Hlavní obsah

dire [diʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch à qqn říci, povědět, pravit komu cosans mot direbeze slov(a), mlčkyà vrai direpo pravdě řečenodire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plicC'est le moins qu'on puisse dire.To přinejmenším.
  2. se dire říci si sám sobě
  3. on dirait que člověk by řekl, že
  4. à qqn de faire qqch říct komu, aby udělal co
  5. přednést, (za)recitovat, (za)deklamovat repliku ap.
  6. se dire říkat se používat se v řeči
  7. qqch vyjádřit písemně, říct co v knize ap.Pour ainsi dire.Abych tak řekl.Comme qui dirait.Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.

Vyskytuje se v

autrement: autrement ditjinak řečeno

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

dire: se direříci si sám sobě

dire: diresslova, tvrzení

être: c'est-à-direto jest, totiž, vlastně

on: on-dit, qu'en-dira-t-onpomluva, klep

proprement: proprement ditpřesně řečeno, v pravém slova smyslu

qui: comme qui diraittak říkajíc

aventure: dire la bonne aventure à qqnvěštit komu osud

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

ce: ce disant, ce faisanta přitom

dérision: dire qqch par dérisionříci co s posměchem

drôlerie: dire des drôleriesvyprávět vtipy

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

façon: On peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...

injure: dire des injuresnadávat

méchanceté: dire des méchancetéspomlouvat, mít jedovaté poznámky

mot: en disant ces motsse slovy

pensée: dire sa penséevyslovit své mínění

rien: sans rien direbeze slova

sans: sans mot direbeze slova

si: Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.

vrai: à dire (le) vrai, à vrai direpo pravdě řečeno, abych pravdu řekl(a)

bien: Eh bien ! Qu'en dites-vous ?Tak co tomu říkáte?

comme: comme on ditjak se říká

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

donc: hovor. Dis donc !No teda!

falloir: Il faut vous dire que...Musím vám říct, že...

ouf: Il n'a pas eu le temps de dire ouf.Nestačil ani hlesnout.

que: Que ne le disiez-vous ?Proč jste to neřekl(a)?

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

adieu: dire adieu à qqchrozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát se

amen: dire amen à tout ce que dit qqnpobožně souhlasit se vším, co kdo říká

aussitôt: aussitôt dit, aussitôt faita je to (hotovo), hned jak se řeklo, tak se udělalo

avenir: L'avenir (nous) le dira.Budoucnost ukáže.

bientôt: Cela est bientôt dit.To se lehce řekne.

chose: Chose dite, chose faite.Co se řekne, to se splní.

consentir: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

fleur: Dis-le avec des fleurs.Řekni to květinou.

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

oreille: dire qqch à qqn à l'oreillepošeptat komu co do ouška

pendre: dire pis que pendre de qqnzle koho pomlouvat

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

vérité: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

doslech: savoir qqch par ouï-direznát co jen z doslechu

jinak: autrement ditjinak řečeno

mlčení: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

nesmysl: dire/raconter des insanités/absurdités/sornettesvykládat nesmysly

noc: dire bonne nuit à qqndát komu dobrou noc

posměch: dire qqch par dérisionříci co s posměchem

pravý: par excellence, proprement ditv pravém slova smyslu

řeč: Cela va sans dire.To je bez řeči.

samozřejmý: Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.To je samozřejmé.

skutečnost: en réalité, vlastně pour ainsi direve skutečnosti

slovo: proprement ditv pravém slova smyslu přesně řečeno

vykládat: dire des insanitésvykládat nesmysly

zvaný: soi-disant...tak zvaný...

: Dis-lui de m'appeler.Řekni mu, ať mi zavolá.

co: Qu'est-ce que cela veut dire ?Co to znamená?

francouzsky: Comment le dit-on en français ?, hovor. On le dit comment en français ?Jak se to řekne francouzsky?

hlesnout: ne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufterani nehlesnout

jak: On le dit comment en français ?Jak se to řekne francouzsky ?

jemu: Ne le lui dis pas.Jemu to neříkej.

mi: Dis-le-moi.Řekni mi to.

mu: Ne le lui dis pas.Neříkej mu to.

mysl: Qu'est-ce que vous voulez dire ?Co máte na mysli?

on, ona, ono: C'est facile à dire...Ono se snadno řekne...

prosím: Vous dites ? Je n'ai pas compris.Prosím? Nerozuměl jsem.

sice: J'ai bien dit que... mais...Řekl jsem sice, že..., ale...

svůj, svá, své, svoje: Dis ton opinion.Řekni svůj názor.

ten, ta, to: Qu'est-ce que tu en dis ?Co ty na to?

ti: Qui te l'a dis (à toi) ?Kdo ti to řekl?

vysvětlit: Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?

znamenat: Que veut dire ce mot ?Co to slovo znamená?

že: Combien as-tu dit que vous étiez ?Kolik že vás bylo?

děvče: soit dit entre nousmezi námi děvčaty

kdesi: Il a dit bien des choses.Říkal kdesi cosi.

ainsi: pour ainsi direabych tak řekl(a), takřka, jaksi

mlátit: parler sans avoir rien à diremlátit prázdnou slámu planě mluvit

nalít: dire la plus pure vérité à qqnnalít komu čistého vína

nit: dire pis que pendre de qqnnenechat na kom nit suchou

pravda: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí

říct: Le temps de dire ouf.Než bys řekl švec.

souhlasit: Qui ne dit mot consent.pořek. Kdo mlčí, souhlasí.

švec: le temps de dire oufnež bys řekl švec

určitě: Vous m'en direz des nouvelles.Určitě (mi) to pochválíte.

zapsat: Tiens-toi le pour dit !, Note-le sur tes tablettes !hovor., expr. Zapiš si to za uši!