Hlavní obsah

plus

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

  1. (znaménko) plus m
  2. hovor.(výhoda, klad) plus m, avantage m

Příslovce

  1. (vyjadřuje sčítání) plus
  2. (označení kladné hodnoty) plus

Vyskytuje se v

autant: d'autant plustím víc(e)

bas: plus basníže, dále v textu

haut: plus hautvýše v textu

jamais: ne... jamais plus, ne... plus jamaisuž nikdy, nikdy víc

non: non plustaké ne zápor k aussi

plaire: s'il vous plaîtprosím (vás)

plaire: s'il te plaîtprosím tě

plaire: se plairelíbit se sám sobě, být se sebou spokojený

plaire: se plairelíbit se, mít v sobě zalíbení navzájem

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

rien: rien de plus, rien de moinsnic víc, nic míň přesně tolik

tant: tant et plushodně, mnoho, často

tard: le plus tardnejpozději

tard: plus tardpozději

tôt: plus tôtdříve v dřívější hodinu

tôt: le plus tôt...(co) nejdříve

tôt: au plus tôt(co možná) nejdříve

cran: un cran plus hauto stupínek výš

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

jamais: jamais plusuž nikdy

plaire: Ce qu'il vous plaît.Co chcete.

plaire: Ce qui vous plaît.Co se vám líbí.

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

possible: le plus vite possibleco nejrychleji

possible: le plus tôt possibleco nejdříve

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

raison: à plus forte raisontím spíše

si: s'il vous plaîtprosím (vás), račte

souvent: le plus souventnejčastěji

tout: plus du toutuž vůbec ne

vite: au plus viteco nejrychleji

vous: S'il vous plaît.Prosím vás.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

assez: plus qu'assezvíc než dost

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

grand: rendre plus grandzvětšit

le, la: les plus beauxnejkrásnější

ne: Il n'est plus là.Už tu není.

ou: Maintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.

ou: plus ou moinsvíce méně

petit: rendre plus petitzmenšit

pouvoir: Je n'en peux plus.Už nemůžu.

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

radis: Je n'ai plus un radis.Nemám ani vindru.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

co: co nejdřívele plus tôt possible

čas: čas předminulýplus-que-parfait

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

dost: víc než dostplus qu'assez

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

léto: v nejparnějším létěau (plus) fort de l'été

méně: více či méněplus ou moins

milovat: milovat co nade všeaimer qqch plus que tout

minus: plus minusplus ou moins

navíc: důvod navícraison de plus

odklad: bez dalšího odkladusans plus de délai

pozdě: nejpozdějiau plus tard

aby: Aby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

dřív: o hodinu dřívune heure plus tôt

již: Již neprší.Il ne pleut plus.

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

mluvit: Mluvte hlasitěji.Parlez plus fort.

moment: Moment, prosím!Un moment, s'il vous plaît !

nadživotní: socha v nadživotní velikostistatue plus grande que nature

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

něco: o něco pozdějiun peu plus tard

než: starší než jáplus âgé que moi

než: více než stoplus de cent

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

platit: Platím! na číšníkaL'addition, s'il vous plaît !

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

dřív: Čím dříve, tím lépe.Le plus tôt sera le mieux.

důkladně: ještě důkladnějide plus belle

fígl: znát všechny možné fíglehovor. avoir plus d'un tour dans son sac

hezký: Nejhezčí na tom je, že...Le plus joli de l'affaire est que...