Hlavní obsah

avoir [avwaʀ]

Vyskytuje se v

a: Anota a

a: Aampér

air: avoir l'airvypadat

assez: avoir assez de qqchmít čeho dost

assez: en avoir assez de qqn/qqchmít dost koho/čeho být unaven

avantage: avoir avantage à faire qqchbýt tak laskav a, laskavě udělat co

beau: avoir beaufaire qqch marně dělat co

besoin: avoir besoin de qqn/qqchpotřebovat koho/co

bon: avoir qqn à la bonnedržet na koho, být s kým zadobře

cours: avoir coursbýt v oběhu

doute: il n'y a pas de doutenení pochyb

droit: avoir le droit defaire qqch mít právo udělat co

égard: eu égard àqqch vzhledem, s přihlédnutím k čemu, se zřetelem, s ohledem na co

honte: avoir hontede qqn/qqch stydět se za koho/co

impression: avoir l'impressionmít dojem

intention: avoir l'intention defaire qqch mít v úmyslu (u)dělat co

lieu: avoir lieukonat se

lieu: avoir lieu defaire qqch mít důvod dělat co

loin: il y a lointo je dálka, přen. to je velký rozdíl

lourd: avoir la main lourdemít pádnou ruku

marre: en avoir marrede qqn/qqch mít koho/čeho dost/plné zuby

peur: avoir peurpour qqn mít strach o koho, de qqn/qqch mít strach z koho/čeho

plein: plein aux aszazobaný, prachatý

prise: avoir prisesur qqn/qqch mít (silný) vliv na koho/co, mít moc nad kým/čím, ovládat koho/co

qualité: avoir qualité pourqqch, faire qqch být oprávněn(ý) k čemu

raison: avoir raisonmít pravdu, být v právu

redire: avoir à redire à qqchvytknout co, najít na čem chybu

tendance: avoir tendance à faire qqchmít sklon(y) k čemu

tort: avoir tortnemít pravdu, být na omylu, mýlit se

tort: avoir tort de fairedělat chybu, že...

trouillomètre: avoir le trouillomètre à zéromít plný gatě, být posranej až za ušima

trouver: se trouver être/avoirshodou okolností být/mít

usage: avoir l'usagede qqch vládnout čím

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

affaire: avoir affaire à qqnmít s kým co do činění

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

allure: avoir fière allurechovat se hrdě

amitié: avoir de l'amitié pour qqnmít koho v lásce, být komu nakloněn

application: application de l'ensemble A vers l'ensemble Bzobrazení množiny A na množinu B

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

aspiration: avoir de nobles aspirationsmít vznešené touhy

berlue: avoir la berluemít vidiny

bougeotte: avoir la bougeottebýt pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.

bouton: avoir des boutonsmít pupínky hlavně o akné

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

caisse: avoir une caissebýt ožralý

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

cesse: n'avoir (point) de cesse que...neustat, dokud ne...

chance: avoir de la chancemít štěstí

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

chargé: avoir l'estomac chargémít těžký žaludek

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

chose: Il a quelque chose.Něco mu je.

chose: Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.

classe: avoir de la classebýt vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidech

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

confiance: avoir confiance en qqn/qqch, faire confiance à qqn/qqchmít důvěru v koho/co, důvěřovatkomu/čemu

connaissance: avoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čím

couleur: avoir de belles couleursmít krásnou barvu pleti

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

coutume: avoir coutume de faire qqchmít ve zvyku dělat co

crevasse: avoir des crevasses aux mainsmít popraskané ruce

dalle: avoir la dallemít hlad

déférence: avoir de la déférence pour qqnmít úctu ke komu

démangeaison: avoir une démangeaison de faire qqchmít sto chutí (u)dělat co

dépit: avoir du dépitmít zlost

devers: avoir qqch par-devers soimít co při sobě

dignité: avoir de la dignitémít svou důstojnost

don: avoir le don de la parolemít dar výřečnosti

double: double asdvě jedničky v dominu

embarrassé: avoir l'estomac embarrassémít zkažený žaludek

embonpoint: avoir tendance à l'embonpointmít sklon k tloustnutí

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

envie: avoir envie de qqn/qqchmít chuť na koho/co, toužit po kom/čem

épais: avoir des doigts épaismít tlusté prsty

équité: avoir le sens de l'équitémít smysl pro spravedlnost

esprit: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

esprit: avoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumu

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

esprit: avoir un esprit largebýt velkorysý

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

estime: avoir de l'estime pour qqnvážit si koho

facile: avoir la parole facilebýt výmluvný

faconde: avoir de la facondemít (dobrou) vyřídilku