Hlavní obsah

mauvais [mɔvε ou movεˌ εz]

Vyskytuje se v

conscience: mauvaise consciencešpatné svědomí

drôle: mauvais drôledareba

fichu: mal fichunachcípaný, na huntě

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

herbe: mauvaise herbeplevel

humeur: mauvaise humeuršpatná nálada

mal: pas maldost dobře

marquer: marquer mal(u)dělat špatný dojem

pire: le pire, la pire, les piresnejhorší

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

point: mal en pointve špatném stavu

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

sujet: mauvais sujetmizera, rošťák

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

volonté: mauvaise volontézlá vůle, neochota

aloi: de mauvais aloinejakostní, nekvalitní

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

élevé: un mal élevénevychovanec

escient: à mauvais escientzlovolně, neuváženě

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fortune: mauvaise fortunenešťastná náhoda, smůla, neštěstí

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

gorge: mal à la gorgebolení v krku

habitude: mauvaise habitudezlozvyk

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nourri: mal-nourri podvyživený člověk

odeur: mauvaise odeur, odeur désagréablezápach

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

usage: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

détruire: détruire les mauvaises herbesvyhubit plevel

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

qui: qui pis esta co je horšího

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

réussir: réussir malšpatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést se

sentir: sentir mauvaispáchnout, zapáchat

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

augure: être de bon/mauvais augurebýt dobrou/špatnou předzvěstí

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

cheveu: avoir mal aux cheveuxmít kocovinu

chien: avoir un mal de chienzkusit jako pes

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

colère: La colère est mauvaise conseillère.Hněv je špatný rádce.

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

dormir: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

éviter: On a évité le pire.Zabránili jsme nejhoršímu.

graine: mauvaise grainepěkné kvítko, kvítko z čertovy zahrádky

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

pendre: dire pis que pendre de qqnzle koho pomlouvat

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

procédé: user de bons/mauvais procédés à l'égard de qqnjednat s kým zdvořile/nezdvořile