj válku.

refaire: Si c'était à refaire !Kdyby se to dalo změnit!

sérieux: si pas sérieux s'abstenirjen vážné nabídky v inzerátu

kotoučový: kotoučová pilascie circulaire

ležet: Zde leží... na náhrobkuCi-gît..., Ici repose...

motorový: motorová pilařetězová tronçonneuse , obecně scie motorisée

náhodou: kdyby náhodoupro případ juste au cas où, kdyby snad si par hasard

okružní: tech. okružní pilascie circulaire

pila: tech. řetězová pilascie à chaîne

pila: tech. motorová pilascie à moteur

pila: tech. oblouková pilascie à arc

pilka: tech. ruční pilkapetite scie à main, égoïne

příloha: v přílozeen annexe, ci-joint

řetězový: tech. řetězová pilascie à chaîne(tte)

udělání: Je to jako z udělání.C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

být: Byl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám.Si j'ai du temps, je t'appelle.

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu...Si je l'avais su à l'avance...

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

možná: Pokud možná ještě dnes.Encore aujourd'hui si (c'est) possible.

nahoře: nahoře zmíněnýmentionné ci-dessus

ono: Ono to není tak jednoduché!C'est pas si simple (que ça) !

plést se: Jestli se nepletu.Si je ne me trompe.