Hlavní obsah

pouvoir [puvwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. faire qqch moci, moct, umět, dokázat co být s to/schopen, mít schopnost...On ne peut pas tout avoir.Nemůžeme mít všechno.on ne peut mieuxbezvadněon ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně
  2. (faire) qqch moci udělat co
  3. qqch sur qqch moci udělat co s čím
  4. n'en pouvoir mais/plus nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.Je n'en peux plus.Už nemůžu.

Sloveso neosobní

  • vyjadřuje pravděpodobnost, přibližnost obsahu výpovědi, předpoklad mluvčíhoIl peut arriver que...Může se stát, že...Il se peut que...Je možné, že...Il se peut que +subj..Je možné, že..., Možná, že...Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

Vyskytuje se v

plus: co (možná) nejvíce, nadmíruon ne peut plus

pouvoir: už nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.n'en pouvoir mais/plus

puis: a pak, a potomet puis

absolu: absolutní mocpouvoir absolu

absorbant: absorpční schopnostpouvoir absorbant

achat: kupní sílaekon. pouvoir d'achat

détournement: zneužití pravomocidétournement de pouvoir

dire: To přinejmenším.C'est le moins qu'on puisse dire.

façon: Obecně můžeme říci...On peut dire, d'une façon générale...

judiciaire: soudní pravomocpouvoir judiciaire

pouvoir: kupní síla, koupěschopnostekon. pouvoir d'achat

prendre: chopit se mociprendre le pouvoir

réglementaire: nařizovací mocpouvoir réglementaire

si: Dá-li se to tak říct.Si on peut dire.

accaparer: uchvátit moc, zmocnit se vládyaccaparer le pouvoir

concentrer: soustředit mocconcentrer les pouvoirs

dédoubler: Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zarázJe ne peux pas me dédoubler.

détenir: mít mocdétenir le pouvoir

exercer: vykonávat moc, vládnoutexercer un pouvoir

ficher: Kašle na to, co se může stát.Il se fiche de ce qui peut arriver.

lien: Můžeš mi dát link na to video?Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?

peut-être: (dost) možná, že...peut-être (bien) que...

porter: přivést koho k mociporter qqn au pouvoir

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

se: Je možné, že...Il se peut que...

supporter: Už ho nemůže vystát.Il ne peut plus le supporter.

confetti: S tím si můžete tak akorát vytřít zadek!hovor. Vous pouvez en faire des confettis !

demain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.

encadrer: nesnášet kohohovor. ne pas pouvoir encadrer qqn

four: Nelze být na dvou místech zároveň.On ne peut être à la fois au four et au moulin.

jeunesse: Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

lendemain: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

mieux: skvěle, úžasně, perfektněon ne peut mieux

moulin: Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.On ne peut être à la fois au four et au moulin.

nom: Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.

on: Nedá se lépe.On ne peut mieux.

peinture: Nemohu ho ani vystát.hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.

remballer: Ať mě ušetří těch svých komplimentů., Ať si nechá ty své komplimenty.Il peut remballer ses compliments.

rogner: oklestit pravomoci shromážděnírogner les pouvoirs d'une assemblée

sentir: nemoci koho ani cítithovor. ne pas pouvoir sentir qqn

co: stůj co stůjadvienne que pourra

kupní: kupní sílapouvoir d'achat

moc: z moci úředníconformément aux pouvoirs conférés, d'office

pravomoc: zneužití pravomocidétournement de pouvoir

snášet: nesnášet koho/codétester qqn/qqch, ne pas pouvoir supporter qqn/qqch

u: být u mociêtre au pouvoir

zákonodárný: zákonodárná mocpouvoir législatif

zneužití: práv. zneužití pravomocidétournement de pouvoir

a: A dál?Et puis quoi ?

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

hláskovat: Můžete hláskovat vaše jméno?Pouvez-vous épeler votre nom ?

hovořit: Mohl bych hovořit s...?Je pourrais parler à... ?

jít: To by šlo.Cela pourrait aller.

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

moct: Mohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

nápomocný: Mohu vám být nějak nápomocen?Je peux vous aider ?

pomoct: Můžete mi pomoci?Pouvez-vous m'aider ?

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Pourriez-vous me prêter votre stylo ?

rozměnit: Mohl byste mi rozměnit sto eur?Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?

spolehnout (se): Můžeš se na ni spolehnout.Tu peux compter sur elle.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Pourriez-vous nous prendre en photo ?

vysvětlit: Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?

vzpomenout (si): Nemohu si vzpomenout na...Je ne peux pas me rappeler...

zabrat: expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.

zaručit: Mohu vám zaručit, že...Je peux vous garantir que...

zatelefonovat: Mohu si odsud zatelefonovat?Est-ce que je peux téléphoner d'ici ?

zavolat: Mohu si od vás zavolat?Je peux utiliser votre téléphone ?

zopakovat: Mohl byste mi to zopakovat?Est-ce que vous pourriez me le répéter ?

že: Že se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

dosáhnout: Kam oko dosáhlo.Tant que vue pouvait s'étendre.

gratulovat: Můžete si gratulovat! i iron.Vous pouvez vous en féliciter !

hever: páčit co z koho heveremne pas pouvoir arracher qqch à qqn

když: Když se chce, všechno jde.Vouloir c'est pouvoir.

kéž: Kéž by.Ah, si seulement je pouvais/il pouvait.

klouzat se: hovor. Můžeš se jít klouzat.Tu peux te brosser.

excès: překročení pravomociexcès de pouvoir

mít: Máš na to! schopnostmiTu peux y arriver !

odkládat: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.

přijít: nemoci přijít komu/čemu na chuťne pas pouvoir encadrer qqn/qqch

rozloučit se: S tím se rozluč!Tu peux souffler dessus !

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

strčit: Strč si to někam!Tu peux te le mettre où je pense !, vulg. Vas te faire foutre !

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

zastavit: Čas nezastavíš.On ne peut pas arrêter/suspendre le temps.