Hlavní obsah

pas [pɑ]

Podstatné jméno mužské

 1. krokà chaque pasna každém kroku, každou chvílipas à paskrok za krokem, co noha nohu mine
 2. faux pas klopýtnutí, chybný krokfaux pas přen. faux pas
 3. šlápota, stopa, šlépějretourner sur ses pasvrátit se stejnou cestouarriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kommarcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách
 4. krok vzdálenost
 5. (vojenský) krok
 6. přednostcéder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.
 7. průsmyk, soutěska, (mořská) úžina
 8. přen.úskalí, ošemetná situace
 9. pas de la porte práh
 10. rozteč, krok, vinutí

Příslovce

 1. nespolu se zápornou částicí ne označuje záporCe n'est pas que +subj....Ne že by...Il n'y a pas de quoi.Není zač.
 2. nesamostatně bez záporky nePourquoi pas ?Proč ne?pas encoreještě ne

Vyskytuje se v

autrement: pas autrementnijak zvlášť nepříliš

ciller: ne pas cillerani nemrknout, nehnout brvou

doute: il n'y a pas de doutenení pochyb

encore: pas encoreještě ne

être: N'est-ce pas ?Že ano?

grand-chose: pas grand-chosenic zvláštního, nic moc

grand-chose: un/une pas grand-chosebudižkničemu

mal: pas maldost dobře

mal: pas malhodně, dost

mal: pas malde qqn/qqch celkem dost, hodně koho/čeho

masse: pas des massesmoc ne, nic moc, žádná sláva

passe: mot de passeheslo, voj. ohlas druh hesla

possible: pas possiblenemožný, šílený

sitôt: pas de sitôtne tak brzy, hned tak ne

tarir: ne pas tarirneustále mluvit

tout: pas du toutnaprosto/vůbec ne

trop: pas tropmoc ne

un: pas un(e)ani jeden/jedna, žádný

ça: Pas de ça!To ne!

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

chance: Pas de chance !Smůla!

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

décolérer: ne pas décolérernevycházet ze zlosti

doubler: doubler le paspřid(áv)at do kroku

douter: à n'en pas douterbezpochyby, beze vší pochyby

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se má dobře, Ten si žije.

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

gloire: iron. Ce n'est pas la gloire.Není to žádná sláva.

hésitant: pas hésitantnejistý krok

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

longtemps: il n'y a pas longtempsnedávno

mal: (Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

marque: marques de pas/de roues de voitureotisky šlépějí/kol automobilu

mélancolie: hovor. ne pas engendrer la mélancolienezkazit žádnou legraci

mot: mot de passeheslo

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

œil: ne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očí

passe: être en passe de faire qqchmít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemu

pouvoir: Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

prière: Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.

prière: Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

quitter: Ne quittez pas !Nezavěšujte! telefon

redoublé: pas redoublézrychlený krok

sou: ne pas avoir le sounemít ani vindru

tellement: hovor. pas tellementmoc ne

tellement: pas tellement... que +subj.ne tak..., aby

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

terrible: pas terriblenic moc, žádná sláva, průměrný

tôt: pas de si tôthned tak ne, ne tak brzy

vrai: hovor. Pas vrai ?Že jo?

vrai: hovor. C'est pas vrai !To není možné!, To snad ne!

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

allonger: allonger le paspřid(áv)at do kroku

avoir: Il n'y a pas de quoi.Není zač. odpověď na děkuji

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

cause: Il n'y a pas d'effet sans cause.Vše má svůj důvod,.

coller: riz qui ne colle pasrýže, která se nelepí

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

compte: Le compte n'y est pas.Výpočet není správný.

conduire: conduire les pas de qqnvést čí kroky

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

conseiller: Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.

constituer: Cela ne constitue pas un engagement.To není závazek.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

de: avancer d'un paspostoupit o krok

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř

doute: Il n'y a pas l'ombre d'un doute.Není na tom ani stín pochyb.

douter: ne pas se douter de qqchnemít ani tušení o čem

facturer: Cet article n'a pas été facturé.To zboží nebylo vyfakturováno.

faire: faire un pasudělat krok

fignoler: Ce n'est pas la peine de fignoler.Nemá cenu se s tím piplat.

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

grave: Ce n'est pas grave !To nevadí!, To nic není!

hésiter: Il n'a pas hésité une seconde.Ani na vteřinu nezaváhal.

logique: C'est pas logique !To není normální!

masse: Il n'y en a pas des masses.Moc jich tam není.

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Není to tak zlé.

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Na tom není nic špatného.

ne: Je ne le veux pas.Nechci to.

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

pardonner: maladie qui ne pardonne pasnemoc, která nikoho neušetří