Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) que(při stejném podmětu) de +inf.Nebál se, že zmešká vlak.Il n'avait pas peur de rater le train.
  2. (vyj. způsob, prostředek)dá se vyjádřit pomocí gerundia
  3. (protože) parce que

Částice

  1. (navázání na sdělení) as-tu ditKolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) pas vrai ?, n'est-ce pas ?, c'est pas ça ?
  3. (pochvala) commeŽe je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !
  4. hovor.(podiv) commentŽe se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

Vyskytuje se v

dospět: arriver à la conclusion que..dospět k závěru, že..

jistý: Il est sûr que...Jisté je, že...

mimo: outre que...mimo to, že...

pod, pode: à/sous condition que...pod podmínkou, že...

podotknout: Il faut remarquer que +subj.Nutno podotknout, že...

šuškat: Le bruit court que...Šušká se, že...

upřít: Il est indéniable que...Nedá se upřít, že...

výjimka: à ceci près que...s výjimkou toho, že...

vyjít: Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...Vyšlo najevo, že...

způsob: de (telle) sorte que...takovým způsobem, že...

ano: Je crois que oui.Myslím, že ano.

div: Il a failli/manqué de se noyer.Div že se neutopil.

jasný: Il est clair que...Je jasné, že...

jít: Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...Jde o to, že...

lítost: J'ai le regret de vous annoncer...S lítostí Vám oznamuji, že...

litovat: Je suis désolé de vous avoir fait attendre.Lituji, že jsem vás nechal čekat.

mrzet: Je regrette que...Mrzí mě, že...

myslet: Je crois que oui.Myslím, že ano.

nikoli: Je crois que non.Myslím, že nikoliv.

obtěžovat: Excusez-moi de vous déranger.Promiňte, že vás obtěžuji.

omluvit: Excusez-moi de vous déranger.Omluvte mě, že vyrušuji.

prominout: Excusez-moi de vous déranger.Promiňte, že ruším.

rušit: Excusez-moi de vous déranger.Promiňte, že (vás) ruším.

sám, sama, samo, samý: Tu vois toi-même que...Sám vidíš, že...

sice: J'ai bien dit que... mais...Řekl jsem sice, že..., ale...

vyplývat: Il s'ensuit que..., Il en résulte que...Z toho vyplývá, že...

vyrušovat: J'espère ne pas vous déranger.Doufám, že nevyrušuji.

vzhledem k: Étant donné que..., Vu que...Vzhledem k tomu, že...

zaručit: Je peux vous garantir que...Mohu vám zaručit, že...

zlobit se: Excusez-moi de vous déranger, mais...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

že: Il n'avait pas peur de rater le train.Nebál se, že zmešká vlak.

doufat: J'espère bien y arriver.Doufám, že se mi to podaří.

hezký: Le plus joli de l'affaire est que...Nejhezčí na tom je, že...

holub: Il attend que les alouettes lui tombent toutes rôties dans le bec.Čeká, že mu budou pečení holubi létat do huby.

hovno: Il ne se prend pas pour une merde.Myslí, že jeho hovno nesmrdí.

hrát: À d'autres !přísl. Povídali, že mu hráli.

moudrost: Il se croit le sage.Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).

počítat: Elle fait la sainte nitouche.Tváří se, že neumí do pěti počítat.

probudit: Un bruit à réveiller les morts.Rámus, že by probudil i mrtvého.

ne: non quene že by