Hlavní obsah

don [dɔ̃]

Podstatné jméno mužské

  1. dar, darovánífaire un don à qqndát dar, darovat komu
  2. nadání, dar, vlohyavoir le don de la parolemít dar výřečnosti

Podstatné jméno mužské

  • don španělský titul

Vyskytuje se v

abstrait: dans l'abstraitabstraktně

attente: dans l'attente de qqchv očekávání čeho

bain: être dans le bainbýt zapletený, být namočený, být vtažen do něčeho

bâton: mettre des bâtons dans les rouesà qqn házet komu klacky pod nohy

cirage: être dans le cirageničemu nerozumět, být z toho jelen, být v šoku

commerce: dans le commercena trhu

course: être dans la coursebýt informován, vědět jak na to

crainte: dans la crainte de, par crainte de, crainte deqqch ze strachu, z obavy z čeho

dent: à belles dentss chutí

dos: dans le dosna zádech

entrée: entrée dans/àvstup, vstoupení do strany ap.

fleur: à/dans la fleur deqqch v rozkvětu, v rozpuku čeho

grincement: grincement de dentsskřípání zubů, zármutek, bol

grincer: grincer des dents(za)skřípat zuby i přen.

idéal: dans l'idéalv ideálním případě

immédiat: dans l'immédiatv nejbližší budoucnosti, brzy

intention: dans l'intention defaire qqch za účelem čeho

lointain: dans le lointainv dáli, v dálce

mesure: dans la mesure deqqch v mezích čeho

mouscaille: être dans la mouscaillebýt v rejži

plein: en plein sur/danspřesně, právě, navlas

scie: en dents de sciezubatý horský hřeben ap., nepravidelný

secret: dans le secret, en secretv tajnosti, ve skrytu, v ústraní

suite: dans la suitepozději, poté

temps: dans le temps/au temps/du temps oùkdyž, kdysi, svého času

vape: être dans les vapesbýt pod parou opilý

verre: verre à dentskelímek na čištění zubů

abstinence: vivre dans l'abstinencežít střídmě

acception: dans toute l'acception du termev plném slova smyslu

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

avenir: dans un proche avenirv blízké budoucnosti

besoin: être dans le besoinmít nouzi, strádat

brosse: brosse à dentskartáček na zuby

but: avoir un but dans la viemít v životě cíl

carnassier: (dent) carnassièretrhák zub šelem

cas: dans le cas contrairev opačném případě

charge: prendre en charge qqn/qqch dans un véhiculenaložit koho/co do vozu

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

complot: tremper dans un complotnamočit se do spiknutí

corps: entrer dans l'eau jusqu'au milieu du corpsvejít do vody až po pás

creux: dans le creux de la mainv hrsti

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

dépendance: être dans la dépendance de qqnbýt závislý, záviset na kom

désespoir: se plonger dans le désespoirpropadat beznaději, upadat do zoufalství

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

déveine: être dans la déveinemít smůlu

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

don: faire un don à qqndát dar, darovat komu

draguer: draguer dans les boîtesbalit na diskotékách

embarras: mettre qqn dans l'embarraspřivést koho do úzkých

ensemble: dans l'ensemblevcelku, celkem

espace: regarder dans l'espacedívat se do prázdna

esprit: dans un esprit de qqchv duchu čeho

froc: faire dans son frocnadělat si do gatí strachy

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

gorge: avoir une boule dans la gorgemít knedlík v krku

goût: dans le goût...ve stylu...

grâce: iron. être dans les bonnes grâces de qqnbýt v přízni u koho, těšit se čí přízni

heure: dans une heureza hodinu po uplynutí

histoire: se fourrer dans une sale histoirenamočit se do špinavé záležitosti

immixtion: immixtion dans la vie privée de qqnzasahování do soukromého života koho

impossibilité: mettre qqn dans l'impossibilité de faire qqchznemožnit komu co

instant: dans un instantza chvilku, za chvíli

intégrité: dans son intégritéúplný, absolutní

intérêt: agir dans l'intérêt de qqnjednat v čím zájmu

intervalle: dans l'intervallemezitím

intrusion: faire intrusion dans une sociétévetřít se do společnosti

inverse: dans l'ordre inversev opačném pořadí

jeune: être jeune dans le métierbýt začátečníkem v oboru

lapin: avoir des dents de lapinmít zuby jako králík

lieu: dans ce lieutady, na tomto místě

lit: mourir dans son litzemřít přirozenou smrtí

manuel: práv. don manueldar(ování) z ruky do ruky

mêler: mêler qqn dans ses propospomlouvat koho

mentir: Il ment comme un arracheur de dents.Lže až se mu od huby práší.

mœurs: entrer dans les mœursstát se zvykem

monter: monter dans un taxinastoupit do taxi

nager: nager dans la joiepřekypovat radostí

noyer: noyer une révolte dans le sangkrvavě potlačit vzpouru

obligation: se voir/se trouver/être dans l'obligation de faire qqchbýt povinen/nucen co udělat

plonger: plonger dans ses penséespohroužit se do myšlenek

prolongement: dans le prolongement de qqch, en prolongementv prodloužení čeho, v návaznosti na co

rang: admettre qqn dans ses rangspřijmout koho do svých řad

rapport: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

réfrigérateur: mettre qqch dans le réfrigérateurdát co do ledničky

région: dans nos régionsv našich končinách

régularité: régularité dans le travailpravidelné pracovní tempo

absolu: dans l'absoluabsolutně, povšechně bez přihlédnutí k okolnostem

bída: plonger qqn dans la misèreuvrhnout koho do bídy

bláto: s'empêtrer dans la bouezapadnout do bláta

bohatství: nager dans l'opulenceoplývat bohatstvím

bolavý: J'ai mal à la dent.Mám bolavý zub.

cit: être constant dans ses affectionsbýt stálý ve svých citech

časově: localiser (dans le temps)časově určit

deprese: être dans un état d'abattement profondbýt ve stavu hluboké deprese

diktát: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

dopoledne: dans la matinéeběhem dopoledne

hanba: vivre dans l'opprobrežít v hanbě

hladina: taux d'alcool dans le sanghladina alkoholu v krvi

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

hodina: dans une heureza hodinu po uplynutí

hodinový: dans le sens inverse des aiguilles d'une montreproti směru hodinových ručiček

hrst: dans le creux de la mainv hrsti

hvězda: lire qqch dans les étoilesčíst co ve hvězdách

chvíle: dans un instant, v průběhu en un instantza chvíli

jih: dans le sud de l'Europena jihu Evropy

jistý: dans une certaine mesuredo jisté míry

kartáček: brosse à dentszubní kartáček

kaše: être dans la panadebýt v pěkné kaši

koutek: dans un coin du cœurv koutku srdce

krok: être dans le ventdržet krok s módou

křivý: dents tordueskřivé zuby

lačně: mordre à belles dentslačně kousat

léto: dans la fleur de l'âgev nejlepších letech

meditace: se plonger dans la méditationponořit se do meditace

mez: dans les limites du possiblev mezích možností

mezera: lacunes dans les connaissancesmezery ve vědomostech

milost: être dans les bonnes grâces de qqnbýt u koho v milosti

míra: dans une certaine mesure, jusqu'à un certain pointdo určité míry

mladý: de mon temps, dans mon jeune tempsza mých mladých let

mlčet: être muet comme la tombe, ne pas desserrer les dentsmlčet jako hrob

mléčný: dents de laitanat. mléčné zuby

mnoho: dans de nombreux casv mnoha případech

moudrost: dent de sagessezub moudrosti

možnost: dans la mesure de ses possibilitésv rámci jeho možností

mravně: tomber dans l'abjectionmravně klesnout

nahnat: être dans ses petits souliers, canermít nahnáno

nacházet se: se trouver dans le voisinage de qqchnacházet se v sousedství čeho

nedostatek: vivre dans la pauvretéžít v nedostatku

některý: dans certains paysv některých zemích

nemenší: dans une non moindre mesurev nemenší míře

nestřežený: dans un moment d'inattentionv nestřeženém okamžiku

neznámo: pas dans l'inconnukrok do neznáma

nitro: en/dans son for intérieurve vlastním nitru

normální: être dans la normebýt normální

nouze: être dans le besoinbýt v nouzi

obava: dans la crainte de qqchz obavy z čeho

očekávání: dans l'attente de qqn/qqchv očekávání koho/čeho

okamžik: dans un instantza okamžik

onen: envoyer qqn dans l'autre mondeposlat koho na onen svět

opačný: dans l'ordre inversev opačném pořadí

čistit: se brosser les dentsčistit si zuby

dávat: Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?Co dávají v kině?