Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) loi fřídit se zákony/dbát zákonůrespecter la légalitépřekročit zákonenfreindre la loi, déroger à la loinávrh zákona(z vlády) projet m de loi, (z parlamentu) proposition f de loiústavní zákonloi f constitutionnelleznění zákonatexte m d'une loi
  2. (Archimédův ap.) principe m, loi fzákon všeobecné gravitaceloi f de l'attraction universellezákony mechanikylois f pl mécaniques
  3. (ustálená norma) loi fmravní zákonloi f morale

Vyskytuje se v

čtení: práv. první čtení zákonapremière lecture de la loi

dědic: práv. dědic ze zákonahéritier ab intestat

dodržet: dodržet zákonyobserver les lois

doplnit: doplnit zákonamender une loi

nový: Nový zákonNouveau Testament

osnova: práv. osnova zákonaprojet d'une loi

platnost: zpětná platnost zákonaeffet rétroactif d'une loi

platný: platné zákonylois en vigueur

poptávka: zákon nabídky a poptávkyloi de l'offre et de la demande

postavení: práv. postavení koho mimo zákonmise de qqn hors la loi

praxe: použití zákona v praximise en application d'une loi

překročit: překročit zákonyvioler les lois

přírodní: přírodní zákonylois de la nature

reforma: zákon o pozemkové reforměloi agraire

řídit se: řídit se zákonyrespecter les lois/la légalité, se conformer aux lois

sbírka: sbírka zákonůjournal officiel

starý: círk. Starý zákonAncien Testament

volební: volební zákonloi électorale

výklad: přesný výklad zákonainterprétation stricte de la loi

zpětný: zpětný účinek zákonarétroactivité d'une loi

antimonopolní: antimonopolní zákonloi antimonopole, CaF loi sur la concurrence

znění: práv. znění zákonatermes d'une loi

mimo: stát mimo zákonêtre hors la loi

obejít: obejít zákoncontourner la loi

ancien: Ancien Testament Starý zákon

attraction: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

déroger: déroger à la loiporušit zákon

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

existant: lois existantesplatné zákony

fraude: fraude à la loiobcházení zákona

loi: recueil de loissbírka zákonů

loi: loi saliquesálský/salický zákon

loi: observer les loisdodržovat zákony

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

organique: loi organiquezákladní zákon zákon rozvádějící ústavní principy

principe: fyz. principe d'ArchimèdeArchimédův zákon

prohibitif: loi prohibitiveprohibiční zákon

proposition: práv. proposition de loinávrh zákona

rétroactif: effet rétroactif d'une loizpětný účinek zákona

vertu: en vertu de la loipodle zákona

conformément: conformément à la loipodle zákona

fixer: fixer par la loistanovit zákonem

loi: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

nul: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

rejeter: rejeter le projet de loizamítnout návrh zákona

suivant: suivant la loipodle zákona

ignorer: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.