Hlavní obsah

mi

Zájmeno

  • me(samostatně) moiŘekni mi to.Dis-le-moi.

Vyskytuje se v

figue: nemastný neslaný, ani takový ani makovými-figue, mi-raisin

mie: vůbec ne, ani trochune... mie

mise: režie, výpravamise en scène

mi-temps: na půl úvazkuà mi-temps

œuvre: realizace, uskutečněnímise en œuvre

place: umístění, usazení, uloženímise en place

pli: vodová ondulacemise en plis

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

ce: Ce me semble.Zdá se mi., Myslím.

chose: Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

concerner: En ce qui me concerne...Co se mě týká...

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

lourd: J'ai l'estomac lourd.Je mi těžko od žaludku.

manière: En voilà des manières !To jsou mi ale způsoby!

même: moi-mêmejá sám

mettre: Nikdy jsem tam nevkročil.Je n'y ai jamais mis les pieds.

mien: Vložil jsem do toho kus své práce.J'y ai mis du mien.

moi: L'État, c'est moi.Stát jsem já. výrok, který je připisován Ludvíkovi XIV.

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

préserver: Le ciel m'en préserve !Bůh (mě od toho) uchovej!, Chraň Bůh!

rouleau: natáčka na vlasyrouleau à mise en plis

soi: un autre soi-mêmedruhé já

soussigné: je soussignéjá, níže podepsaný

travail: práce na poloviční/částečný úvazektravail à mi-temps/à temps partiel

voix: polohlasněà mi-voix

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

accord: Dohodli se.Ils se sont mis d'accord.

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

assourdir: Tu m'assourdis les oreilles.Já z těch tvých řečí ohluchnu.

auprès: Venez vous asseoir auprès de moi.Sedněte si vedle mě.

aveugler: Le soleil m'aveugle.Slunce mě oslňuje.

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

coller: Il m'a collé son chien pendant les vacances.Vrazil mi na prázdniny svého psa.

combler: Cela me comble de joie.To mě naplňuje radostí.

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

confondre: Son insolence me confond.Jeho drzost mě zaráží.

connaître: Vous ne me connaissez pas encore.Ještě mě neznáte.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

eau: J'ai l'eau à la bouche.Sbíhají se mi sliny.

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

en: Donnez-m'en six.Dejte mi jich šest.

envahir: Le sommeil m'envahit.Jde na mne spaní.

épargner: Épargnez-moi vos explications.Ušetřete mě vašeho vysvětlování.

être: C'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.

excuser: Veuillez excuser mon retard.Promiňte mi mé zpoždění.

faire: Faites-moi un café.Udělejte mi kávu.

froid: J'ai froid.Je mi chladno.

laisser: Bon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

mal: J'ai mal à qqch.Bolí mě co.

parce que: Parce que je le vaux bien.Protože já za to stojím.

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

plus: moi non plusjá také ne, ani já

préoccuper: Son avenir me préoccupe.Jeho budoucnost mi dělá starosti

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

rendre: J'ai envie de rendre.Je mi na zvracení., Chce se mi zvracet.

rôder: kniž. La mort rôde autour de moi.Smrt mě obchází.

sommeil: J'ai sommeil.Chce se mi spát.

souffler: Laissez-moi le temps de souffler.Nechte mě chvíli vydechnout.

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

après: Après moi, le déluge !Po mně potopa!

basket: hovor. Lâche-moi les baskets.Dej mi pokoj.

bleu: Tu me prends pour un bleu !Máš mě za blbce?

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

chaussure: J'ai trouvé chaussure à mon pied.To mi vyhovuje.

cher: Il me le payera cher.To mi draze zaplatí.

confiance: Faites-moi confiance.Věřte mi.

examen: obviněnímise en examen

aplikace: aplikace ověřené teoriemise en application d'une théorie éprouvée

bolet: J'ai mal à qqch.Bolí mě co.

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

hrb: Fiche(z)-moi la paix.Vlez(te) mi na hrb.

chtít se: J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.Chce se mi dělat co.

láhev: stáčení do lahvímise en bouteilles

poloviční: práce na poloviční úvazektravail à mi-temps

postavení: práv. postavení koho mimo zákonmise de qqn hors la loi

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

praxe: použití zákona v praximise en application d'une loi

těšit: Enchanté.Těší mě.

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

vazba: být ve vazběêtre (mis) en détention

vodorovný: usazení do vodorovné polohymise à niveau

vodový: vodová ondulacemise en plis

žaludek: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

aktualizace: provést aktualizaci softwaruprocéder à la mise à jour du logiciel

ale: C'était pas moi, mais lui.Nebyl jsem to já, ale on.

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

: Dis-lui de m'appeler.Řekni mu, ať mi zavolá.

blbě: J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.Je mi blbě.

brát: (Je suis) d'accord.Já to beru.

břicho: J'ai mal au ventre.Bolí mě břicho.

být: J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi zima/hanba/do pláče.

cesta: Pourriez-vous me montrer le chemin ?Mohl byste mi ukázat cestu?

dobře: Je ne me sens pas bien.Není mi dobře.

dojít: Je suis tombé en panne d'essence.Došel mi benzín.

fuk: Ça m'est égal.Je mi to fuk.

hlava: J'ai mal à la tête.Bolí mě hlava.

hnusit se: Cela me dégoûte.To se mi hnusí.

hodněkrát: Elle m'a plusieurs fois aidé(e).Hodněkrát mi pomohla.

horko: J'ai chaud.Je mi horko.

chladno: J'ai froid.Je mi chladno.

chybět: Tu me manques.Chybíš mi.

jak: toi aussi bien que moijak ty, tak já

jedno: Ça m'est égal., Je m'en balance.Je mi to jedno.

jít: Suivez-moi.Pojďte se mnou.

krk: J'ai mal à la gorge.Bolí mě v krku.

kručet: Mon estomac crie famine.Kručí mi v žaludku.

líbit se: Je le/la trouve beau/belle.Líbí se mi.

líto: Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqnJe mi líto koho/čeho.

loupat: J'ai mal aux genoux.Loupe mě v kolenou.

malý: Les chaussures me sont petites.Boty jsou mi malé.

mě, mne: Il m'a trahi.Zradil mě.

mi: Dis-le-moi.Řekni mi to.

mně: Viens chez moi.Přijď ke mně.

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

moct: Pourriez-vous m'aider ?Mohl byste mi pomoci?

mrzet: Je regrette que...Mrzí mě, že...

nanic: Cela me soulève le cœur., Cela m'écœure.Je mi z toho nanic.

něco: Achète-moi quelque chose à manger.Kup mi něco k jídlu.

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

nevadit: Ça ne me gêne/dérange pas.To mně nevadí.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

než: plus âgé que moistarší než já

omluvit: Excusez-moi de vous déranger.Omluvte mě, že vyrušuji.

pochcat se: C'est à se pisser dessus.Já se z toho pochčiju!

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.

pomoct: Pouvez-vous m'aider ?Můžete mi pomoci?

pozdravovat: Salue qqn de ma part.Pozdravuj ode mne koho.

prominout: Excusez-moi !Promiňte (mi)!

předbíhat se: Ma montre avance.Hodinky se mi předbíhají.

: Je suis...Já jsem...