Hlavní obsah

že

Spojka

  1. (doplnění obsahu hlavní věty) que(při stejném podmětu) de +inf.Nebál se, že zmešká vlak.Il n'avait pas peur de rater le train.
  2. (vyj. způsob, prostředek)dá se vyjádřit pomocí gerundia
  3. (protože) parce que

Částice

  1. (navázání na sdělení) as-tu ditKolik že vás bylo?Combien as-tu dit que vous étiez ?
  2. hovor.(vybídnutí k souhlasu) pas vrai ?, n'est-ce pas ?, c'est pas ça ?
  3. (pochvala) commeŽe je dnes ale hezky!Comme il fait beau aujourd'hui !
  4. hovor.(podiv) commentŽe se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

Vyskytuje se v

cacher: nedat si nahlížet do karet, tajit své záměry, dělat tajnosticacher son jeu

coin: hra na škatule, (škatule,) škatule, hejbejte sejeu des quatre coins

console: (herní) konzoleconsole (de jeux vidéo)

g: univerzální gravitační konstantaG

hasard: hazardní hra, hazardjeu de hasard

jet: najednou, narázd'un (seul) jet

jeu: ze žertu, pro zábavupar jeu

massacre: porážení panáků koulí jarmareční atrakcejeu de massacre

adresse: hra dovednostijeu d'adresse

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

construction: stavebnicejeu de construction

différence: à la différence que...s tím rozdílem, že...

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

encre: inkoustová tiskárnaimprimante à jet d'encre

fait: le fait que...fakt, že...

fléchette: šipky hrajeu de fléchettes

imprimant: inkoustová tiskárnaimprimante à jet d'encre

incontestable: Il est incontestable que.Je nesporné, že.

meneur: konferenciérmeneur de jeu

mise: uvedení v činnost/do chodu/do provozumise en jeu/œuvre

mot: slovní hříčkajeu de mots

olympique: olympijské hry, olympiádaJeux olympiques

poser: posons quepředpokládejme, že

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

preuve: à preuve quedůkazem toho je, že

puce: blechy dětská hrajeu de puce

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

règle: Il est de règle que...Je obvyklé, že...

si: Si tant est que...Pokud..., Jestliže je pravda, že..., Jestliže vskutku...

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

toutefois: à condition toutefois que...ovšem pod podmínkou, že...

vrai: hovor. Pas vrai ?Že jo?

accepter: Il a accepté de venir.Uvolil se, že přijde.

assurer: Je vous assure que...Ujišťuji vás, že...

ceci: à ceci près que...až na to, že...

chiche: Chiche que je le fais !O co, že to udělám!

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

falloir: Il faut vous dire que...Musím vám říct, že...

non: C'est triste, non ?To je smutné, že?

normal: Il est normal de...Je běžné, že...

notoire: Il est notoire que...Je všeobecně známo, že...

on: On dit que...Říká se, že...

: au cas où il viendraitv případě, že by přišel, v případě, kdyby přišel

pas: Ce n'est pas que +subj....Ne že by...

peut-être: peut-être (bien) que...(dost) možná, že...

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

reconnaître: Je reconnais m'être trompé.Přiznávám, že jsem se mýlil.

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

risquer: Il risque de pleuvoir.Vypadá to, že bude pršet.

se: Il se peut que...Je možné, že...

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

supposer: supposer le problème résolupředpokládat, že je problém vyřešený

chien: uvítat koho s kyselým obličejemrecevoir qqn comme un chien dans un jeu de quilles

couteau: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala krájet

entrer: vstoupit do hryentrer dans le jeu

fesse: Gare à tes fesses !Že dostaneš na zadek!

malheureux: štěstí ve hře, neštěstí v lásceheureux au jeu, malheureux en amour

mine: faire mine de...dělat, že...

mort: hovor. bruit à réveiller les mortsrámus, že by probudil i mrtvého

négatif: dans la négativepokud ne, v případě, že ne, v záporném případě

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

temps: temps à ne pas mettre un chien dehorspočasí, že by psa nevyhnal

vent: Bon vent !šťastnou cestu!, Ještě že je pryč!

blbý: blbá hra nesmyslná, nezábavnájeu de con

deskový: desková hrajeu de société/table/règle

dospět: arriver à la conclusion que..dospět k závěru, že..

hazardní: hazardní hrajeu de hasard

hra: hazardní hrajeu d'argent

hříčka: slovní hříčkajeu de mots

jistý: Il est sûr que...Jisté je, že...

karta: hra v kartyjeu de cartes

míč: míčová hra, hra s míčemjeu de ballon

míčový: míčové hryjeux de ballon/balle

mimo: sport. postavení mimo hruposition hors-jeu

nebezpečný: hrát nebezpečnou hru i přen.jouer un jeu dangereux

nechat: nechat se zlákat k čemuse prendre au jeu

olympiáda: letní/zimní olympiádaJeux olympiques d'été/d'hiver

olympijský: olympijské hryJeux olympiques

opatrný: opatrná hrajeu serré

osud: hříčky osudujeux du destin

panský: panská zvůle, panské móresyjeux de prince

Petr: černý Petr hrapouilleux , (jeu du) mistigri , vieux garçon , puant

pod, pode: à/sous condition que...pod podmínkou, že...

podotknout: Il faut remarquer que +subj.Nutno podotknout, že...

pole: sport. hra v polijeu au milieu du terrain

pravidlo: pravidla hry i přen.règles du jeu

prostředek: (vy)užít všech (dostupných) prostředkůmettre en jeu toutes ses ressources

proud: proud páryjet de vapeur

sojka: sojka chocholatágeai bleu

společenský: společenské hryjeux de société, jeux innocents, petits jeux

spor: uklidnit sporcalmer le jeu

střelný: střelné zbraněarmes de jet

šach: hra v šachyjeu d'échecs

šuškat: Le bruit court que...Šušká se, že...

tajit: tajit své úmyslycacher son jeu

tiskárna: jehličková/inkoustová/laserová tiskárnaimprimante matricielle/à jet d'encre/(à) laser

týmový: týmová hrajeu d'équipe

uklidnit: uklidnit sporcalmer le jeu

upřít: Il est indéniable que...Nedá se upřít, že...

výjimka: à ceci près que...s výjimkou toho, že...

vyjít: Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...Vyšlo najevo, že...

zábava: pro zábavu ze žertupar jeu

zdržovat: sport. zdržovat hruretarder le jeu

způsob: de (telle) sorte que...takovým způsobem, že...

ano: Je crois que oui.Myslím, že ano.

div: Il a failli/manqué de se noyer.Div že se neutopil.

jasný: Il est clair que...Je jasné, že...

jít: Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...Jde o to, že...

lítost: J'ai le regret de vous annoncer...S lítostí Vám oznamuji, že...

litovat: Je suis désolé de vous avoir fait attendre.Lituji, že jsem vás nechal čekat.

mrzet: Je regrette que...Mrzí mě, že...

myslet: Je crois que oui.Myslím, že ano.

nikoli: Je crois que non.Myslím, že nikoliv.

obtěžovat: Excusez-moi de vous déranger.Promiňte, že vás obtěžuji.

omluvit: Excusez-moi de vous déranger.Omluvte mě, že vyrušuji.

poctivý: poctivá hrajeu correct

prominout: Excusez-moi de vous déranger.Promiňte, že ruším.

rušit: Excusez-moi de vous déranger.Promiňte, že (vás) ruším.

sám, sama, samo, samý: Tu vois toi-même que...Sám vidíš, že...

sice: J'ai bien dit que... mais...Řekl jsem sice, že..., ale...

velkokapacitní: velkokapacitní letadlogros-porteur , jumbo-jet

víc: hra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plus

vyplývat: Il s'ensuit que..., Il en résulte que...Z toho vyplývá, že...

vyrušovat: J'espère ne pas vous déranger.Doufám, že nevyrušuji.

vzhledem k: Étant donné que..., Vu que...Vzhledem k tomu, že...

zaručit: Je peux vous garantir que...Mohu vám zaručit, že...

zlobit se: Excusez-moi de vous déranger, mais...Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale...

že: Il n'avait pas peur de rater le train.Nebál se, že zmešká vlak.

ne: non quene že by