Hlavní obsah

mauvais [mɔvε ou movεˌ εz]

Vyskytuje se v

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

conscience: mauvaise consciencešpatné svědomí

drôle: mauvais drôledareba

fichu: mal fichunachcípaný, na huntě

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

herbe: mauvaise herbeplevel

humeur: mauvaise humeuršpatná nálada

mal: pas maldost dobře

mal: pas malhodně, dost

mal: pas malde qqn/qqch celkem dost, hodně koho/čeho

mal: de mal en pisčím dál tím hůř(e)

mal: faire malà qqn působit bolest komu

mal: se faire malublížit si

marquer: marquer mal(u)dělat špatný dojem

pire: le pire, la pire, les piresnejhorší

pire: le pire(to) nejhorší

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

pis: le pis(to) nejhorší

pis: au pis allerv nejhorším (případě), při nejhorším

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

point: mal en pointve špatném stavu

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

sujet: mauvais sujetmizera, rošťák

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

volonté: mauvaise volontézlá vůle, neochota

aloi: de mauvais aloinejakostní, nekvalitní

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

élevé: un mal élevénevychovanec

escient: à mauvais escientzlovolně, neuváženě

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fortune: mauvaise fortunenešťastná náhoda, smůla, neštěstí

fortune: faire contre mauvaise fortune bon cœurumět snášet rány osudu, smířit se s osudem

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

gorge: mal à la gorgebolení v krku

habitude: mauvaise habitudezlozvyk

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mal: (Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.

mal: bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

mal: mal de mermořská nemoc

mal: mal de l'airletadlová nemoc

mal: mal du paysstesk po domově

mal: prendre (du) malonemocnět

mal: avoir du mal à faire qqchmít potíže udělat co

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nourri: mal-nourri podvyživený člověk

odeur: mauvaise odeur, odeur désagréablezápach

point: être mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

usage: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

bien: bien mieux/piremnohem lépe/hůře

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

détruire: détruire les mauvaises herbesvyhubit plevel

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

mal: J'ai mal à qqch.Bolí mě co.

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

nourri: bien/mal nourridobře/špatně živený

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

pire: C'est de pire en pire.Je to čím dál horší.

pis: Qui pis est.A co horšího.

qui: qui pis esta co je horšího

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

réussir: réussir malšpatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést se

sentir: sentir mauvaispáchnout, zapáchat

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

tant: Tant pis pour toi.Tím hůř pro tebe., Tvoje škoda.

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

augure: être de bon/mauvais augurebýt dobrou/špatnou předzvěstí

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

cheveu: avoir mal aux cheveuxmít kocovinu

chien: avoir un mal de chienzkusit jako pes

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

colère: La colère est mauvaise conseillère.Hněv je špatný rádce.

contre: faire contre mauvaise fortune bon cœursmířit se se zlým osudem

dormir: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.Tichá voda břehy mele.

éviter: On a évité le pire.Zabránili jsme nejhoršímu.

graine: mauvaise grainepěkné kvítko, kvítko z čertovy zahrádky

mal: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

meilleur: être unis pour le meilleur et pour le pirestát při sobě v dobrém i zlém

pendre: dire pis que pendre de qqnzle koho pomlouvat