Hlavní obsah

nom [nɔ̃]

Vyskytuje se v

commun: nom communjméno obecné

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho

non: non faitale ne

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

plus: non plustaké ne, ani

famille: nom de famillepříjmení

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

objet: objet volant non identifiéneidentifikovatelný létající objekt UFO

pipe: Nom d'une pipe !Hrome!, Kruci!

propre: nom proprevlastní jméno

sacré: Sacré nom de Dieu !Himlhergot!

volant: objet volant non identifié OVNIneidentifikovaný létající objekt UFO

cocher: cocher un nom sur une listezaškrtnout jméno na seznamu

confondre: confondre les nomsplést si jména

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

ou: Oui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

traiter: Il l'a traité de tous les noms.Nadával mu do všeho možného.

celý: nom et prénom(s)celé jméno

firma: nom commercialjméno firmy

hromadný: nom collectifling. podstatné jméno hromadné

jméno: nom et prénomjméno a příjmení

křestní: prénom , nom de baptêmekřestní jméno

kupé: compartiment (non-)fumeurs(ne)kuřácké kupé

láhev: bouteille consignée/non consignéevratná/nevratná láhev

místní: noms de lieuling. místní jména

nekuřácký: compartiment non-fumeur(s)žel. nekuřácké kupé

nemenší: dans une non moindre mesurev nemenší míře

nepřirozený: mort non naturellenepřirozená smrt

nesmysl: pur non-sens holý nesmysl

obecný: nom communling. obecné jméno

objekt: Objet volant non identifié O.V.N.I.neidentifikovatelný létající objekt UFO

organizace: Organisation non gouvernementale O.N.G.nevládní organizace

podání: parole non-écrite, tradition oraleústní podání

podstatný: nom , substantif ling. podstatné jméno

postavení: nom, prénom et qualitépříjmení, jméno a postavení

posvětit: Que ton nom soit sanctifié.Posvěť se jméno tvé.

rodný: nom de famille/de naissancerodné jméno

rýže: riz non décortiquéneloupaná rýže

: non plusuž ne

věc: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravým jménem

voda: eau minérale non gazeuse/plateneperlivá minerální voda

ale: mais nonale ne

děkovat: Non, merci.Děkuji nechci.

hláskovat: Pouvez-vous épeler votre nom ?Můžete hláskovat vaše jméno?

jmenovat se: Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?Jak se jmenujete?

můj, má, mé, moje: mon nommé jméno

nikoli: Je crois que non.Myslím, že nikoliv.

podle: On lui a donné le nom de...Byl pojmenován podle...

také: moi non plusjá také ne

nazývat: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravými jmény

pojmenovat: appeler les choses par leur nompojmenovat věci pravými jmény

zákon: Au nom de la loi.Jménem zákona. zatýkací formule

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

acception: sans acception de qqchbez ohledu na co

accompagnement: chanter sans accompagnementzpívat bez doprovodu

accord: donner son accordvyslovit souhlas, schválit

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

ajuster: ajuster son coupdobře zamířit

alouette: gastr. alouette sans têtešpanělský ptáček masový závitek

apparition: faire son apparitionobjevit se na nějakém místě

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

après: cent mètres aprèspo sto metrech

aptitude: aptitude à exercer ses droitszpůsobilost vykonávat právnickou praxi

argent: placer son argentinvestovat peníze

artériel: sang artériel(okysličená) arteriální krev

aussitôt: aussitôt après son départihned po jeho odjezdu

billet: composter son billetoznačit si jízdenku v autobuse ap.

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

broncher: sans broncherbez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvou

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

caillot: caillot de sangkrevní sraženina

caprice: passer à qqn tous ses capricesvyhovět rozmarům koho

caractère: sans caractèrenevýrazný, bezvýrazný

cendre: renaître de ses cendrespovstat z popela

cent: trois centstři sta

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

chasse: chasse sans autorisationhon bez povolení

choix: faire son choixvybrat si

compensation: sans compensationbez náhrady

compter: sans compternepočítaje (v to)

condoléances: présenter/exprimer ses condoléancesprojevit soustrast, kondolovat

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

contrat: remplir son contrat(s)plnit smlouvu

corps: le corps et le sang du Christtělo a krev Páně

couleur: style sans couleurnevýrazný styl

cours: suivre son coursprobíhat normálně

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

darder: darder son aiguillondát žihadlo o včele

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

débourser: sans rien débourser, sans débourser un sousbez nejmenších výdajů

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

décanter: décanter ses idéesujasnit si pojmy

déchirure: faire une déchirure à sa roberoztrhnout si šaty

décision: revenir sur sa décisionzměnit své rozhodnutí

déconner: Sans déconner !Vážně!, Fakt!, Bez prdele!

déduire: déduire ses fraisodečíst si náklady

défaillance: mémoire sans défaillanceneochvějná paměť

défaite: avouer sa défaitepřiznat svou porážku

délibération: sans délibérationbez rozmyslu

délier: sans bourse délierbez nejmenších výdajů

demeure: sans demeurebez průtahu

départir: se départir de son calmenechat se vyvést z klidu

déposséder: déposséder qqn de sa chargezbavit funkce, sesadit z funkce koho

dérouler: Le film déroule son intrigue.Zápletka filmu se rozvíjí.

désavantage: se montrer à son désavantageukázat se v nepříznivém světle

désir: satisfaire son désiruspokojit svoji touhu

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

détour: sans détourpřímo, bez okolků

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

difficulté: sans difficultésnadno, bez obtíží

dire: dire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

domicile: sans domicile fixeosoba bez trvalého bydliště

dominer: dominer ses passions(z)krotit své vášně

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

douleur: accouchement sans douleurbezbolestný porod

droit: défendre ses droits devant la justicehájit svá práva před soudem

droite: garder sa droitedržet se vpravo

effet: sans effetbez účinku, bez výsledku, bezvýsledný, neúčinný

effort: sans effortbez námahy, snadno, lehce

égal: sans égalnebývalý, neslýchaný, nevýslovný, bezpříkladný

entier: en son entiervcelku

entre: tenir qqch entre ses doigtsdržet co v prstech

entrée: avoir ses entrées chez qqnmít otevřené dveře u koho

équivalent: sans équivalentnemající obdoby

espoir: sans espoirbez naděje, beznadějný, beznadějně

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

essor: prendre son essorvzlétnout, vznést se, přen. rozvinout se

faim: tromper sa faimošidit žaludek

fard: sans fardpřirozeně, prostě, bez příkras

fil: téléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonie

filer: hud. filer un sonrozvinout a stáhnout tón

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

ambages: sans ambagesbez okolků

arrêt: sans arrêtbez přestání, bez přestávky, ustavičně

autre: sans autresamozřejmě, ovšem, zajisté

bavure: sans bavure(s)bezvadný, bez poskvrnky

cacher: cacher son jeunedat si nahlížet do karet, tajit své záměry, dělat tajnosti

cesse: sans cessebez ustání, bez přestání, neustále

chef: de son chefo své újmě, na vlastní pěst, sám (od sobe)

comparaison: sans comparaisonnesrovnatelně

conséquence: sans conséquencebezvýznamný

contredit: sans contreditnesporně

crime: crime (de sang)vražda