Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) aller, marcherjít pěškyaller à piedJdeme !On y va !Kam jdeš/jdete?Où vas-tu/allez-vous ?Pojďte se mnou.Suivez-moi.Pojď dál!Entre !
 2. (odcházet) partir, s'en aller
 3. (za nějakým účelem) aller, se rendrejít do školyaller à l'écolejít si lehnoutaller se coucherjít na pivoaller prendre une bièrejít k doktorovialler chez le médecinJde se tudy na nádraží?Pour aller à la gare, c'est par là ?, C'est le chemin pour aller à la gare ?
 4. (za přítelem ap.) kam, za kým aller qqpart, aller voir qqn
 5. (vyzvednout něco ap.) pro koho/co aller chercher qqn/qqch
 6. (na ryby ap.) na co aller à qqch
 7. (pohybovat se - o věcech) aller
 8. (postupovat) aller(vyvíjet se) évoluer, progresser
 9. (na školu ap.) kam aller qqpart(chtít se stát něčím) se destiner à qqch
 10. (k věci ap.) aller
 11. hovor.(fungovat) marcher, fonctionner
 12. (dařit se) marcher, aller bien, dělat co arriver à faire qqchJak to jde?Comment ça va ?Jde to.Ça va.
 13. (hodit se) aller bien
 14. (být možný) allerTo by šlo.Cela pourrait aller.
 15. (o život ap.) o koho/co s'agir de qqn/qqchO co jde?De quoi s'agit-il ?Jde o to, že...Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...Pokud jde o mně...Quant à moi..., En ce qui me concerne...

Vyskytuje se v

čerstvý: (aller) prendre l'airjít na čerstvý vzduch

čert: Allez au diable.Jděte k čertu.

divadlo: aller au théâtrejít do divadla

doba: être de son âgejít s dobou

doleva: prendre à gauchejít doleva

fronta: aller au frontjít na frontu

jádro: aller au fond des chosesjít k jádru věcí

kutě: aller/se mettre au plumardjít na kutě

linie: monter en (première) lignejít do první linie

lodička: aller faire du canotagejít na lodičky

město: aller en villejít do města

nahoru: monterjít nahoru

návštěva: aller voir qqn, rendre visite à qqnjít na návštěvu ke komu

podstata: aller au fond des chosesjít k podstatě věcí

pomalu: marcher d'un pas lentjít pomalu

pomoc: aller chercher du secoursjít pro pomoc

potrat: se faire avorterjít na potrat

práce: aller au travailjít do práce

prdel: Va te faire foutre !Jdi do prdele!

rovnou: entrer dans le vif/le cœur du débatjít rovnou k věci v diskusi

stopa: suivre qqn à la tracejít po čí stopě

válečný: passer en conseil de guerrejít před válečný soud

věc: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

ven: sortirjít ven

vítr: marcher contre le ventjít proti větru

vojna: aller au régimentjít na vojnu

výlet: faire une excursionjít/jet na výlet

vzduch: prendre l'airnadýchat se čerstvého vzduchu, jít na vzduch

záchod: aller aux toilettesjít na záchod

zástup: marcher à la filejít v zástupu

zkratka: prendre un raccourcijít zkratkou

ale: Sans blague ?, Allons !Ale jdi! nevěřícně

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

dál: Entrez !Pojďte dál!

deci: aller boire un verre de vinjít na dvě deci vína

do: aller au théâtrejít do divadla

dolů: Descendez l'escalier.Jděte po schodech dolů.

dovnitř: Entrez.Pojďte dovnitř.

hajzl: aller aux chiottesjít na hajzl

jestliže: S'il pleut, je ne sortirai pas.Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.

kam: Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?Kam jdeš?

kino: aller au cinémajít do kina

kolem: passer (à côté)jít kolem

kudy: Je dois prendre quelle direction ?Kudy mám jít?

kupředu: avancerjít kupředu

lékař: aller chez le médecinjít k lékaři

muset: Je dois aller aux toilettes.Musím jít na záchod.

na: aller à la postejít na poštu

nalevo: Prenez/Allez/Tournez à gauche.Jděte nalevo.

napravo: Tournez/Allez à droite.Odbočte/Jděte napravo.

naproti: aller au-devant de qqnjít naproti komu

napřed: La montre avance de cinq minutes.Hodinky jdou o pět minut napřed.

ne: On y va ou pas ?Tak jdeme, ne?

o: De quoi s'agit-il ?O co běží?, O co jde?

oběd: aller déjeunerjít na oběd

okolo: passer près de qqn/qqchjít okolo koho/čeho

po: suivre les flèchesjít po značkách

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.

pro: aller chercher du painjít pro chleba

pryč: Va-t'en !, hovor. Décampe !Jdi pryč!

přes, přese: traverser qqchjít přes co

rovně: Allez tout droit.Jděte pořád rovně.

s, se: Tu viens avec nous ?Jdeš s námi?

sem: Viens (par) ici !Pojď sem!

spát: Je vais me coucher.Jdu spát.

svůj, svá, své, svoje: Passe ton chemin.Jdi si po svém.

tak: Viens alors., Allons, viens.Tak pojď.

ulice: Prenez cette rue.Jděte touto ulicí.

útok: monter à l'assautjít do útoku

vycházka: aller faire une promenade, aller se promenerjít na vycházku

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

čenich: Ça ne le botte pas.Nejde mu to pod čenich.

daleko: tirer sur la cordejít příliš daleko v požadavcích

dopředu: Cela n'avance pas.Nejde to dopředu.

drátek: Cela marche comme sur des roulettes.Jde to jako na drátkách.

duch: rester moderne, être toujours à la modejít s duchem doby

když: Vouloir c'est pouvoir.Když se chce, všechno jde.

klouzat se: Tu peux te brosser.hovor. Můžeš se jít klouzat.

kopec: Ça devient mauvais pour son matricule.Jde to s ním z kopce.

kudla: passer sur le billardhovor. jít pod kudlu

loutka: marcher comme un pantin articuléjít jako loutka

máslo: Cela marche comme sur des roulettes.Jde to jako po másle.

minout: marcher pied à piedjít co noha nohu mine

mozek: Cela lui détraque le cerveau.Jde/Leze mu to na mozek.

nerv: taper sur les nerfs à qqnjít komu na nervy

nůž: hovor. monter/passer sur le billardjít pod nůž

od, ode: venir du cœurjít od srdce

pást se: vivre de l'air du tempsexpr. jít se pást (na mez)

prošlapat: tracer le chemin pour donner exempleprošlapat cestu a jít příkladem

proud: suivre le mouvementjít s proudem přen.

přímo: aller droit au butjít přímo na věc

řiť: Va te faire foutre !Jdi do řiti!

apprentissage: entrer en apprentissagejít do učení

cadencer: cadencer son pasjít pravidelným krokem

chercher: aller chercher qqn/qqchjít pro koho/co

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

débat: entrer dans le vif du débatjít rovnou k věci v diskusi

demi-tour: faire demi-tourobrátit se a jít zpět, vrátit se

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

diable: Allez au diable.Jděte k čertu.

fond: aller au fond des chosesjít k jádru věci

importer: Il importe de...Jde o to (, aby)..., Je důležité...

mal: (Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

par: passer par la têtejít hlavou

part: pour ma partpokud jde o mne, co se mě týká, já sám

passer: passer de main en mainjít z ruky do ruky

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

pouvoir: Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

raccourci: prendre un raccourcijít zkratkou

rencontre: aller à la rencontre de qqnjít komu naproti

secours: aller chercher du secoursjít pro pomoc

selle: aller à la sellejít na stolici

sujet: au sujet de qqn/qqchve věci koho/čeho, pokud jde o koho/co

terrain: aller sur le terrainjít na souboj

trouver: aller/venir trouver qqnjít/přijít ke komu na návštěvu ap.

à: aller à Parisjít/jet do Paříže

aller: aller chez qqnjít/jet ke komu

avant: aller en avantjít vpřed

avorter: Elle s'est fait avorter.Šla na potrat.

boumer: Ça boume.Jde to., Klape to.

brancher: Ça te branche d'aller au ciné ?Šel bys do kina?

coller: Ça colle.Jde to.

couper: couper un mot et passer à la lignerozdělit slovo a jít na další řádek

demander: On vous demande au téléphone.Máte telefon., Máte jít k telefonu.

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

envahir: Le sommeil m'envahit.Jde na mne spaní.

faire: faire quinze kilomètres à pied(u)jít pěšky patnáct kilometrů

laisser: Bon, je vous laisse.No (nic), já už půjdu. při odchodu

nôtre: Soyez des nôtres.Pojďte s námi.

on: On y va.(Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.

: Où vas-tu ?Kam jdeš?

patte: aller à pattesjít po svých

provision: faire des provisions(jít) nakupovat

sortir: Nous sortons tous les soirs.Každý večer někam jdeme.

suivre: suivre un cheminjít cestou

tant: Sortons tant qu'il y a du soleil.Pojďme ven, dokud svítí slunce.

tout: Tout va bien.Vše jde dobře.

visite: passer la visite (médicale)nechat se prohlédnout lékařem, jít na prohlídku

y: Tu y vas.Jdeš tam.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

beurre: hovor. Ça rentre comme dans du beurre.Jde to jako po másle.

biais: prendre qqn/qqch de biaisjít na koho/co od lesa/oklikou