Hlavní obsah

passé [pɑse]

Podstatné jméno mužské

  1. minulostpassé d'une villehistorie města
  2. ling.minulý časpassé composéminulý čas složený, perfektum složenépassé simpleminulý čas jednoduchý, perfektum jednoduché

Předložka

  • po časově, za místně

Přídavné jméno

  1. minulý, uplynulýparticipe passépříčestí minuléinfinitif passéinfinitiv minulý
  2. přezrálý meloun
  3. vybledlý, zašlý o barvě ap.passé de modevyšlý z módy, staromódní, nemoderní

Vyskytuje se v

outre: passer outrejít dále, pokračovat, přejít

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

passé: par le passév minulosti, dříve

passer: laisser passerqqn/qqch pustit, nechat projít koho/co, propouštět co světlo ap.

antérieur: passé antérieurpředminulý čas

bac: passer le bacudělat maturu

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

couleur: passer par toutes les couleursstřídat všechny barvy rozčilením

crible: passer au cribleprosévat

dominer: dominer ses passions(z)krotit své vášně

fil: passer au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

mot: mot de passeheslo

par: passer par la têtejít hlavou

silence: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

sujétion: sujétion aux passionspodléhání vášním

tamis: passer au tamisprosít

temps: passer son temps à (faire) qqchtrávit čas čím

tête: Faites-le passer en tête.Pusťte ho dopředu.

triompher: triompher des passionskrotit vášně

asservir: asservir ses passionszkrotit své vášně

assurer: Sa conduite passée nous assure de l'avenir.Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.

bachot: passer le bachotudělat maturu

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

mauvais: passer un mauvais quart d'heurezažít horké chvíle

permis: passer son permisudělat řidičák

que: Que se passe-t-il ?Co se děje?

récent: ling. passé récentblízká minulost

régner: régner sur ses passionsovládat své vášně

simple: passé simplejednoduchý minulý čas

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

bride: lâcher la bride à ses passionspopustit uzdu svým vášním

casser: Tout passe, tout lasse, tout casse.Všechno má svůj konec.

casserole: hovor. passer à la casserolebýt v rejži, muset podržet o ženě donucené k souloži

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

corps: Il faudra me passer sur le corps.(Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

éponge: passer l'éponge sur qqchpřejít, smazat co

goût: faire passer à qqn le goût du painsprovodit koho ze světa, poslat koho na onen svět

jeunesse: Il faut que jeunesse se passe.Ať se mládí vydovádí.

lettre: hovor. passer comme une lettre à la postelehce strávit, jít jako po másle, lehce projít o potravinách i přen.

peigne: passer au peigne findůkladně prohledat

perte: passer qqch par profits et pertespovažovat co za ztracené

proverbe: passer en proverbestát se příslovečným

quart: passer un mauvais quart d'heureprožít nepříjemnou chvilku

rampe: passer la rampe= mít úspěch v divadle ap.

savon: passer un savon à qqnsetřít koho, vyhubovat komu

surmultiplié: passer la surmultipliéerozjet se na plné obrátky, zabrat

čas: présent /passé /futur čas přítomný/minulý/budoucí

čin: passer à l'actionpřistoupit k činu

heslo: mot de passe, mdp , clé d'accèsvýp. přístupové heslo

hotel: hôtel de passehodinový hotel

hranice: franchir/passer la frontièrepřejít/přejet/překročit hranice

chuť: faire passer à qqn l'envie de qqchnechat komu zajít chuť do čeho, na co

komise: passer devant un jurypředstoupit před komisi

lhůta: passé ce terme...po uplynutí této lhůty...

minulý: participe passéling. příčestí minulé

mistr: passer maître dans qqchstát se mistrem v čem

mlčení: passer qqch sous silencepřejít co mlčením

nechat: faire passer à qqn l'envie de qqchnechat komu zajít chuť na co

odkaz: legs du passéodkaz minulosti

opozice: passer à l'oppositionpřejít do opozice

perfektum: passé composéperfektum složené

povšimnutí: passer inaperçuzůstat bez povšimnutí

prohlídka: passer la visite médicalepodstoupit lékařskou prohlídku

projít: passer inaperçuprojít nezpozorován

projíždět: passer sans s'arrêterprojíždět bez zastavení

pryč: Il est huit heures passées.Je osm pryč.

předat: passer la parole à qqnpředat komu slovo

přehled: passer qqch en revuepodat přehled čeho

přejít: passer à l'oppositionpřejít do opozice

přes, přese: passer une nuitzůstat přes noc

příčestí: participe passé/présentpříčestí minulé/přítomné

příležitost: laisser passer une occasionpropást příležitost

přístupový: mot de passepřístupové heslo

dít se: Qu'est-ce qui se passe ?Co se děje?

kolem: Elle est passée à côté de nous.Přešla kolem nás.

minulost: dans le passév minulosti

okolo: passer près de qqn/qqchjít okolo koho/čeho

okraj: remarque en passantpoznámka na okraj

přehlídka: faire/passer une revue de qqchuspořádat přehlídku čeho

překročit: passer la frontièrepřekročit hranice

riviéra: passer ses vacances sur la Côte d'Azurstrávit dovolenou na Riviéře

sám, sama, samo, samý: Cela passera tout seul.To přejde samo.

stát se: Qu'est-ce qui s'est passé ?Co se stalo?

svůj, svá, své, svoje: Passe ton chemin.Jdi si po svém.

čáry: Passez muscade !Čáry máry fuk!

kudla: passer sur le billardhovor. jít pod kudlu

mazat: passer de la pommade à qqnmazat komu med kolem pusy

meteor: passer comme un météorezazářit jako meteor

myš: Pas un chat ne passerait.Ani myš by tam neproklouzla.

napadat: Qu'est-ce qui te prend ?, Qu'est-ce qui te passe par la tête !expr. Co tě napadá!

nevděk: La fête passée, adieu le saint.Nevděk světem vládne.

nůž: hovor. monter/passer sur le billardjít pod nůž

pec: passer sa vie dans ses pantouflesexpr. sedět za pecí

popustit: lâcher la bride à ses passionspopustit uzdu svým vášním

pouť: passer de vie à trépas, faire le grand voyagepřen. skončit svou pozemskou pouť

proklouznout: Une souris ne passerait pas.Neproklouzne ani myš.

protlouct se: avoir beaucoup de peine à passer son baccalauréatprotlouct se k maturitě

přehnat se: passer comme un ouraganpřehnat se jako velká voda

přecházet: passer qqch sous silencepřecházet co mlčením

štafeta: passer le flambeau à qqnpředat komu štafetu

šťárat (se): fouiller dans le passépřen. šťárat se v minulosti

štěkat: Les chiens aboient, la caravane passe.Psi štěkají, karavana jde dál.